Noordpoolbeleid: EU start raadpleging over toekomstige aanpak

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 20 juli 2020.

Vandaag hebben de Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden een gezamenlijke openbare raadpleging gelanceerd over de verdere koers die moet worden gevaren in het noordpoolbeleid van de Europese Unie. De raadpleging zal een brede reflectie mogelijk maken over het noordpoolbeleid van de EU, nu er zich nieuwe uitdagingen en kansen voordoen, bijvoorbeeld de ambities van de EU in het kader van de Europese Green Deal. Er kan input worden aangeleverd over de sterke en zwakke punten van het huidige beleid, op basis waarvan de aanpak eventueel kan worden geactualiseerd.

Hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter Josep Borrell i: “In de internationale betrekkingen schuiven de panelen snel als het om het noordpoolgebied gaat. Klimaatverandering brengt in de regio dramatische veranderingen teweeg en het geopolitieke belang van de regio neemt daardoor toe. Een aantal spelers ziet nieuwe strategische en economische kansen in het hoge noorden. We moeten ervoor zorgen dat het noordpoolgebied een stabiel gebied blijft waar vreedzame samenwerking centraal staat en problemen in goed overleg worden opgelost. De Europese Unie moet op doeltreffende wijze en in overeenstemming met onze belangen en waarden inspelen op de nieuwe dynamiek”.

Virginijus Sinkevičius i, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “Alles wat er in het noordpoolgebied gebeurt, heeft bredere gevolgen. Het gaat ons allemaal aan. De EU moet vooroplopen met een duidelijk, samenhangend noordpoolbeleid dat inspeelt op de uitdagingen van de komende jaren. Via de raadpleging kan een breed scala aan meningen en expertise worden verzameld, dat kan worden gebruikt voor het uitwerken van een krachtige strategie voor de regio”.

De resultaten van de raadpleging worden gebruikt om:

  • i) 
    de rol van de EU in zaken rond de Noordpool opnieuw te bezien,
  • ii) 
    de drie prioriteiten van de huidige gezamenlijke mededeling over een geïntegreerd EU-beleid voor het noordpoolgebied en de daarop gebaseerde acties tegen het licht te houden, en
  • iii) 
    mogelijke nieuwe beleidsgebieden te bepalen.

Bestrijding van klimaatverandering en de gevolgen ervan en bescherming van het milieu zijn de kerndoelstellingen voor de regio. Bevordering van duurzame ontwikkeling in het noordpoolgebied ten behoeve van de inwoners van dat gebied, onder wie de inheemse bevolkingsgroepen, is een andere prioriteit voor de EU. Het is van essentieel belang om steeds beter inzicht te krijgen in de veranderingen in het noordpoolgebied en daarvoor duurzame oplossingen te vinden. Wetenschap, innovatie en krachtige steun voor multilaterale samenwerking vormen de basis van de EU-aanpak voor het noordpoolgebied.

Achtergrond

Het noordpoolbeleid van de EU, waarvan de basis in 2008 is gelegd, wordt regelmatig geactualiseerd. Het huidige EU-noordpoolbeleid is vervat in een gezamenlijke mededeling uit 2016. In december 2019 verzocht de Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger de uitvoering van dit beleid voort te zetten en tegelijk een proces van actualisering ervan in gang te zetten.

Het huidige beleid kent drie prioriteiten: tegengaan van klimaatverandering en bescherming van het milieu in het noordpoolgebied, duurzame ontwikkeling in en rond het noordpoolgebied, en internationale samenwerking op het gebied van noordpoolaangelegenheden. De vandaag gestarte openbare raadpleging loopt tot 6 november 2020.

Meer informatie

Openbare raadpleging

Gezamenlijke mededeling over een geïntegreerd EU-beleid voor het noordpoolgebied