Btw: meer flexibiliteit inzake btw-tarieven, minder rompslomp voor kleine bedrijven - EU monitor

EU monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Btw: meer flexibiliteit inzake btw-tarieven, minder rompslomp voor kleine bedrijven

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 18 januari 2018.

De Europese Commissie i heeft vandaag nieuwe regels voorgesteld om de lidstaten meer flexibiliteit te verlenen bij het vaststellen van btw-tarieven en om een betere fiscale omgeving te creëren waarin kleine en middelgrote ondernemingen kunnen gedijen.

De voorstellen van vandaag zijn de laatste stappen in de hervorming van de btw-regels door de Commissie, met de invoering van een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU i die tot doel heeft de 50 miljard EUR aan btw-fraude in de EU drastisch terug te dringen, maar ook ondernemingen te ondersteunen en de inkomsten van de overheid veilig te stellen.

De gemeenschappelijke btw-regels van de EU, die alle lidstaten in 1992 zijn overeengekomen, zijn verouderd en houden teveel beperkingen in. De lidstaten kunnen maar op een handvol sectoren en producten verlaagde btw-tarieven toepassen. Tegelijkertijd worden de landen van de EU onder druk gezet om bepaalde goederen gunstiger te behandelen dan andere wanneer het gaat om btw. De Commissie komt nu haar belofte na om de lidstaten meer autonomie te verlenen wat de tarieven betreft. De landen zullen nu meer op gelijke voet komen te staan voor een aantal bestaande uitzonderingen op de regels, die bekend zijn als btw-vrijstellingen.

Verder pakt de Commissie nu het probleem aan van kleinere bedrijven die te kampen hebben met onevenredige nalevingskosten. Ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten maken 11 % meer kosten om de regels na te leven dan ondernemingen die alleen voor hun thuismarkt werken, en kleinere spelers voelen dit het hardst. Dit blijkt een echte belemmering te zijn om te groeien, terwijl kleine bedrijven 98 % van de ondernemingen in de EU uitmaken. Daarom stellen wij voor meer ondernemingen in aanmerking te laten komen voor de vereenvoudigde btw-regels, waarvan momenteel alleen de kleinste ondernemingen gebruik kunnen maken. De totale btw-gerelateerde nalevingskosten worden verlaagd met niet minder dan 18 % per jaar.

Valdis Dombrovskis i, vicevoorzitter bevoegd voor de Euro en de Sociale Dialoog, hierover: “Drie maanden geleden heeft de Commissie de grootste hervorming van de Europese btw-regels in een kwarteeuw voorgesteld als stap in de richting van een definitief btw-stelsel.Nu is het tijd dat we betere regels voorstellen voor de btw-tarieven en voor kleine ondernemingen, wat voordelen zal opleveren voor miljoenen kleine ondernemingen en consumenten in de EU.

Pierre Moscovici i, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: “De lidstaten ondervinden toenemende druk van bedrijven en belangenorganisaties om de btw-tarieven aan te passen ten gunste van de ene of de andere sector. Maar het gebrek aan manoeuvreerruimte in onze huidige regels brengt mee dat de aandacht vaak gaat naar de discussie welke producten of diensten in aanmerking kunnen komen voor een verlaagd tarief, en niet naar de gapende tekorten in onze begroting ten gevolge van btw-fraude. Het voorstel van vandaag zal de regeringen maximale flexibiliteit bieden om de btw-tarieven naar eigen wens vast te stellen, terwijl wij ons kunnen concentreren op de aanpak van het grotere fraudeprobleem.”

Meer flexibiliteit

Op dit ogenblik kunnen de lidstaten een verlaagd tarief van minimaal 5 % toepassen op twee afzonderlijke categorieën producten in hun land. Een aantal lidstaten past ook specifieke vrijstellingen toe voor verder verlaagde tarieven.

Naast een btw-standaardtarief van 15 % kunnen de lidstaten nu voorzien in:

  • twee afzonderlijke tarieven, vast te stellen tussen 5 en 15 %
  • één reeks tarieven, vast te stellen tussen 0 en 5 %
  • een tarief van 0 % voor goederen die van btw zijn vrijgesteld (of “nultarief”);
  • De huidige complexe lijst van goederen en diensten waarop verlaagde tarieven kunnen worden toegepast, zal worden afgeschaft en vervangen door een nieuwe lijst producten (zoals wapens, alcoholhoudende dranken, kansspelen en tabak) waarop het standaardtarief van 15 % of meer altijd moet worden toegepast.
  • Om de overheidsinkomsten te vrijwaren moeten de lidstaten er ook voor zorgen dat het gewogen gemiddelde btw-tarief ten minste 12 % bedraagt.

De nieuwe regeling betekent ook dat voor alle goederen die momenteel onder een ander tarief dan het standaardtarief vallen, dit daarna ook nog mogelijk blijft.

Vermindering van de btw-kosten voor kleine en middelgrote ondernemingen

Volgens de huidige regels kunnen de lidstaten verkoopactiviteiten van kleine ondernemingen van btw vrijstellen op voorwaarde dat een bepaalde jaarlijkse omzet, die van land tot land kan variëren, niet wordt overschreden. Deze vrijstellingen gelden alleen voor binnenlandse spelers en wanneer kleine en middelgrote ondernemingen groeien, komen zij niet langer in aanmerking voor de vereenvoudigde regeling zodra de drempel voor vrijstelling is overschreden. Dit betekent dat er geen gelijk speelveld is voor kleine ondernemingen die handel drijven binnen de EU. Naast de huidige vrijstellingsdrempels die blijven bestaan, worden vandaag de volgende regels ingevoerd:

  • een drempel van 2 miljoen EUR aan inkomsten, onder welke kleine ondernemingen aanspraak kunnen maken op een vereenvoudigde regeling (zoals een vereenvoudiging van de btw-registratie en de verplichtingen inzake facturatie en administratie), ongeacht of zij al dan niet zijn vrijgesteld van btw;
  • de mogelijkheid voor lidstaten om van btw vrijgestelde kleine ondernemingen te ontheffen van btw-verplichtingen op het gebied van identificatie, facturatie, boekhouding en aangiften;
  • een omzetdrempel van 100 000 EUR waardoor ondernemingen die in meer dan één lidstaat actief zijn, btw-vrijstelling kunnen genieten.
  • Deze wetgevingsvoorstellen worden nu ter raadpleging voorgelegd aan het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité en moeten door de Raad worden aangenomen.

Achtergrond

De voorgestelde maatregelen zijn een vervolg op de "pijlers" voor een nieuwe definitieve eengemaakte btw-ruimte in de EU die in oktober 2017 zijn voorgesteld, en het btw-actieplan naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU, dat in april 2016 is gepresenteerd.

Het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) speelt een belangrijke rol in Europa's eengemaakte markt. Met een opbrengst van meer dan 1 000 miljard EUR in 2015 - dit is 7 % van het bbp in de EU - is de btw een belangrijke en groeiende bron van inkomsten in de EU. Ook een van de eigen middelen van de EU is gebaseerd op de btw. Het huidige btw-stelsel stamt uit 1993 en was als overgangsregeling bedoeld.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over btw voor kleine bedrijven en de vaststelling van btw-tarieven

Actieplan betreffende de btw - Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU

IP/18/185

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail