Uitbreidingspakket: Commissie publiceert verslagen over partners op de Westelijke Balkan en Turkije

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 17 april 2018.

De Europese Commissie i heeft vandaag haar jaarlijkse uitbreidingspakket goedgekeurd, dat zeven individuele landenverslagen bevat. In dit pakket wordt de uitvoering van het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie getoetst aan de vastgestelde criteria en eerlijke en strenge voorwaarden.

De vooruitgang op weg naar de EU is een objectief, op verdienste gebaseerd proces dat afhangt van de concrete resultaten van elk land, waarbij de rechtsstaat, justitie en de grondrechten de allerhoogste prioriteit hebben. Een geloofwaardig uitbreidingsproces vergt aanhoudende inspanningen en onomkeerbare hervormingen. De uitbreiding van de EU is een investering in vrede, veiligheid en stabiliteit in Europa: het vooruitzicht op EU-lidmaatschap heeft een krachtig transformatief effect op de partners die bij het proces betrokken zijn en leidt tot positieve verandering op democratisch, politiek, economisch en maatschappelijk vlak.

De Commissie heeft vandaag de aanbeveling gedaan dat de Raad gezien de geboekte vooruitgang besluit de toetredingsonderhandelingen te openen met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Albanië, op voorwaarde dat het huidige hervormingstempo wordt volgehouden en dat de hervormingen verder worden verdiept. Meer specifiek moet de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië werk maken van de dringende hervormingsprioriteiten. Albanië moet vooral vooruitgang boeken op het gebied van de rechtsstaat, met name met betrekking tot alle vijf de kernprioriteiten, en concrete resultaten blijven boeken met de herbeoordeling (doorlichting) van rechters en openbaar aanklagers. Ter ondersteuning zal de Commissie de versterkte aanpak toepassen voor de onderhandelingshoofdstukken inzake de rechterlijke macht en de grondrechten, en justitie, vrijheid en veiligheid. Deze stap vooruit in het lange proces komt overeen met de aanpak die is gebaseerd op verdienste en strenge voorwaarden die onlangs werd bevestigd in de strategie van de Commissie voor de Westelijke Balkan. Zoals beschreven in deze strategie moet de EU zelf ook klaar zijn om nieuwe leden op te nemen - zodra zij aan de voorwaarden voldoen - ook vanuit institutioneel en financieel oogpunt. De Unie moet eerst sterker, steviger en efficiënter zijn voor zij ook groter kan worden.

Hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Europese Commissie, Federica Mogherini i: "Vandaag een stap vooruit voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Albanië betekent een stap vooruit voor de hele regio. Onze strategische focus en betrokkenheid leiden tot concrete vooruitgang en voordelen voor de bevolking in deze regio. Het proces van hervorming en modernisering moet evenwel worden voortgezet, in het belang van de partnerlanden en de Europese Unie."

Commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen Johannes Hahn i: "Ons uitbreidingsbeleid is een belangrijke motor voor hervormingen op de Westelijke Balkan. De modernisering van de economieën en samenlevingen in de regio leiden tot meer welvaart en stabiliteit, wat ook van reëel belang voor de EU is. Met de aanbeveling die wij vandaag doen voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Albanië, erkennen wij de geboekte vooruitgang. Het is een belangrijke stap vooruit, maar één ding is duidelijk - en dit geldt voor alle landen van de Westelijke Balkan: de weg naar de EU kent geen kortere routes. Er zijn nog grote tekortkomingen. De hervormingen, met name op het gebied van de rechtsstaat, moeten krachtdadiger worden uitgevoerd en duurzame resultaten opleveren. Deze hervormingen zijn er niet om "Brussel" een plezier te doen. Een doeltreffend justitieel stelsel, doeltreffende bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad, efficiënt openbaar bestuur: dit komt allemaal rechtstreeks ten goede aan de regio en aan de burgers, evenals aan Europa in het algemeen."

Door de balans op te maken van de vorderingen en tekortkomingen te identificeren worden de landen aangespoord en geholpen de noodzakelijke ingrijpende hervormingen door te voeren. Om daadwerkelijk te kunnen toetreden, moet voorrang worden gegeven aan hervormingen op cruciale terreinen als de rechtsstaat, de mensenrechten, democratische instellingen en openbaar bestuur, alsmede op het gebied van economische ontwikkeling en concurrentievermogen. Op al deze terreinen is nog sprake van structurele tekortkomingen. De landen moeten ervoor zorgen dat de hervormingen op de juiste wijze worden doorgevoerd en dat zij concrete resultaten kunnen voorleggen. De Commissie zal deze hervormingsinspanningen blijven ondersteunen via beleidssteun en gerichte financiële bijstand.

Economische hervormingsprogramma's

Voor het eerst presenteert de Commissie het uitbreidingspakket tegelijkertijd met de jaarlijkse beoordelingen van de economische hervormingsprogramma's voor de Westelijke Balkan en Turkije. De jaarlijkse beoordeling van de economische hervormingsprogramma's voor de landen van de Westelijke Balkan en Turkije wijzen op aanhoudende economische groei en inspanningen om de macro-economische stabiliteit en de houdbaarheid van de begroting te consolideren in het licht van de bestaande zwakke punten. Een solide beleid moet worden volgehouden en versterkt en de hervormingen moeten versneld worden uitgevoerd om de resterende macro-economische risico's te beperken, de mogelijkheden voor duurzame groei op lange termijn te benutten en sneller convergentie met de EU te bereiken.

De economische hervormingsprogramma's spelen een belangrijke rol bij de verbetering van de economische beleidsplanning en bij het aansturen van de hervormingen die moeten leiden tot meer concurrentievermogen en gunstigere omstandigheden voor inclusieve groei en werkgelegenheid. Zij helpen de partnerlanden te voldoen aan de economische criteria voor toetreding en zich voor te bereiden op deelname aan het Europees Semester voor economische beleidscoördinatie in de EU na toetreding. Dit jaar worden de twee pakketten voor het eerst samen gepresenteerd, om het belang van een goed functionerende economie op weg naar toetreding tot de EU te onderstrepen.

ACHTERGROND

Uitbreidingsproces

De huidige uitbreidingsagenda heeft betrekking op de landen van de Westelijke Balkan en Turkije. De toetredingsonderhandelingen zijn geopend met de kandidaat-lidstaten Montenegro (2012), Servië (2014) en Turkije (2005). De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië is kandidaat-lidstaat sinds 2005 en Albanië sinds 2014. Bosnië en Herzegovina (lidmaatschap aangevraagd in februari 2016) en Kosovo (stabilisatie- en associatieovereenkomst in april 2016 in werking getreden) zijn potentiële kandidaat-lidstaten.

Gedetailleerde conclusies en aanbevelingen per land:

Strategiedocument https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Montenegro: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Servië: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Turkije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albanië: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Bosnië en Herzegovina: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Kosovo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail