Vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel), Brussel

Justus Lipsius
datum 23 november 2018 09:00
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius i Toon locatie
zaal Room 50.7
organisatie Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 21 november 2018 (OR. en)

14394/1/18 REV 1 OJCRP1 40

VOORLOPIGE AGENDA

HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel)

Justus Lipsiusgebouw, Brussel 21 en 23 november 2018 (9.30, 9.00)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018 (09:30)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

Punten ter bespreking (II)

Milieu

Richtlijn kunststoffen voor eenmalig gebruik lÖlfCl 13995/15

Voorbereiding van de trialoog

Concurrentievermogen

 • 3. 
  Zitting van de Raad (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)) op 29 en 30 november 2018: voorbereiding
 • 1. 
  Verordening tot vaststelling van het ruimtevaart- IÖ1[Ü1 13987/18 + ADD 1

programma van de Unie + ADD 1 COR 1

Voortgangsverslag 14181/18 Gedachtewisseling

14394/1/18 REV 1

Gnu

dep/VAN/fb

1

NL

 • 2. 
  Pakket Horizon Europa: kaderprogramma voor onderzoek |Ö1[C en innovatie 2021-2027
 • a) 
  Kaderprogramma en de regels voor deelname en 14279/1/18 REV 1 verspreiding

Partiële algemene oriëntatie

 • b) 
  Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 14264/18 Europa

Voortgangsverslag

 • 3. 
  Conclusies over de governance van de Europese 14254/18 Onderzoeksruimte

Aanneming

Interne Markt en Industrie

 • 4. 
  Verordening meststoffen

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

 • 5. 
  Goederenpakket: Verordening wederzijdse erkenning Voorbereiding van de trialoog
 • 6. 
  Verordening betreffende nieuwe soorten van horizontale steunmaatregelen

Voorbereiding van de vaststelling

mm

g][C] 14318/18

14228/18 14237/18

14394/1/18 REV 1

Gnu

dep/VAN/fb

2

NL

VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018 (09:00)

Punten ter bespreking (II)

Vervoer

 • 17. 
  Verordening bescherming van de mededinging in de luchtvaart IÖ1[C

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Energie

 • 8. 
  ACER-verordening (herschikking) IÖ1[C Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog
 • 9. 
  Verordening risicoparaatheid in de elektriciteitssector IÖ1[C

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

 • 10. 
  Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven lOlfCl 14342/18

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Voorbereiding van de trialoog

 • 11. 
  Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare IÖ1[C arbeidsvoorwaarden

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Werkgelegenheid, Sociaal Beleid en Volksgezondheid

 • 12. 
  Zitting van de Raad (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) op 6 en 7 december 2018: voorbereiding
 • 1. 
  Richtlijn gelijke behandeling (art. 19) Voortgangsverslag
 • 2. 
  Richtlijn carcinogene of mutagene agentia op het werk (derde reeks)

Algemene oriëntatie / voortgangsverslag

 • 3. 
  Verordening betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Voortgangsverslag

 • 4. 
  Verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

Algemene oriëntatie

[UC] 14253/18

|Ü][C] 14252/18

|Ö][C] 14246/18

|Ü][C] 14247/18

14394/1/18 REV 1

Gnu

dep/VAN/fb

3

NL

 • 5. 
  Aanbeveling met betrekking tot de toegang tot sociale \c\ 14244/18

bescherming voor werknemers en zelfstandigen Politiek akkoord

 • 6. 
  Samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen
 • a) 
  Aanbeveling over nauwere samenwerking bij de \C\ 14152/1/18 REV 1 bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen

worden voorkomen Aanneming

 • b) 
  Bestrijding van de terughoudendheid tegenover 14302/18 vaccins op EU- en nationaal niveau: uitdagingen en

kansen in een gedigitaliseerde wereld

Gedachtewisseling

Concurrentievermogen

 • 3. 
  Voortzetting: Zitting van de Raad (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)) op 29 en 30 november 2018: voorbereiding
 • 4. 
  Toetsing van het concurrentievermogen

Presentatie door de Commissie Gedachtewisseling

 • 5. 
  Toekomst van de eengemaakte markt 14003/18 Presentatie door het voorzitterschap en de Commissie Gedachtewisseling

Visserij

 • 13. 
  Verordening betreffende een meerjarenplan voor visbestanden lÖlfCl 13723/18 in de westelijke wateren Voorbereiding van de trialoog

Interne Markt en Industrie

 • 14. 
  Goederenpakket: verordening markttoezicht en naleving

Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement

|Ü][C] 14313/1/18 REV 1

 • 15. 
  Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt Voorbereiding van de trialoog

|Ü][C] 14334/18

14394/1/18 REV 1

Gnu

dep/VAN/fb

4

NL

Telecommunicatie

 • 16. 
  Cyberbeveiligingsverordening

Voorbereiding van de trialoog

lÖfCl 14421/18

Vervoer, Telecommunicatie en Energie

De punten 7.1 tot en met 7.8 zijn overgebracht van de zitting van woensdag 21 november

 • 7. 
  Zitting van de Raad (Vervoer, Telecommunicatie en Energie) op 3 en 4 december 2018: voorbereiding
 • 1. 
  Mobiliteitspakket II

Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige

wegvoertuigen

Voortgangsverslag

 • 2. 
  Mobiliteitspakket III

Verordening elektronische informatie vrachtvervoer Voortgangsverslag

 • 3. 
  Conclusies over de binnenvaart Aanneming
 • 4. 
  Richtlijn inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden

Algemene oriëntatie

 • 5. 
  Richtlijn betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd Voortgangsverslag
 • 6. 
  Mobiliteitspakket III

Verordening inzake het stroomlijnen van maatregelen ter voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V)

Voortgangsverslag

 • 7. 
  Verordening rechten en plichten van treinreizigers

Voortgangsverslag

 • 8. 
  Mobiliteitspakket III

Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

Algemene oriëntatie

|©][C] 14230/18

IÖÏCI 9060/1/18 REV 1 + ADD 1 14231/18

13745/18

IÖIÜ1 13233/18

g3C] 14224/1/18 REV 1 + ADD 1

[Ö|Cl 14226/1!

][C] 14277/18

13760/18 ADD 1

[ÖÏCl 14109/18

14394/1/18 REV 1

GIP.l

dep/VAN/fb

5

NL

9.

Verordening Connecting Europe Facility IQlCl 14285/18

Voortgangsverslag /partiële algemene oriëntatie

 • 10. 
  Mobiliteitspakket I
 • a) 
  Verordening toegang tot het beroep en toegang tot de markt voor goederenvervoer
 • b) 
  Verordeningen rusttijden en tachografen
 • c) 
  Richtlijn handhaving sociale regels en lex specialis voor terbeschikkingstelling van bestuurders

Algemene oriëntatie

lölfc

13922/1/18 REV 1 13203/3/18 REV 3 13204/3/18 REV 3 13205/3/18 REV 3 13206/3/18 REV 3

 • 11. 
  Mobiliteitspakket II

Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 92/106 inzake gecombineerd vervoer Algemene oriëntatie

|Ü][C] 13871/1/18 REV 1

Vervoer

 • 18. 
  Richtlijn elektronische tolheffing en informatie-uitwisseling ][C

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Diversen

14394/1/18 REV 1

Gnu

dep/VAN/fb

6

NL

WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018 (09:30)

Punten zonder bespreking (!)

Institutionele zaken

BIJLAGE

Benoemingen

 • 19. 
  Drie deskundigen van de jury voor de selectie- en monitoringsprocedures voor de periode 2019-2021 (actie "Culturele hoofdsteden van Europa" 2020-2033)

Vaststelling

 • 20. 
  Vier leden van de jury voor de EU-actie voor het Europees erfgoedlab el

Vaststelling

13981/18 CULT

14000/18 CULT

EU-standpunten voor internationale onderhandelingen

 • 21. 
  Besluit van de Raad betreffende het EU-standpunt voor de

38e vergadering van het Permanent Comité van het Verdrag van Bern

Vaststelling

14260/18 14170/18 ENV

 • 22. 
  Besluit van de Raad betreffende het EU-standpunt in

de OTIF - schriftelijke raadpleging technische deskundigen

november 2018

Vaststelling

14068/18

13299/18 +ADD 1 TRANS

Vervoer

 • 23. 
  Conclusies over Speciaal verslag nr. 19/2018 van de Europese Rekenkamer inzake een Europees hogesnelheidsnet

Aanneming

14233/18 TRANS

Energie

 • 24. 
  Besluit van de Raad houdende machtiging om onderhandelingen te openen over wijziging van het Energiegemeenschapsverdrag Vaststelling

13638/1/18 REV 1

14073/18

 • ADD 1 R-UE

ENER

14394/1/18 REV 1

Gnu

dep/VAN/fb

7

NL

Landbouw

 • 25. 
  Verordening diervoeders met medicinale werking Vaststelling van de wetgevingshandeling

13914/1/18 REVl + REV 1 ADD 1

PE-CONS 43/18 AGRILEG

 • 26. 
  Verordening geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Vaststelling van de wetgevingshandeling

Volksgezondheid

 • 27. 
  Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004, als onderdeel van het pakket diergeneesmiddelen

Vaststelling van de wetgevingshandeling

Gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen Landbouw

 • 28. 
  Verordening (EU) .../... van de Commissie van XXX tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG)

nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van linuron in of op bepaalde producten

Besluit geen bezwaar te maken tegen de vaststelling

 • 29. 
  Verordening (EU) .../... van de Commissie van XXX tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG)

nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprool, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, uienolie, thiacloprid en valifenalaat in of op bepaalde producten Besluit geen bezwaar te maken tegen de vaststelling

Mc

13921/18

 • + 
  ADD 1 REV 1

PE-CONS 45/18 AGRILEG

13919/18 PE-CONS 44/18 PHARM

13926/18 13343/18

 • ADD 1 - ADD 2 AGRILEG

13927/18 13359/18

 • ADD 1 - ADD 2 AGRILEG

Het volgende punt wordt afgevoerd:

Gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen

Milieu

 • 30. 
  Verordening (EU) .../... van de Commissie van XXX tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

Besluit geen bezwaar te maken tegen de vaststelling

14163/18

12887/18 +ADD 1 ENV

14394/1/18 REV 1

dep/VAN/fb

GIP.l

NL

VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018 (09:00)

Punten zonder bespreking (!)

EU-standpunten voor internationale onderhandelingen

 • 31. 
  Besluit van de Raad betreffende het EU-standpunt in de \c\ 14097/18 Energiegemeenschap ENER

Vaststelling

 • 32. 
  Besluit van de Raad betreffende het EU-standpunt inzake Corsia [Ü] 14320/1/18 REV 1 Vaststelling 14330/18 + ADD 1

AVIATION

S3 Eerste lezing

[c] Op basis van een Commissievoorstel

[S] Bijzondere wetgevingsprocedure

R-UE Document met rubricering RESTREINT UE / EU RESTRICTED

14394/1/18 REV 1

Gnu

dep/VAN/fb

9

NL


1.

Vergadering Comité van de Raad

2.

Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Coreper I is een onderdeel van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers i. In Coreper I worden de vergaderingen van de Raad van Ministers i voorbereid op een zestal beleidsterreinen:

 • landbouw en visserij (enkel financiële aangelegenheden of technische maatregelen inzake veterinaire, fytosanitaire of voedingsmiddelenwetgeving)
 • concurrentievermogen
 • onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport
 • werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken
 • milieu
 • vervoer, telecommunicatie en energie

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...