EU-begroting: Commissievoorstel voor aanzienlijke verhoging van financiering voor migratie en krachtiger grensbeheer

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 12 juni 2018.

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU stelt de Commissie voor de financiering voor migratie en grensbeheer bijna te verdrievoudigen, van 13 miljard euro in de vorige periode tot 34,9 miljard euro voor de periode 2021-2027.

Het voorstel van de Commissie is een reactie op de toegenomen problemen op het vlak van migratie, mobiliteit en veiligheid. Centraal in de nieuwe begroting staat grensbescherming en er komen flexibeler financieringsinstrumenten om te kunnen inspelen op onvoorziene migratieproblemen. Er wordt een nieuw, apart fonds voor geïntegreerd grensbeheer in het leven geroepen en het Europees Grens- en kustwachtagentschap wordt verder versterkt met een nieuw permanent orgaan van ongeveer 10 000 grenswachten. Dit fonds helpt de lidstaten ook bij het verrichten van douanecontroles door apparatuur te financieren.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans i: "Op basis van de opgedane ervaring en de kennis dat migratie ook in de toekomst een uitdaging blijft, stellen we een ongekende toename van de financiering voor. Het versterken van de gemeenschappelijke buitengrenzen van de EU, met name met onze Europese grens- en kustwacht, blijft een grote prioriteit. Meer flexibiliteit van onze financieringsinstrumenten betekent dat we lidstaten snel kunnen ondersteunen; waar en wanneer zij dit nodig hebben, vooral als er sprake is van een crisis."

Dimitris Avramopoulos i, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: "Beter beheer van onze buitengrenzen en migratie blijven de komende jaren belangrijke prioriteiten voor de EU, de lidstaten en onze burgers. Grotere uitdagingen vereisen grotere budgetten, daarom stellen we voor de begroting op dit gebied bijna te verdrievoudigen. De toename van de financiering is van cruciaal belang voor de uitvoering van deze politieke prioriteiten; betere beveiliging van onze buitengrenzen, blijvende bescherming voor degenen die dat nodig hebben, meer steun voor legale migratie en pogingen tot integratie, bestrijding van irreguliere migratie en daadwerkelijke en snelle terugkeer van degenen die geen recht hebben op verblijf."

Commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, Pierre Moscovici i: "De 115 000 douaneambtenaren van de EU staan dagelijks in de frontlinie, waar zij onze burgers beschermen tegen onveilige en namaak-goederen en andere vormen van illegale handel. Om hen te ondersteunen bij deze belangrijke taak, stellen we vandaar een nieuw fonds voor van 1,3 miljard euro waarmee zij de meest geavanceerde apparatuur kunnen aanschaffen. Volgende maand bestaat de douane-unie 50 jaar; we moeten erop toezien dat zij aan kracht blijft winnen."

Tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 en 2016 was de technische steun die de EU aan de lidstaten verstrekte steun essentieel voor de lidstaten die onder druk stonden. Zij konden hierdoor hun opsporings- en reddingscapaciteit uitbouwen, meer mensen laten terugkeren en de buitengrenzen beter beheren. Op grond van de lessen die zij toen geleerd heeft, stelt de Commissie voor de financiering voor de cruciale aspecten van het migratie- en grensbeheer bijna te verdrievoudigen.

 • 1. 
  De buitengrenzen van de EU beveiligen

Om migratie te beheersen en de interne veiligheid te garanderen, is het noodzakelijk de buitengrenzen van de EU goed te beschermen. Sterkte buitengrenzen zijn ook nodig om het Schengengebied zonder controles aan de binnengrenzen te kunnen behouden. De commissie stelt voor om 21,3 miljard euro uit te trekken voor algemeen grensbeheer en een nieuw Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) ter waarde van ruim 9,3 miljard euro in het leven te roepen.

De belangrijkste kenmerken van het nieuwe fonds zijn:

 • De juiste prioriteiten:
 • De buitengrenzen van de EU versterken: het nieuwe fonds zal voortbouwen op het werk van de afgelopen jaren om de EU-buitengrenzen beter te beschermen door het uitrollen van de Europese grens- en kustwacht, systematische controles aan de grenzen, nieuwe grootschalige en interoperabele IT-systemen, waaronder een toekomstig inreis-uitreissysteem. De financiering zal gaan naar de strijd tegen migrantensmokkel en mensenhandel, het onderscheppen en tegenhouden van personen die een bedreiging vormen, steun voor opsporings- en reddingsacties op zee, materiaal en opleidingen voor grenswachten, en snelle operationele ondersteuning van lidstaten die onder druk staan;
 • Een sterker en efficiënter visumbeleid: dankzij het fonds kan ook het visumbeleid van de EU zich verder blijven ontwikkelen en moderniseren en tegelijkertijd zorgen voor meer veiligheid en minder irreguliere migratie;
 • Ondersteuning van lidstaten: het nieuwe fonds omvat 4,8 miljard euro voor langetermijnfinanciering ter ondersteuning van maatregelen van de lidstaten op het gebied van grensbeheer en visabeleid. De financiering zal de onmiddellijke behoeften van lidstaten reflecteren en wordt tussentijds herzien zodat er rekening kan worden gehouden met nieuwe of extra behoeften. Elke lidstaat ontvangt een vast bedrag van 5 miljoen euro, het overige bedrag wordt verdeeld op grond van de werklast, de druk en het dreigingsniveau (30 %), externe zeebuitengrenzen (35 %), luchthavens (20 %) en consulaire posten (15 %);
 • Een flexibele en snelle reactie: een bedrag van 3,2 miljard euro zal worden besteed aan gerichte steun aan lidstaten, projecten op EU-niveau en om in te spelen op urgente behoeftes. Het nieuwe fonds moet flexibel genoeg zijn om noodfinanciering te kunnen geven aan lidstaten waar dat nodig is en om nieuwe en cruciale prioriteiten aan te pakken op het moment dat zij ontstaan.
 • Betere douanecontroleapparatuur aan de buitengrenzen: in het nieuwe instrument is 1,3 miljard euro uitgetrokken om lidstaten te helpen de modernste douaneapparatuur aan te schaffen, te onderhouden en oude apparatuur te vervangen. Het gaat dan om nieuwe scanners, systemen voor automatische nummerplaatherkenning, speurhonden en mobiele laboratoria voor de analyse van monsters;
 • Versterking van agentschappen voor EU-grensbeheer: naast dit fonds is er ruim 12 miljard euro apart beschikbaar voor het versterken van het Europees Grens- en kustwachtagentschap en eu-LISA.
 • 2. 
  Migratie: bijdragen tot een robuust, realistisch en billijk beleid

De Commissie stelt voor om 10,4 miljard euro (51 % meer) uit te trekken voor migratie, in het kader van het vernieuwde Fonds voor asiel en migratie (FAM). Het fonds zal de inspanningen van de lidstaten op drie belangrijke gebieden ondersteunen: asiel, legale migratie en integratie, en terugkeeroperaties en de strijd tegen irreguliere migratie. De belangrijkste kenmerken van het vernieuwde fonds zijn:

 • De juiste prioriteiten: het fonds zal doorgaan met haar onmisbare steun aan de nationale asielstelsels en zal hernieuwde aandacht besteden aan EU-financiering voor de meest dringende kwesties, zoals:
 • Een sterker en efficiënter Europees asielstelsel: het fonds zal alle aspecten van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel helpen versterken en ontwikkelen, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • Meer steun voor legale migratie en integratie: er is extra geld beschikbaar voor de steun aan vroege integratie van personen die niet uit de EU afkomstig zijn en die sinds kort legaal in de EU verblijven, aangevuld met financiering uit hoofde van het Cohesiefonds voor sociaaleconomische integratie op de langere termijn;
 • Snellere en frequentere terugkeer van migranten: het fonds zal steun verlenen aan meer gecoördineerde maatregelen tegen irreguliere migratie, voor terugkeeroperaties en voor intensievere samenwerking met landen buiten de EU op het gebied van overname;
 • Ondersteuning van lidstaten: het fonds heeft 6,3 miljard euro beschikbaar voor langetermijnfinanciering ter ondersteuning van de lidstaten bij het beheer van de migratie, afhankelijk van de behoeften van de lidstaat. Dankzij een tussentijdse evaluatie kan ook rekening worden gehouden met de nieuwe of extra behoeften. Elke lidstaat ontvangt een vast bedrag van 5 miljoen euro, de rest wordt verdeeld op basis van de behoeften waarbij rekening wordt gehouden met de verhoudingen op het gebied van asiel (30 %), legale migratie en integratie (30 %) en terugkeer en het tegengaan van irreguliere migratie (40 %);
 • Betere paraatheid: er wordt 4,2 miljard euro gereserveerd voor gerichte steun aan de lidstaten, projecten met een echte Europese toegevoegde waarde, zoals projecten voor hervestiging of om te reageren op dringende behoeften en voor het geven van noodfinanciering voor lidstaten wanneer en waar dat nodig is;
 • Betere coördinatie tussen de financieringsinstrumenten van de EU: het Fonds voor asiel en migratie wordt aangevuld met financiering uit hoofde van instrumenten voor het buitenlands beleid van de EU voor betere coördinatie met partnerlanden op het gebied van migratie, waaronder pogingen om irreguliere migratie aan te pakken, meer kansen te bieden in de landen van herkomst en om de samenwerking te verbeteren op het gebied van terugkeer, overname en legale migratie;
 • Versterking van EU-agentschappen: naast het fonds komt er een apart voorstel om bijna 900 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het versterken van het nieuwe Asielagentschap van de Europese Unie.

Volgende stappen

Een snel akkoord over de langetermijnbegroting van de EU en haar sectorale voorstellen is essentieel om ervoor te zorgen dat de EU-financiering zo snel mogelijk resultaten in de praktijk gaat opleveren.

Vertraging zou ten koste kunnen gaan van de capaciteit van de Europese Unie om in te spelen op eventuele toekomstige crises en zou projecten hun vitale financiering ontnemen - zoals het EU-brede programma voor hulp bij vrijwillige terugkeer en overname en de voortzetting van de EU-financiering voor hervestiging.

Als nog in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, is het mogelijk deze naadloos te laten aansluiten op de huidige langetermijnbegroting (2014-2020). Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid en continuïteit van de financiering, en daar is iedereen bij gebaat.

Chronologisch overzicht

Grensbeheer en migratie zijn al vanaf het begin van het mandaat van de Commissie-Juncker een politieke prioriteit, van de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker van juli 2014 tot de meest recente toespraak over de Staat van de Unie op 13 september 2017.

Desondanks verraste de omvang en urgentie van de vluchtelingencrisis van 2015-2016 Europa. Om een humanitaire crisis af te wenden en om een gezamenlijke aanpak van deze uitdaging en eventuele nieuwe bedreigingen voor de veiligheid mogelijk te maken, heeft de EU alle beschikbaar flexibiliteit in het bestaande budget gebruikt om extra geld vrij te maken. Naast de oorspronkelijke toewijzingen voor de periode 2014-2020 van 6,9 miljard euro voor het AMIF en het ISF (Grenzen en Politie) is er nog 3,9 miljard euro gemobiliseerd om te komen tot de 10,8 miljard euro voor migratie, grensbeheer en de interne veiligheid - en dit is zelfs nog zonder de aanzienlijke financiering voor de aanpak van de vluchtelingencrisis buiten de EU.

Op grond van de lessen die zij in het verleden geleerd heeft, stelt de Commissie nu voor de bovengenoemde financiering te verdubbelen, tot 10,4 miljard euro voor migratie, 9,3 miljard euro voor grensbeheer, 2,5 miljard euro voor interne veiligheid en 1,2 miljard euro voor veiligere ontmanteling van nucleaire installaties in sommige lidstaten — in totaal ruim 23 miljard euro.

Daarnaast gaat de steun voor de EU-agentschappen voor veiligheid, grenzen en migratiebeheer omhoog van 4,2 miljard naar 14 miljard euro.

Meer informatie

Veelgestelde vragen - Toekomstige EU-financiering voor grenzen en migratie

Juridische teksten en factsheets:

 • Verordening tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
 • Bijlagen bij de Verordening tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
 • Verordening tot vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur
 • Bijlagen bij de Verordening tot vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur
 • Verordening tot vaststelling van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa
 • Bijlagen bij de Verordening tot vaststelling van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa
 • Effectbeoordeling van het MFK-programma
 • Effectbeoordeling: Samenvatting
 • Factsheet - EU-begroting voor de toekomst: Fonds voor asiel en migratie
 • Factsheet - EU-begroting voor de toekomst: Fonds voor geïntegreerd grensbeheer

Meer informatie over de EU-begroting voor de toekomst

Website van commissaris Dimitris Avramopoulos

Volg commissaris Avramopoulos op Twitter

Website van commissaris Pierre Moscovici

Volg commissaris Moscovici op Twitter

IP/18/4106

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers