Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)

Het Asiel-, Migratie-, en Integratie fonds heeft samen met het Fonds voor Interne Veiligheid i (ISF) het doel om de efficiënte omgang met migranteninstromingen te bevorderen en om een Europese aanpak voor asiel en migratie verder te ontwikkelen. Het fonds is de opvolger van vier oude migratiefondsen (Integratiefonds i, Terugkeerfonds i, Vluchtelingenfonds i en Buitengrenzenfonds i). De activiteiten van het fonds vallen binnen het kader van het Europese asiel- en migratiebeleid.

Het fonds heeft vier specifieke doelstellingen: het versterken van het Europese asielsysteem, integratie van migranten, uitbreiden van terugstuurstrategieën en bewerkstelligen van solidariteit tussen lidstaten bij opvang van migranten.

Het fonds is opgezet in het kader van het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 i en is vooral bedoeld ter ondersteuning van de asielprogramma's van de lidstaten. Bij de uitvoering is de Eurocommissaris voor Migratie, binnenlandse zaken en burgerzaken i betrokken.

Meer informatie