Werkprogramma van de Commissie voor 2019: beloften nakomen en de toekomst voorbereiden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 23 oktober 2018.

De Europese Commissie i heeft vandaag haar werkprogramma voor 2019 gepresenteerd, met drie belangrijke prioriteiten voor het komende jaar: snel tot een akkoord komen over de wetgevingsvoorstellen die al zijn ingediend om de tien politieke prioriteiten te verwezenlijken; een beperkt aantal nieuwe initiatieven voorstellen om lopende problemen aan te pakken; en een aantal initiatieven presenteren voor de toekomst van de EU i met 27 lidstaten, waarmee een stevigere basis wordt gelegd voor een sterk, verenigd en soeverein Europa.

Voorzitter Jean-Claude Juncker i: „Over zeven maanden worden de belangrijkste Europese verkiezingen voor deze generatie gehouden. Ik verzoek het Europees Parlement i en de Raad i om de voorstellen goed te keuren die de Commissie de afgelopen vier jaar heeft ingediend. De mensen geven niet om voorstellen, ze geven om wetten op grond waarvan zij rechten hebben. De beste boodschap die we volgend jaar aan de kiezers kunnen meegeven, is dat we aantonen dat deze Unie voor hen concrete en tastbare resultaten oplevert.”

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans i: „Deze Commissie richt haar aandacht consequent op problemen die alleen met gezamenlijke Europese actie kunnen worden aangepakt. Dit werkprogramma bevat geen verrassingen: alle nodige voorstellen zijn ingediend, maar nu moeten ze worden goedgekeurd en moeten de voordelen concreet worden verwezenlijkt. We richten ons ook op de toekomst, met initiatieven die voor de Unie van morgen, die 27 lidstaten telt, leiden tot een optimistische visie op een eerlijke en duurzame toekomst voor alle Europeanen.”

Het werkprogramma voor 2019 is opgebouwd rond slechts vijftien nieuwe initiatieven, plus tien nieuwe Refit-evaluaties, bedoeld om de huidige wetgeving te herzien en te zorgen dat deze geschikt blijft voor het beoogde doel. Om een resultaatgerichte aanpak te garanderen, heeft de Commissie in haar werkprogramma ook de 45 prioritaire voorstellen opgenomen die in de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten staan. Het Parlement en de Raad zouden die nog vóór de Europese verkiezingen moeten goedkeuren. De Commissie stelt daarnaast voor om zeventien nog niet goedgekeurde voorstellen en bestaande wetgevingsteksten in te trekken.

Resultaten voor de Europeanen

De Commissie heeft alle wetgevingsvoorstellen ingediend die nodig zijn om de tien prioriteiten van de Commissie-Juncker i te verwezenlijken. We zijn tot dusver met het Europees Parlement en de Raad tot een akkoord gekomen over ongeveer de helft van deze voorstellen, en voor nog eens twintig procent is het wetgevingsproces vergevorderd. Het is voor het komende jaar onze prioriteit om voor zoveel mogelijk voorstellen groen licht te krijgen.

De Commissie zal verder een beperkt aantal nieuwe initiatieven presenteren, die de Europeanen vooral een krachtig toekomstperspectief moeten bieden. We zullen de balans opmaken van het Investeringsplan voor Europa en een reflectienota opstellen voor een duurzaam Europa voor de komende generaties. We zullen een gecoördineerd plan opstellen voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in Europa, een actieplan inzake desinformatie voorstellen en een aanbeveling doen voor een Europees elektronisch medisch dossier. We zullen ook de nog resterende hindernissen voor de eengemaakte markt evalueren en met ideeën komen om die hindernissen weg te werken, en een strategie inzake hormoonontregelende stoffen voorstellen. Om de energie-unie te voltooien en klimaatverandering aan te pakken, zullen wij een strategie presenteren voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen op de lange termijn. Daarnaast brengen we verslag uit over de stand van de energie-unie en het actieplan inzake batterijen.

De Europese Commissie zal er ook voor pleiten om vaker gebruik te maken van stemming met gekwalificeerde meerderheid op het gebied van energie en klimaat, belastingen en sociaal beleid. We zullen het kader voor de rechtsstaat en de internationale rol van de euro verder versterken, verslag uitbrengen over visumwederkerigheid en ideeën presenteren met betrekking tot de communicatie over Europa. Tot slot moet een aantal maatregelen worden genomen om de Europese wet- en regelgeving aan te passen in verband met de brexit. De Europese Commissie zal de streefcijfers voor energie-efficiëntie aanpassen voor de EU van 27 lidstaten, de nodige voorstellen doen voor de visumstatus van Britse burgers na de brexit en vóór het einde van dit jaar een aantal noodzakelijke gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen presenteren.

Achtergrond

Ieder jaar stelt de Commissie een werkprogramma op met een lijst van maatregelen voor de komende twaalf maanden. Het werkprogramma maakt het publiek en de medewetgevers duidelijk met welke nieuwe voorstellen de Commissie wil komen, welke hangende voorstellen zij wil intrekken en welke EU-wetgeving zij wil herzien.

De Commissie heeft voor het opstellen van het werkprogramma voor 2019 overleg gepleegd met het Europees Parlement en de Raad. Het raamwerk voor dit overleg bestond uit het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven, het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie en de intentieverklaring die voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter Timmermans op 12 september, na de toespraak van de voorzitter over de staat van de Unie, hebben verzonden.

De Commissie-Juncker is op basis van duidelijke politieke beleidslijnen door het Europees Parlement gekozen. De daarin opgenomen tien prioriteiten vormen het raamwerk voor de jaarplanning van de Commissie. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker zijn de jaarlijkse werkprogramma's toegespitst op een beperkt aantal belangrijke initiatieven met een duidelijke Europese meerwaarde, die noodzakelijk zijn om de overeengekomen prioriteiten te realiseren. Deze jaarlijkse werkprogramma's bevatten nooit meer dan 26 prioritaire initiatieven, terwijl het er in het jaar voor het aantreden van voorzitter Juncker circa honderd waren.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over het werkprogramma van de Commissie voor 2019

Factsheet over het werkprogramma van de Commissie voor 2019

Factsheet: Werkprogramma van de Commissie voor 2019 - nieuwe initiatieven

Factsheet: Werkprogramma van de Commissie voor 2019 - Refit-initiatieven en prioritaire nog niet goedgekeurde voorstellen

Werkprogramma van de Commissie voor 2019 - belangrijke documenten

IP/18/6147

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers