Economische winterprognoses 2019: groei vlakt af in een context van wereldwijde onzekerheid - EU monitor

EU monitor
Maandag 1 juni 2020
kalender

Economische winterprognoses 2019: groei vlakt af in een context van wereldwijde onzekerheid

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 7 februari 2019.

Verwacht wordt dat de Europese economie in 2019 voor het zevende jaar op rij zal groeien, waarbij voor alle lidstaten een expansie wordt voorspeld. Aangenomen wordt dat het algemene groeitempo zal vertragen ten opzichte van de hoge percentages van de afgelopen jaren. De vooruitzichten zijn overigens met grote onzekerheid omgeven.

Valdis Dombrovskis i, vicevoorzitter, bevoegd voor de euro en de sociale dialoog, ook belast met financiële stabiliteit, de financiële diensten en de kapitaalmarktenunie: "Alle EU-landen zullen in 2019 naar verwachting blijven groeien, wat in meer banen en grotere welvaart zal resulteren. Onze prognoses zijn echter neerwaarts herzien, vooral voor de grootste economieën van de eurozone. Dit is toe te schrijven aan externe factoren, zoals spanningen op handelsgebied en groeivertragingen in opkomende markten, en met name in China. In sommige landen van de eurozone steekt de vrees voor het ontstaan van een nieuwe vicieuze cirkel tussen banken en staten en voor de schuldhoudbaarheid weer de kop op. De mogelijkheid van een ontwrichtende Brexit zorgt voor nog meer onzekerheid. Het onderkennen van deze toenemende risico's is al het halve werk. De andere helft is het kiezen van de juiste beleidsmix, zoals het bevorderen van de investeringen, het verdubbelen van de inspanningen bij het doorvoeren van structurele hervormingen en het voeren van een voorzichtig begrotingsbeleid."

Pierre Moscovici i, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "Na in 2017 een hoogtepunt te hebben bereikt, zal de groei van de EU-economie in 2019 verder afnemen tot 1,5 %. Deze vertraging zal vermoedelijk sterker uitvallen dan vorig najaar werd verwacht, vooral in de eurozone. Deze ontwikkeling is te wijten aan onzekerheden op het gebied van de wereldhandel en binnenlandse factoren in onze grootste economieën. De Europese economie is in wezen nog steeds gezond en we blijven dan ook goed nieuws zien, met name op werkgelegenheidsgebied. In de tweede helft van dit jaar en in 2020 zou de groei geleidelijk weer moeten aantrekken."

Economische groei

De economische activiteit is in de tweede helft van vorig jaar verzwakt doordat de handelsgroei vertraagde, de onzekerheid het vertrouwen ondermijnde en de productie in sommige lidstaten ongunstig werd beïnvloed door tijdelijke binnenlandse factoren, zoals verstoringen van de autoproductie, sociale spanningen en onzekerheid over het begrotingsbeleid. Dit alles had tot gevolg dat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in zowel de eurozone als de EU vermoedelijk is teruggelopen van 2,4 % in 2017 tot 1,9 % in 2018 (najaarsprognoses: 2,1 % voor EU28 en eurozone).

Aan het begin van dit jaar was er sprake van een zwakke economische dynamiek, al blijven de economische fundamentals solide. De economische groei zal aanhouden, zij het in een gematigder tempo. De Europese economie zal naar verwachting blijven profiteren van beter wordende arbeidsmarktomstandigheden, gunstige financieringsvoorwaarden en een licht expansieve begrotingskoers. Thans wordt ervan uitgegaan dat het bbp van de eurozone in 2019 met 1,3 % en in 2020 met 1,6 % zal groeien (najaarsprognoses: 1,9 % in 2019 en 1,7 % in 2020). Ook de prognose voor de bbp-groei in de EU als geheel is neerwaarts herzien, namelijk tot 1,5 % in 2019 en 1,7 % in 2020 (najaarsprognoses: 1,9 % in 2019 en 1,8 % in 2020).

Wat de grotere lidstaten betreft, was er sprake van omvangrijke neerwaartse groeibijstellingen voor 2019 voor Duitsland, Italië en Nederland. Tal van lidstaten worden nog altijd gekenmerkt door een solide binnenlandse vraag, die mede wordt ondersteund door EU-middelen.

Inflatie

Naar het einde van 2018 toe is de consumentenprijsinflatie in de eurozone afgenomen als gevolg van een scherpe daling van de energieprijzen en een lagere inflatie van de voedingsmiddelenprijzen. De kerninflatie, dit is de inflatie met uitsluiting van de prijzen van energie en onbewerkte voedingsmiddelen, is het hele jaar door betrekkelijk beperkt gebleven, ondanks snellere loonstijgingen. De algemene inflatie (HICP) bedroeg gemiddeld 1,7 % in 2018, tegen 1,5 % in 2017. Nu wordt aangenomen dat de olieprijzen dit en volgend jaar lager zullen uitvallen dan in het najaar werd verwacht, wordt ervan uitgegaan dat de inflatie in de eurozone zal vertragen tot 1,4 % in 2019 en vervolgens licht zal aantrekken tot 1,5 % in 2020. Voor de EU wordt voor dit jaar een gemiddelde inflatie van 1,6 % voorspeld, die vervolgens zal oplopen tot 1,8 % in 2020.

Onzekerheden

De economische vooruitzichten zijn met grote onzekerheid omgeven en de projecties zijn dan ook aan neerwaartse risico's onderhevig. De spanningen op handelsgebied, die al enige tijd op het sentiment drukken, zijn enigszins verminderd maar blijven zorgen baren. De Chinese economie lijkt sterker te vertragen dan verwacht en de internationale financiële markten en tal van opkomende markten zijn kwetsbaar voor abrupte veranderingen in het risicosentiment en de groeiverwachtingen. Voor de EU blijft het "Brexit"-proces een bron van onzekerheid.

Voor het Verenigd Koninkrijk is voor 2019 een zuiver technische aanname gehanteerd

In het licht van het terugtrekkingsproces van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn de ramingen voor 2019 en 2020 gebaseerd op een zuiver technische aanname van een status quo in de handelspatronen tussen de EU27 en het Verenigd Koninkrijk. Deze aanname geldt louter voor prognosedoeleinden en staat los van het lopende proces in het kader van artikel 50.

Achtergrond

Deze prognoses zijn gebaseerd op een reeks technische aannamen betreffende wisselkoersen, rentetarieven en grondstoffenprijzen, met als afsluitdatum 25 januari 2019. Wat alle overige inkomende gegevens betreft, wordt in deze prognoses informatie tot en met 31 januari in aanmerking genomen.

De Europese Commissie publiceert jaarlijks twee uitgebreide prognoses (voorjaar en najaar) en twee tussentijdse prognoses (winter en zomer). De tussentijdse prognoses omvatten jaar- en kwartaalgegevens voor het bbp en de inflatie van het lopende en het volgende jaar voor alle EU-lidstaten en de eurozone, alsmede geaggregeerde gegevens voor de EU.

De volgende uitgebreide prognoses van de Europese Commissie zullen de economische voorjaarsprognoses 2019 in mei 2019 zijn.

Meer informatie

Volledig document: Winter 2019 Interim Economic Forecast

Volg vicevoorzitter Dombrovskis op Twitter: @VDombrovskis

Volg commissaris Moscovici op Twitter: @pierremoscovici

Volg DG ECFIN op Twitter: @ecfin

Vorig persbericht: Economische najaarsprognoses 2018: gestage maar minder dynamische groei in een context van grote onzekerheid

Vorige prognoses (volledig document): Autumn 2018 Economic Forecast

IP/19/850

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail