Commissie komt met voorstel governanceraamwerk voor begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 november 2020
kalender

Commissie komt met voorstel governanceraamwerk voor begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 24 juli 2019.

Voortbouwend op de visie die is uitgetekend in het Verslag van de vijf voorzitters van juni 2015, op haar mededeling over de verdieping van de economische en monetaire unie van 12 juni 2019 en op het richtsnoer van de Eurotop van 21 juni 2019, komt de Europese Commissie i vandaag met een voorstel voor een governanceraamwerk voor het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen. Dit instrument moet lidstaten uit de eurozone en andere deelnemende lidstaten helpen om de veerkracht van hun economieën en van de eurozone te versterken door middel van doelgerichte structurele hervormingen en investeringen.

De Eurogroep i heeft al de belangrijkste aspecten van dit begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen vastgelegd. Vandaag komt de Commissie met een voorstel om de governance van dit instrument te organiseren. Dit voorstel bevat een raamwerk om strategische oriëntaties vast te leggen voor hervormingen en investeringen die door het nieuwe begrotingsinstrument zullen worden ondersteund in overeenstemming met het algemene EU-kader voor de coördinatie van het economisch beleid (het Europees Semester) en met andere EU-beleidsinstrumenten.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis i, bevoegd voor de Euro en de Sociale Dialoog, ook verantwoordelijk voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie: “De versterking van de economische en monetaire unie in Europa heeft steeds centraal gestaan bij mijn werkzaamheden in deze Commissie. Vandaag zorgen we ervoor dat alle bouwstenen klaar liggen zodat de EU-medewetgevers snel een akkoord kunnen bereiken over dit begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen. Doordat dit instrument coherente hervormings- en investeringspakketten ondersteunen, zal het helpen het concurrentievermogen te vergroten, de veerkracht te versterken en de convergentie te verbeteren. Een en ander zal uiteindelijk leiden tot een welvarender en sterker Europa.”

Günther H. Oettinger i, commissaris voor Begroting en Personeelszaken: “De EU-begroting zal in de toekomst financiële ondersteuning bieden voor gecombineerde structurele hervormingen en investeringen die lidstaten van de eurozone voorstellen. Dit moet EU-uitgaven nog doeltreffender maken en zal de convergentie en het concurrentievermogen binnen de eurozone ondersteunen. Met het voorstel dat we vandaag presenteren, komt er een governanceraamwerk voor dit nieuwe instrument. Dit is een belangrijke innovatie voor de eurozone.”

In het voorstel van vandaag zal de Raad i, na overleg binnen de Eurogroep, jaarlijks strategische oriëntaties vaststellen voor hervormings- en investeringsprioriteiten voor de eurozone als geheel. Daarna zal de Raad ook een tot alle lidstaten van de eurozone gerichte aanbeveling aannemen met landspecifieke richtsnoeren voor hervormingen en investeringen die met dit begrotingsinstrument worden ondersteund.

Beide stappen zullen volledig worden ingepast in en consistent zijn met de stappen en handvatten in het kader van het Europees Semester. De implementatie van dit instrument worden afgestemd op het tijdschema van het Semester. Dit instrument zal ook consistent zijn met en synergie-effecten opleveren voor andere beleidsinitiatieven voor investeringen, zoals de EU-fondsen voor het cohesiebeleid, de Connecting Europe Facility en InvestEU.

Lidstaten van buiten de eurozone die aan het wisselkoersmechanisme (ERM II) deelnemen, zullen op vrijwillige basis aan dit begrotingsinstrument kunnen deelnemen. Daarvoor moeten de nodige regelingen worden getroffen die stroken met het voorstel van vandaag.

Meer bepaald kunnen lidstaten van de eurozone met dit nieuwe raamwerk:

  • i. 
    strategische oriëntaties voor hervormings- en investeringsprioriteiten voor de eurozone vaststellen (als onderdeel van de eurozone-aanbeveling);
  • ii. 
    landspecifieke richtsnoeren in verband met de hervormings- en investeringsdoelstellingen geven, die parallel met de landspecifieke aanbevelingen zullen worden aangenomen;
  • iii. 
    van de Commissie informatie ontvangen over de follow-up van eerdere strategische oriëntaties door lidstaten van de eurozone.

Het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen zal worden opgericht binnen het voorstel voor het steunprogramma voor hervormingen. Het begrotingsinstrument is opgevat als een onderdeel van de EU-begroting en de omvang ervan zal worden bepaald in het kader van de onderhandelingen over de volgende langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027.

Achtergrond

Het voorstel voor een steunprogramma voor hervormingen dat de Commissie in mei 2018 indiende, vormde de basis voor het overleg over een begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone (BICC). Dit instrument, dat verankerd is in de EU-begroting, zal lidstaten van de eurozone steunen bij hun doelgerichte pakketten voor hervormingen en investeringen.

Op de Eurotop van 14 december 2018 hebben de staatshoofden en regeringsleiders de Eurogroep opgedragen zich te buigen over de vormgeving, de uitvoeringsbepalingen en het tijdschema van een begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone. Dit instrument zal onderdeel zijn van de Uniebegroting en zal worden opgericht door desnoods het wetgevingsvoorstel voor een steunprogramma voor hervormingen te wijzigen. De Eurotop heeft ook aangegeven dat de lidstaten van de eurozone criteria voor het instrument dienen te bepalen en er strategische sturing voor moeten bieden.

Op basis van de belangrijkste kenmerken waarvan de modaliteiten zijn overeengekomen door de Eurogroep en die op de Eurotop van juni zijn bekrachtigd, is het doel van dit begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen om gecombineerde structurele hervormingen en investeringen in lidstaten van de eurozone te ondersteunen om zo potentiële groei te versterken en de veerkracht en het aanpassingsvermogen van economieën in de eurozone te versterken. Het instrument zal een aanvulling vormen op de bestaande EU-fondsen.

Zoals aangegeven in de modaliteiten, zullen lidstaten van de eurozone, op vrijwillige basis, goed onderbouwde en coherente voorstellen voor hervormings- en investeringspakketten indienen. Deze zullen door de Commissie worden getoetst aan transparante criteria. De financiële steun zou in tranches beschikbaar worden gesteld op voorwaarde dat afgesproken mijlpalen worden bereikt. De lidstaten van de eurozone die in het kader van de Raad, de Eurogroep en de Eurotop bijeenkomen, zouden dan, als onderdeel van de aanbeveling van de Raad over het economisch beleid van de eurozone, strategische oriëntatie en sturing bieden.

Meer informatie:

Voorstel Commissie governanceraamwerk voor begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen

Voorstel Commissie voor een steunprogramma voor hervormingen (31 mei 2018)

Mededeling “Verdieping van de Europese economische en monetaire unie: balans vier jaar na het verslag van de vijf voorzitters” - juni 2019

Discussienota over de verdieping van de economische en monetaire unie (31 mei 2017)

Het verslag van de vijf voorzitters: Europa's economische en monetaire unie voltooien (22 juni 2015)

Binnen de Eurogroep overeengekomen belangrijkste aspecten van het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (14 juni 2019)

Volg vicevoorzitter Dombrovskis op Twitter: @VDombrovskis

Volg commissaris Oettinger op Twitter: @GOettingerEU

IP/19/4372

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail