Non-performing loans: Council adopts position on a new mechanism for out-of-court enforcement - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

Non-performing loans: Council adopts position on a new mechanism for out-of-court enforcement

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op woensdag 27 november 2019.

De EU i treft maatregelen in het kader van haar totaalstrategie voor de aanpak van dubieuze leningen van banken.

De ambassadeurs bij de EU hebben vandaag het Raadsstandpunt goedgekeurd over een voorstel voor een gemeenschappelijk kader en minimumvereisten voor een buitengerechtelijk mechanisme om de waarde van met zekerheden gedekte leningen terug te vorderen indien de kredietnemer niet in staat is de leningen terug te betalen. Doeltreffende buitengerechtelijke uitwinning kan de opstapeling van niet-renderende leningen (non‑performing loans - NPL's) helpen voorkomen door banken juridische instrumenten te geven om zekerheden sneller terug te vorderen.

"Het volume niet-renderende leningen in de EU is sinds de financiële crisis nog nooit zo laag geweest als vandaag, dankzij de gunstiger economische situatie en de doortastende maatregelen om de leningen van de bankbalansen weg te halen. In sommige lidstaten gaat het toch nog steeds om grote bedragen, en we moeten de opstapeling van dubieuze leningen in de toekomst voorkomen. Daarom is het belangrijk om banken juridische instrumenten te geven om de waarde van dubieuze leningen snel terug te vorderen zonder naar de rechter te hoeven stappen, en tegelijk kredietnemers gedegen bescherming te bieden", zei Mika Lintilä, de Finse minister van Financiën.

De kredietinstelling en de kredietnemer moeten vooraf, normaliter op het moment waarop de lening wordt toegekend, afspraken maken over het voorgestelde mechanisme voor buitengerechtelijke versnelde uitwinning van zekerheden. Het zou alleen beschikbaar zijn voor bedrijfskredieten en niet voor consumentenkredieten of kredieten waarvoor de hoofdverblijfplaats van de kredietnemer als onderpand dient.

Als de partijen een akkoord hebben over het nieuwe mechanisme en de kredietnemer in gebreke blijft op de lening, zouden de zekerheden worden gewaardeerd en ofwel worden verkocht (via onderhandse verkoop of openbare veiling), ofwel worden toegeëigend (via een overdracht van eigendom aan de kredietgever). De opbrengst daarvan zou tot aan het uitstaande bedrag vervolgens aan de kredietgever worden overgedragen.

Met de voorgestelde regels wordt op diverse manieren beoogd een evenwicht te vinden tussen de belangen van de kredietgever en die van de kredietnemer. Enkele voorbeelden:

  • De kredietgever moet de kredietnemer een zekere tijdspanne geven om de verschuldigde betalingen te verrichten en uitwinning te voorkomen.
  • De kredietnemer kan naar de rechter stappen om de uitwinning of het recht van de kredietgever om de zekerheden uit te winnen aan te vechten.
  • De kredietgever mag de opbrengsten alleen houden voor zover nodig om de uitstaande bedragen van de lening te dekken. Alles daarboven wordt uitbetaald aan de kredietnemer of aan andere schuldeisers.
  • De lidstaten kunnen regelen dat als de opbrengst van de zekerheden minder bedraagt dan het uitstaande bedrag van de lening, de lening toch als volledig afgewikkeld wordt beschouwd.

Achtergrond en volgende stappen

Het richtlijnvoorstel vormt een aanvulling op de regels inzake bedrijfsherstructurering en een tweede kans, die de Raad i op 6 juni 2019 heeft aangenomen.

Het oorspronkelijke richtlijnvoorstel van de Europese Commissie i bevatte ook een deel over de ontwikkeling van secundaire markten voor NPL's. De Raad bereikte hierover al een akkoord op 27 maart 2019.

De onderhandelingen met het Europees Parlement i kunnen van start gaan zodra dat zijn standpunt heeft bepaald.