Brief regering; Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal 2019 - Uitvoering EG-Richtlijnen - EU monitor

EU monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

Brief regering; Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal 2019 - Uitvoering EG-Richtlijnen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

21 109

Uitvoering EG-Richtlijnen

Nr. 242    BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 januari 2020

Hierbij bied ik u het periodieke overzicht aan van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 20191.

In deze brief wordt eerst ingegaan op de implementatieachterstand zoals die op 31 december 2019 gold. Daarna worden de oorzaken van deze achterstand behandeld en worden de richtlijnen die het volgende kwartaal moeten worden geïmplementeerd genoemd. Vervolgens volgt een opsomming van de ingebrekestellingprocedures die de Europese Commissie tegen Nederland is gestart als gevolg van niet-tijdige implementatie. Mede op verzoek van uw Kamer zijn ook de lopende infracties wegens (vermeende) onjuiste implementatie in het overzicht ingebrekestellingen per departement opgenomen.

Huidige achterstand

De achterstand per 1 januari 2020 bedroeg 8 richtlijnen t.o.v. 5 in het vorige kwartaal. In het vierde kwartaal van 2019 zijn 3 achterstallige richtlijnen geïmplementeerd. Er zijn in dit kwartaal 6 nieuwe richtlijnen in overschrijding bijgekomen.

De 8 achterstallige richtlijnen zijn aan de volgende ministeries toegedeeld: EZK (1), FIN (5), I&W (1) en JenV (1).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat er in de eerste week van januari 2020 5 van de 8 achterstallige richtlijnen al zijn geïmplementeerd.

De overschrijding van de implementatiedatum varieert sterk, van 1 tot 955 dagen. Een exacte aanduiding van de overschrijding per richtlijn is te vinden op de laatste pagina van bijgevoegd kwartaaloverzicht.

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-21109-242 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Achterstanden en hun oorzaken

Wat betreft de oorzaken voor de implementatieachterstand ultimo vierde kwartaal 2019 speelt een aantal factoren een rol. Deze factoren worden hieronder per ministerie toegelicht.

EZK

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2018/1581 VAN DE COMMISSIE van 19 oktober 2018 tot wijziging van Richtlijn 2009/119/EG i van de Raad wat betreft de methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen. Uiterste implementatiedatum 19 oktober 2019

Richtlijn 2018/1581 i wordt geïmplementeerd door middel van een wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012. Het wetsontwerp hiertoe is in voorbereiding en wordt naar verwachting dit voorjaar naar de Raad van State gezonden. De implementatie is vertraagd door de samenloop met nationaal beleid rondom voorraadvorming.

I&W

RICHTLIJN 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG i. Uiterste implementatiedatum 20 mei 2017.

Richtlijn 2014/45 i/EU is bijna volledig geïmplementeerd. Dit geldt nog niet voor de APK-plicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u. De Europese Commissie heeft Nederland op 17 juli 2017 in gebreke gesteld wegens niet tijdige implementatie van richtlijn 2014/45 i/EU. Door de verwerping van het wetsvoorstel kentekening landbouwvoertuigen door de Tweede Kamer is de APK-plicht voor tractoren met een constructiesnelheid van meer dan 40 km/u vertraagd. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een wetsvoorstel opgesteld waarin dit alsnog wordt geregeld. Dit voorstel is op 10 april 2019 ingediend bij de Tweede Kamer en wordt volgens de huidige planning deze maand behandeld. Als het wetsvoorstel in werking is getreden, is richtlijn 2014/45 i/EU volledig geïmplementeerd.

FIN

RICHTLIJN (EU) 2019/475 VAN DE RAAD van 18 februari 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG i en 2008/118/EG i wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG. Uiterste implementatiedatum 31 december 2019

Richtlijn (EU) 2019/475 i behoefde geen wijziging in de wetgeving en is dus geïmplementeerd d.m.v. een bericht in de Staatscourant van 6 december 2019 (nr. 66702). In het systeem is dit niet juist verwerkt en daarom staat deze momenteel nog als «niet geïmplementeerd». Voor juiste verwerking in het systeem wordt op dit moment gezorgd.

RICHTLIJN (EU) 2017/952 VAN DE RAAD van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 i wat betreft hybridemis-matches met derde landen. Uiterste implementatiedatum 31 december 2019

Deze richtlijn is inmiddels geïmplementeerd.

RICHTLIJN (EU) 2018/822 VAN DE RAAD van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16 i/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Uiterste implementatiedatum 31 december 2019.

Deze richtlijn is inmiddels geïmplementeerd.

RICHTLIJN (EU) 2018/1910 VAN DE RAAD van 4 december 2018 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG i wat betreft de harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten. Uiterste implementatiedatum 31 december 2019.

Deze richtlijn is inmiddels geïmplementeerd.

RICHTLIJN (EU) 2016/1164 VAN DE RAAD van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkings-praktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. Uiterste implementatiedatum 31 december 2019.

Deze richtlijn is inmiddels geïmplementeerd.

J&V

RICHTLIJN (EU) 2017/828 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG i wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft. Uiterste implementatiedatum 10 juni 2019

Deze richtlijn is inmiddels geïmplementeerd.

Richtlijnen die in het volgende kwartaal moeten worden geïmplementeerd om overschrijding te voorkomen

BZK

 • RICHTLIJN (EU) 2018/844 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31 i/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27 i/EU betreffende energie-efficiëntie

EZK

 • RICHTLIJN (EU) 2019/692 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 april 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG i betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

FIN

 • RICHTLIJN (EU) 2018/843 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 i inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG i en 2013/36 i/EU

lenW

 • GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2019/177 VAN DE COMMISSIE van 16 november 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65 i/EU van het Europees parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor lood als activator in het fluorescentiepoeder van gasontladingslampen met fosforen
 • GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2019/176 VAN DE COMMISSIE van 16 november 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65 i/EU van het Europees parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in de metalliseer-laag van bepaalde dioden
 • GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2019/174 VAN DE COMMISSIE van 16 november 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65 i/EU van het Europees parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in kristalglas zoals omschreven in Richtlijn 69/493 i/EeG
 • GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2019/173 VAN DE COMMISSIE van 16 november 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65 i/EU van het Europees parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood en cadmium in drukinkt voor het aanbrengen van email op glas
 • GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2019/171 VAN DE COMMISSIE van 16 november 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65 i/EU van het Europees parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van cadmium en cadmium-verbindingen in elektrische contacten
 • GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2019/169 VAN DE COMMISSIE van 16 november 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65 i/EU van het Europees parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in diëlektrische keramiek in bepaalde condensatoren

LNV

 • UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2019/1813 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2019 tot wijziging van Uitvoeringsrichtlijn 2014/96 i/EU betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG i van de Raad vallen wat betreft de kleur van het etiket voor gecertificeerde categorieën van teeltmateriaal en fruitgewassen en de inhoud van het document van de leverancier

SZW

 • RICHTLIJN (EU) 2017/2398 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG i betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
 • RICHTLIJN (EU) 2018/957 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG i betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Ingebrekestellingen wegens te late implementatie

In het vierde kwartaal van 2019 is er één ingebrekestellingen wegens te late implementatie van richtlijnen van de Europese Commissie ontvangen:

Van EZK, zaak 2019/0335 mbt RL 2018/1581 (methoden berekening van opslagverplichtingen).

De Europese Commissie heeft in het vierde kwartaal van 2019 geen zaken wegens te late implementatie geseponeerd.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 21 109, nr. 242 5


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.