Connecting Europe Facility: informal agreement with European Parliament on the post-2020 programme

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op donderdag 11 maart 2021.

Vandaag hebben de onderhandelaars van de Raad i en het Europees Parlement i een voorlopig akkoord bereikt over de tweede editie van de Connecting Europe Facility (CEF). Dankzij CEF 2.0 zal de financiering van belangrijke projecten op het gebied van vervoer, digitalisering en energie worden voortgezet. Het programma loopt van 2021 tot en met 2027, met een forse totale begroting van € 33,71 miljard (in lopende prijzen).

Wij zijn heel blij met dit voorlopige akkoord, want het stemt helemaal overeen met de conclusies van de Europese Raad i van juli vorig jaar. Dankzij dit akkoord met het Parlement kunnen de eerste oproepen in het kader van de Connecting Europe Facility vóór de zomervakantie de deur uit. Dit programma zorgt voor betere vervoers­verbindingen en energie­netwerken, en betere digitale diensten en connectiviteit in Europa. En deze belangrijke financiële middelen moeten en zullen blijven bestaan. Dat is vooral belangrijk om de uitdagingen in verband met COVID-19 het hoofd te bieden en de klimaat­verandering aan te pakken.

Pedro Nuno Santos, minister van Infrastructuur en Huisvesting van Portugal en voorzitter van de Raad

De begrotingen per sector bedragen (in lopende prijzen):

  • vervoer: € 25,81 miljard (incl. € 11,29 miljard voor cohesie­landen)
  • energie: € 5,84 miljard
  • digitalisering: € 2,06 miljard

Op het gebied van vervoer zal CEF 2.0 bijdragen tot onderling verbonden en multi­modale netwerken om weg-, spoorweg-, binnenvaart- en zeevaart­infrastructuur en veilige en beveiligde mobiliteit te ontwikkelen en te moderniseren. Er zal prioriteit worden gegeven aan verdere ontwikkeling van de trans-Europese vervoers­netwerken (TEN-T), met de nadruk op missing links en grens­overschrijdende projecten met een EU-meerwaarde. € 1,56 miljard van de begroting voor vervoer dient ter financiering van grote spoorweg­projecten tussen cohesie­landen.

CEF 2.0 zal er ook voor zorgen dat infrastructuur die wordt aangepast voor betere militaire mobiliteit binnen de EU, geschikt is voor tweeërlei gebruik en dus tegemoet­komt aan zowel civiele als militaire behoeften. Voor militaire mobiliteit wordt binnen de begroting voor vervoer een apart budget van € 1,69 miljard uitgetrokken.

In de energie­sector moet het programma bijdragen tot verdere integratie van de Europese energie­markt, betere sector- en grens­overschrijdende inter­operabiliteit van energie­netwerken, decarbonisatie, en voorzienings­zekerheid. Er komt ook financiering voor grens­overschrijdende projecten op het gebied van de opwekking van hernieuwbare energie. In de gunnings­criteria wordt rekening gehouden met de samenhang met Europese en nationale energie- en klimaat­plannen, inclusief het energie-efficiëntie-eerst­beginsel.

Wat digitale connectiviteit betreft, is het toepassings­gebied van het programma uitgebreid omdat de digitale transformatie van de economie en de samenleving in ruime zin afhangt van universele toegang tot betrouwbare en betaalbare netwerken met een hoge en zeer hoge capaciteit. Digitale connectiviteit is tevens een doorslag­gevende factor voor het over­bruggen van economische, sociale en territoriale verschillen. Om in aanmerking te komen voor CEF 2.0-steun zal een project moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de digitale interne markt en de connectiviteits­doelstellingen van de EU. Er zal prioriteit worden gegeven aan projecten die extra dekking genereren, onder meer voor huishoudens.

CEF 2.0 benadrukt synergieën tussen de vervoers-, de energie- en de digitale sector, om het EU-optreden effectiever te maken en de uitvoerings­kosten tot een minimum te beperken. Het programma zal sector­overschrijdend werk op gebieden als geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit en alternatieve brandstoffen bevorderen.

Het beoogt ook de main­streaming van klimaat­maatregelen, rekening houdend met de lange­termijn­verbintenissen van de EU op het gebied van decarbonisatie, zoals de Overeenkomst van Parijs.

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord moet nog worden goedgekeurd door de Raad. Het zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) van de Raad.

Zodra de CEF-verordening door zowel de Raad als het Europees Parlement is aangenomen, treedt die in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU. De verordening zal met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2021.


1.

Relevante EU dossiers