Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 1 juli 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 1 juli 2022
Document­datum 01-07-2022
Publicatie­datum 01-07-2022
Kenmerk M. Schukkink 2021A07551 6
Commissie(s) de Rijksuitgaven (RU)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 1 juli 2022

 

Voortouwcommissie:

commissie voor de Rijksuitgaven

 

Volgcommissie(s):

EU

i.v.m. agendapunt

4

 

EZK

i.v.m. agendapunt

4

 

FIN

i.v.m. agendapunt

7, 9

 

I&W

i.v.m. agendapunt

4

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

woensdag 6 juli 2022 16.30 - 16.45 uur openbaar

Onderwerp:    Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de

procedurevergadering Financiën)

Regeling van werkzaamheden

 • 1. 
  Agendapunt:    Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van

werkzaamheden

Noot:    Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de

werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden ingediend.

Besluitenlijst vorige vergadering(en)

 • 2. 
  Agendapunt:    Besluitlijst procedurevergadering commissie voor de Rijksuitgaven

d.d. 21 juni 2022 vaststellen

Brievenlijst

 • 3. 
  Agendapunt: Noot:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Geen brieven.

 
 • 4. 
  Agendapunt:

Europees/internationaal

Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 20 juni 2022 Aanbieding speciaal verslag 'Duurzaamheid bij plattelandsontwikkeling: de meeste projecten blijven gedurende de vereiste periode operationeel, maar er zijn mogelijkheden om langduriger resultaten te boeken' van ERK -2022Z12622

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

 • • 
  Voortouwcommissie: LNV
 • • 
  Procedurevergadering d.d. 6 juli 2022
 • • 
  Voorstel: betrekken bij het schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 11 juli 2022.

Volgcommissie(s):

EZK, I&W

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 28 juni 2022 Aanbieding speciaal verslag "Gegevens in het gemeenschappelijk landbouwbeleid: potentieel van big data voor beleidsevaluaties onbenut" van ERK - 2022Z13728

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

 • • 
  Voortouwcommissie: LNV
 • • 
  Procedurevergadering d.d. 6 juli 2022
 • • 
  Voorstel: betrekken bij het schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 11 juli 2022.

Volgcommissie(s):

EU

 • 5. 
  Agendapunt:

Nationaal

Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 22 juni 2022

Rapport 'Een Nederlandse uitkering in het buitenland; Dienstverlening en handhaving door het UWV bij export van uitkeringen' - 26448-683

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

 • • 
  Voortouwcommissie: SZW
 • • 
  De commissie SZW heeft in haar procedurevergadering van 28 juni 2022 besloten om het rapport desgewenst te betrekken bij het te zijner tijd te voeren commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid.

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 21 juni 2022

Erratum bij het verantwoordingsonderzoek 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (begrotingshoofdstuk VIII) - 2022Z12686

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

 • • 
  Voortouwcommissie: OCW
 • • 
  De commissie OCW heeft in haar procedurevergadering van 29 juni 2022 de brief voor kennisgeving aangenomen.

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 23 juni 2022

Rapport Aanpak woningtekort - 32847-920

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

 • • 
  Voortouwcommissie: BZK
 • • 
  De commissie BZK heeft in haar procedurevergadering van 29 juni 2022 besloten om de minister van Binnenlandse Zaken te verzoeken om een uitgebreidere kabinetsreactie op het rapport van de Algemene

Rekenkamer voor 1 september 2022.

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 1 juli 2022

Erratum Rapport Een Nederlandse uitkering in het buitenland - 2022Z13748

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

 • • 
  Voortouwcommissie: SZW
 • • 
  De brief zal in een komende procedurevergadering van de commissie SZW worden geagendeerd.
 • 6. 
  Agendapunt:

Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 28 juni 2022

Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting 2015-2020 artikel 4.1 BZK-begroting Energietransitie en duurzaamheid - 30985-57

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

 • • 
  Voortouwcommissie: BZK
 • • 
  Procedurevergadering d.d. 7 juli 2022
 • • 
  Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 15 september 2022.

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 29 juni 2022

Beleidsdoorlichting artikel 1 EZK-begroting - 2022Z13466

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

 • • 
  Voortouwcommissie: EZK
 • • 
  Procedurevergadering d.d. 5 juli 2022
 • • 
  Voorstel: Betrekken bij de behandeling van de begroting EZK 2023.
 • 7. 
  Agendapunt:

Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 8 juni 2022

Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-209

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking (zie voorstel bij onderstaande stafnotitie).

Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 21 juni 2022.

FIN

Zaak:

Stafnotitie - kenniscoördinator, J.I.A. Mak - 1 juli 2022

Verslag rapporteurs verslagleggingsstelsel - 2022Z13774

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

 • • 
  Ter bespreking ligt voor of u kan instemmen met het verslag van de rapporteurs over het verslaggevingsstelsel en met de conceptbrief aan de minister van Financiën (zie bijlage bij de stafnotitie), waarin wordt aangeboden om na de Algemene Financiële Beschouwingen nader in gesprek te gaan met de minister over dit onderwerp. Dit kan in een commissiedebat met de hele commissie of in een gesprek met de rapporteurs enkele van uw leden
 • • 
  Voorgesteld wordt om in samenspraak met de rapporteurs hierover in het najaar een voorstel te doen.
 • 8. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Financiën voor het jaar 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 17 juni 2022

Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Financiën voor het jaar 2022 - 35925-IX-35

Voorstel:

Betrokken bij de gecombineerde strategische procedurevergadering van de commissies Rijksuitgaven en Financiën op donderdag 23 juni 2022.

 • 9. 
  Agendapunt:

Opzet Taskforce Verbetering Financieel Beheer

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 27 juni 2022

Opzet Taskforce Verbetering Financieel Beheer - 31865-210

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

 • • 
  De commissie wordt in overweging gegeven om op reguliere basis een technische briefing organiseren over de voortgang van de werkzaamheden van de Taskforce te beginnen met een technische briefing na het zomerreces
 • • 
  De briefing zou idealiter georganiseerd kunnen worden in aanloop naar het geplande commissiedebat op 14 september en mogelijk gecombineerd kunnen worden met de technische briefing door het IOFEZ waartoe de commissie reeds heeft besloten.
 • • 
  Indien de commissie besluit een technische briefing te organiseren zal hiervoor ambtelijk een moment na het zomerreces worden gezocht en belangstelling hiervoor worden geïnventariseerd.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 10. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de rapporteur over het jaarverslag Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 (Kamerstuk 36100-IX)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 1 juli 2022

Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de rapporteur over het jaarverslag Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 (Kamerstuk 36100-IX) -2022Z13802

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

 • • 
  De minister van Financiën beantwoordt in deze brief de vragen van de rapporteur over het jaarverslag en gaat daarbij ook in op aspecten van systeemverantwoordelijkheid en begrotings- en verantwoordingsmomenten.

Overig

 
 • 11. 
  Agendapunt:

Brief aan Kamercommissies voor de behandeling van de ontwerpbegrotingen in 2022.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 30 juni 2022

Conceptbrief behandeling ontwerpbegrotingen - 2022Z13717

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

 • • 
  Zie beslispunten in bijgevoegde stafnotitie
 • • 
  De commissie wordt voorgesteld om in te stemmen met de conceptbrief aan de Kamercommissies over het proces rond de ontwerpbegrotingen in het najaar.
 • 12. 
  Agendapunt:

Dechargebrief voor verantwoording 2021.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 30 juni 2022

Conceptbrief advies dechargeverlening - 2022Z13709

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

 • • 
  Zie beslispunt in stafnotitie
 • • 
  De definitieve conceptbrief zal u op maandag 4 juni 2022 worden toegezonden.
 • 13. 
  Agendapunt:

Suggesties focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 1 juli 2022

Aanvullende suggesties focusonderwerp verantwoording over 2022 -2022Z13776

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

 • • 
  Aangehouden tijden de procedurevergadering van 21 juni 2022
 • • 
  Naar aanleiding van de suggesties in de procedurevergadering van 21 juni 2022 zijn aanvullende onderwerpen toegevoegd
 • • 
  Ter bespreking ligt voor welk focusonderwerp de commissie wenst te kiezen.
 • 14. 
  Agendapunt:

Ramingkalender

Zaak:

Stafnotitie - kenniscoördinator, J.I.A. Mak - 1 juli 2022

Ramingkalender - 2022Z13778

Voorstel:

Ter informatie.

 • 15. 
  Agendapunt: Noot:

Onderzoek maatschappelijke kosten-batenanalyse en brede welvaart

Het CPB en PBL hebben in aanvulling op de eerdere Algemene MKBA-Leidraad uit 2013 een maatschappelijke kosten-batenanalyse gepubliceerd over brede welvaart. Deze publicatie treft u hierbij aan: Maatschappelijke kosten-batenanalyse en brede welvaart; een aanvulling op de Algemene MKBA-

Leidraad (cpb.nl).

Voorstel: Ter informatie.

Geplande activiteiten op het terrein van de commissie Rijksuitgaven

 • 16. 
  Agendapunt: Noot:

Voorstel: Ter informatie.

Woensdag 06-07-2022 16.30 - 16.45 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Woensdag 14-09-2022 18.00 - 21.00 uur Commissiedebat Begrotingsproces Donderdag 15-09-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Donderdag 29-09-2022 12.00 - 13.00 uur Bijeenkomst Auditcomité (rapporteurs begrotingen en jaarverslagen in vaste commissies)

Donderdag 13-10-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Donderdag 10-11-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Donderdag 08-12-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Donderdag 22-12-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Toegevoegde agendapunten

Geen agendapunten Rondvraag

Geen agendapunten Besloten

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

 • M. 
  Schukkink 2021A07551

6


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.