Europese Rekenkamer

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Logo Europese Rekenkamer

Dit orgaan controleert de wettigheid en regelmatigheid van alle inkomsten en uitgaven van de Europese Unie i. In bredere zin moet zij de financiële belangen van de burger behartigen. De Europese Rekenkamer gaat na of de Europese middelen zo effectief, efficiënt en spaarzaam mogelijk worden ingezet. In die zin is deze instelling het financiële geweten van Europa dat erop toeziet dat de burgers 'waar voor hun geld krijgen'.

De Europese Rekenkamer, die volstrekt onafhankelijk is, controleert elk jaar in hoeverre de rekeningen van de Europese instellingen, organen en agentschappen betrouwbaar zijn, en toetst de financiële verrichtingen aan geldende wet- en regelgeving.

1.

Basiskenmerken

Stad

Luxemburg

Land

Luxemburg

Grondslag

Artikel 285 tot 287 VwEU

Opgericht

1975

Aard organisatie

Orgaan van de Europese Unie

Voorzitter

Tony Murphy

2.

Bevoegdheden

De Europese Rekenkamer voert (financiële) controletaken uit bij de EU-instellingen, de lidstaten van de Unie en alle derde landen die steun ontvangen van de EU. De Rekenkamer stelt onafhankelijk verslagen op en brengt onafhankelijke adviezen uit. De controle is in eerste instantie gericht op de Europese Commissie i.

De Europese Rekenkamer heeft als belangrijkste taken:

  • De controle van de begroting van de Europese Unie. De inkomsten en uitgaven moeten wettig en regelmatig hebben plaatsgevonden. Ook gaat de Rekenkamer na of er goed financieel beheer is gevoerd. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de efficiëntie en doorzichtigheid van de EU. Na de controle geeft de Rekenkamer een betrouwbaarheidsverklaring af aan de Raad van de Europese Unie i en het Europees Parlement i.
  • Assistentie aan de Raad van de Europese Unie, en het Europees Parlement, bij de controle op de uitvoering van de begroting.
  • Aanbevelingen verlenen aan het Europees Parlement, als deze de begroting van de Europese Commissie beoordeelt.

De burgers, lidstaten en Europese instellingen worden op een objectieve, transparante manier in kennis gesteld van de resultaten van de werkzaamheden van de Rekenkamer. De Rekenkamer publiceert onder andere:

  • jaarverslagen van de EU-begrotingen en jaarverslagen van specifieke instellingen als bijvoorbeeld de agentschappen i
  • betrouwbaarheidsverklaringen
  • speciale verslagen over thema's van bijzonder belang (zoals financiële gevolgen van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of financiële steun aan overzeese landen of gebiedsdelen)

De Europese Rekenkamer werkt samen met de lidstaten bij het controleren van de uitgaven in het betreffende land.

Jaarverslag van de EU-begroting

In het jaarverslag van de Rekenkamer worden de opmerkingen van de Rekenkamer over het beheer van de Gemeenschapsfinanciën uiteengezet. Het wordt aan de instellingen van de Gemeenschap toegezonden en in het Publicatieblad bekendgemaakt. In het verslag wordt met name op de gebieden gewezen waar verbeteringen mogelijk en zelfs wenselijk zijn. De instellingen geven vervolgens antwoord op de opmerkingen van de Rekenkamer.

3.

Organisatie

De Europese Rekenkamer bestaat uit 27 leden: het College. De leden worden gekozen uit de lidstaten. Zij worden voor een ambtsperiode van zes jaar benoemd door de Raad van de Europese Unie i, na raadpleging van het Europees Parlement i, en kunnen daarna worden herbenoemd. Uit de leden wordt een voorzitter gekozen voor de duur van drie jaar.

De accountants van de Rekenkamer controleren de bewijsstukken voor de financiële transacties en richten zich daarbij ook op de directe beheerders en begunstigden van communautaire middelen. Controletaken in de lidstaten nemen in het algemeen één of twee weken in beslag en worden uitgevoerd in samenwerking met de nationale controle-instellingen of nationale diensten die daarvoor bevoegd zijn.

De Rekenkamer heeft zelf geen juridische bevoegdheid. Als de accountants fraude of onregelmatigheden ontdekken, worden de verzamelde gegevens zo snel mogelijk doorgegeven aan de bevoegde instellingen, zodat deze hieraan op adequate wijze gevolg kunnen geven.

4.

Relatie met EU-lidstaten

Het College van de Rekenkamer bestaat uit één lid per lidstaat.

Hoewel de Europese Rekenkamer met name uitgaven van de Europese Commissie controleert, beheren de nationale overheden van de EU-lidstaten bijna 90 procent van de inkomsten en uitgaven van de EU. Nationale Rekenkamers spelen een grote rol in de controle over die uitgaven.

De Europese samenwerking tussen de rekenkamers vindt onder meer plaats in het zogeheten Contactcomité, waarin de presidenten van de rekenkamers in de EU-landen en de president van de Europese Rekenkamer zitting hebben.

5.

Nederland en de Europese Rekenkamer

Sinds de oprichting van de Europese Rekenkamer in 1977 is Nederland in het College vertegenwoordigd door:

In het contactcomité van Europese rekenkamers heeft ook de Nederlandse Algemene Rekenkamer zitting.

6.

Juridisch kader

Het Europees Parlement vindt haar basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i.

  • Algemene rol: VEU titel III art. 13 i
  • Organisatie, taken: zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 1 zevende afdeling (art. 285 t/m 287)
  • Regels t.b.v. boekhoudkundige controle: zesde deel VwEU titel II hoofdstuk 4 art. 317 i, zesde deel VwEU titel II hoofdstuk 5 art. 322 i

7.

Meer informatie

Factsheet Europees Parlement