Rapporteur

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Rapporteurs zijn leden van het Europees Parlement i die verantwoordelijk zijn voor het inhoudelijk behandelen van wetgevende voorstellen, andere documenten van de Europese Commissie i, of specifieke onderwerpen. Een rapporteur licht het Europees Parlement in over diens bevindingen door een verslag i te presenteren tijdens de vergadering van de vakcommissie en het plenaire debat i. Het Europees Parlement is door de verslaggeving beter in staat om een gericht debat te voeren over een onderwerp.

Een rapporteur maakt deel uit van een parlementaire commissie i, die het te behandelen voorstel of document krijgt doorverwezen van de voorzitter van het Europees Parlement i. De commissie kiest uit haar midden de rapporteur.

Inhoudsopgave

  1. Taken
  2. Meer informatie

1.

Taken

De taken van de rapporteur zijn:

  • het project of het beleidsvoorstel analyseren
  • specialisten en andere betrokkenen raadplegen
  • met de leden in de vakcommissies discussiëren
  • aanbeveling doen voor een te volgen politieke lijn
  • eerste aanspreekpunt voor de andere EU-instellingen op het onderwerp

Als eerste kan de rapporteur een werkdocument opstellen dat als input dient voor discussie in de parlementaire commissie en met eventuele externe experts. Ook wordt de Europese Commissie in de gelegenheid gesteld om haar voorstel te verdedigen. Na deze discussies, mogelijk in de vorm van publieke hoorzittingen, wordt een ontwerpverslag i gemaakt. Dit kan na bespreking echter alsnog van inhoud veranderen. Dit leidt mogelijk tot terugtrekking van een rapporteur die de taak dan overdraagt aan een ander commissielid.

Het ontwerpverslag van de rapporteur bestaat uit een toelichting, ontwerpresolutie i en amendementen i. In de plenaire zitting zijn de resolutie en de amendementen onderwerp van discussie. Daarna wordt er over het voorstel gestemd.

Schaduwrapporteurs

Een rapporteur kijkt niet neutraal naar een voorstel. Een rapporteur is een Europarlementariër en daarmee een politicus of politica van een bepaalde kleur. Vandaar dat de andere fracties in het Europees Parlement een schaduwrapporteur aanstellen. Die volgen het werk van de rapporteur nauwgezet. De rapporteur en de schaduwrapporteurs werken samen door alle eventuele amendementen te bespreken, en waar mogelijk compromissen te maken (in de vorm van weer nieuwe amendementen). Dit moet ervoor zorgen dat het EP in het plenaire debat snel kan zien waar de meeste steun voor is.

Bij hele technische of minder belangrijke dossiers zullen niet alle fracties een schaduwrapporteur aanstellen.

Steun van de vakcommissie

Op een aantal punten treedt de vakcommissie als geheel op. Dit zijn:

  • het onderzoek naar de rechtsgrond i van een voorstel
  • controle op de verdere behandeling van een voorstel; tijdens de behandeling van een voorstel verzoekt de bevoegde parlementaire commissie de Europese Commissie en de Raad van Ministers i haar op de hoogte te houden van de voortgang bij de behandeling van dit voorstel in de Raad en zijn raadswerkgroepen i

2.

Meer informatie