COM(2013)312 - Copernicus Programma - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

COM(2013)312 EUe - Verordening
Copernicus Programma

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Verordening i is opgesteld door het Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie (ENTR) i en het Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW) i van de Europese Commissie en op 29 mei 2013 voorgelegd aan de Raad van de Europese Unie en ter medebeslissing i aan het Europees Parlement.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het Copernicus-programma en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 911/2010

officiële Engelstalige titel

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Copernicus Programme and repealing Regulation (EU) No 911/2010
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2013)312 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2013)190; SWD(2013)191
Procedurenummer i 2013/0164(COD)
Celex-nummer i 52013PC0312

2.

Key dates

Document 29-05-2013
Online publicatie 29-05-2013
Besluit 03-04-2014; Verordening 2014/377
Bekendmaking in Publicatieblad i 24-04-2014; OJ L 122, 24.4.2014, p. NaN–NaN

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.