Gezamenlijk programma met lidstaten

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Deze programma's, ook wel 'Artikel 185-initiatieven', komen voort uit artikel 185 i van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie i (VwEU). Dit artikel luidt als volgt:

 

Bij de tenuitvoerlegging van het meerjarenkaderprogramma kan de Unie in overeenstemming met de betrokken lidstaten voorzien in deelneming aan door verscheidene lidstaten opgezette onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's, met inbegrip van de deelneming aan de voor de uitvoering van die programma's tot stand gebrachte structuren.

In de meerjarenbegroting 2014-2020 i werden artikel 185-initiatieven ingezet binnen het Horizon 2020 i-programma voor onderzoek en ontwikkeling.

1.

Meer informatie

2.

Overzicht Arikel 185-initiatieven onder Horizon 2020

nr.
1
2
3
4