Vragen en antwoorden: consumentenprogramma 2014-2020

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 31 maart 2014.
Vragen en antwoorden: Consumentenprogramma 2014-2020
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 31 maart 2014

Vragen en antwoorden: Consumentenprogramma 2014-2020

Waarom hebben we een consumentenprogramma van de EU nodig?

Consumptieve bestedingen zijn goed voor 56% van het bbp van de Europese Unie i. Meer dan ooit kunnen goed geïnformeerde consumenten innovatie en groei stimuleren door kwaliteit en een degelijke dienstverlening te eisen. Nieuwe behoeften zijn ontstaan als gevolg van de economische crisis en nieuwe vormen van shoppen (bijvoorbeeld elektronische handel en digitale diensten) hebben het levenslicht gezien. De voorlichting van de consument moet ook gelijke tred houden met de ontwikkelingen op de markt (bijvoorbeeld de liberalisering van de energie- en telecommunicatiemarkt).

Voorts moeten nieuwe maatschappelijke uitdagingen worden aangegaan: de besluitvorming is voor de consumenten bijzonder complex; er is behoefte aan duurzamere consumptiepatronen; de troeven maar ook de gevaren van de digitalisering moeten aan de orde worden gesteld; het aantal kwetsbare consumenten en slachtoffers van sociale uitsluiting neemt toe; en de bevolking vergrijst.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het programma 2014-2020?

De belangrijkste uitdagingen kunnen in vier categorieën worden onderverdeeld:

  • Veiligheid. De coördinatie van de nationale handhavingsinstanties moet worden verbeterd en de gevaren als gevolg van de globalisering van de productieketen moeten worden aangepakt. Er is een groeiende vraag naar veilige diensten (onder meer in de context van de vergrijzing van de bevolking).
  • Consumentenvoorlichting en -educatie. Het is zaak voor vergelijkbare, betrouwbare en gebruikersvriendelijke informatie voor consumenten te zorgen (vooral grensoverschrijdende informatie); consumenten en kleinhandelaren beter over belangrijke consumentenrechten voor te lichten; betrouwbare gegevens te verzamelen over de wijze waarop de markt aan de wensen van de consumenten voldoet; de capaciteit van consumentenorganisaties in een aantal lidstaten te versterken; en onze instrumenten op het gebied van educatie en voorlichting te verbeteren.
  • Consumentenrechten en doeltreffende rechtsmiddelen. Het is zaak de consumentenrechten verder aan te scherpen (met name in grensoverschrijdende situaties) en de problemen te verhelpen waarmee consumenten worden geconfronteerd wanneer zij verhaal zoeken (met name in grensoverschrijdende zaken), zodat de consumenten erop kunnen vertrouwen dat hun rechten in alle lidstaten goed worden beschermd.
  • De regels grensoverschrijdend beter doen naleven. De consumenten moeten beter over het netwerk van Europese consumentencentra worden voorgelicht en het netwerk moet doeltreffender kunnen functioneren. Ook het netwerk van nationale handhavingsautoriteiten moet efficiënter kunnen functioneren.

Wie profiteert van het programma?

De rechtstreekse begunstigden zijn de voor consumentenbeleid, veiligheid en handhaving bevoegde nationale autoriteiten; het netwerk van Europese consumentencentra; de consumentenorganisaties op EU-niveau; en de nationale consumentenorganisaties. Uiteindelijk zullen de consumenten in de EU van het programma profiteren dankzij betere consumentenorganisaties, efficiënter advies van de Europese consumentencentra en nieuwe handhavingsmaatregelen die zonder het programma niet zouden worden genomen bij gebrek aan voldoende middelen.

Wat is nieuw in vergelijking met het vorige programma?

Het nieuwe programma omvat de meest succesvolle onderdelen van het oude programma, maar houdt ook rekening met nieuwe maatschappelijke uitdagingen, zoals de grotere complexiteit van de besluitvorming, de behoefte aan duurzamere consumptiepatronen, de troeven en gevaren van de digitalisering en de specifieke behoeften van kwetsbare consumenten.

Hoe zal het nieuwe consumentenprogramma de voornaamste groeistrategie van de Unie ondersteunen?

Elk van de 500 miljoen burgers van Europa is een consument. De consumenten zijn de stuwende kracht achter de Europese economie en de interne markt. Hun uitgaven zijn goed voor 56% van het bbp van de EU en bieden enorme perspectieven voor groei en innovatie. Hoe beter de consumenten in staat zijn doordachte keuzen te maken, hoe groter hun impact is op de interne markt en de groei.

Het consumentenprogramma strookt volledig met de doelstellingen van Europa 2020: de digitale agenda (bevordering van het welzijn van de consument); duurzame groei (streven naar duurzame consumptie); sociale inclusie (rekening houden met kwetsbare consumenten en de vergrijzing van de bevolking); en slimme regelgeving (toezicht op de consumentenmarkt met het oog op slimme en doelgerichte regelgeving).

Hoeveel kost het programma?

Het programma financiert maatregelen in de 28 EU-lidstaten en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie i die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte i.

In lopende prijzen bedraagt het budget van het nieuwe programma 188,8 miljoen euro vergeleken met 156,8 miljoen euro voor het consumentenprogramma 2007-2013. Anders gezegd: amper 5 eurocent per burger per jaar.