Landenspecifieke aanbevelingen 2015: meer inspanningen voor een duurzaam herstel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 13 mei 2015.

Brussel, 13 mei 2015 - Nood aan meer beleid voor duurzame groei. De Europese Commissie i heeft vandaag haar landenspecifieke aanbevelingen voor het economisch beleid in 2015 en 2016 vastgesteld. De lidstaten moeten maatregelen nemen om banen te scheppen en groei te stimuleren.

De aanbevelingen zijn een weerspiegeling van de economische en sociale agenda van de Commissie. Sinds de Commissie-Juncker in november 2014 is aangetreden en de jaarlijkse groeianalyse voor 2015 heeft gepubliceerd, spitst de agenda zich toe op drie elkaar versterkende pijlers: investeringen stimuleren, structurele hervormingen doorvoeren en streven naar budgettaire verantwoordelijkheid. Het is heel belangrijk dat de landenspecifieke aanbevelingen voor 2015 goed worden opgevolgd. Daardoor kan Europa opnieuw voor werkgelegenheid en een duurzame economische groei zorgen, en wordt het minder afhankelijk van de externe, cyclische factoren die momenteel het herstel ondersteunen.

Valdis Dombrovskis i, vicevoorzitter en commissaris voor de Euro en Sociale Dialoog: "Er is een krachtig beleid nodig om het herstel van de Europese economie te versterken. Veel lidstaten worstelen met een hoge openbare en particuliere schuld, lage productiviteit en gebrek aan investeringen, waardoor de werkloosheid stijgt en de maatschappelijke omstandigheden verslechteren. Met de landenspecifieke aanbevelingen willen we die problemen aanpakken. Om nationale zeggenschap en uitvoering te stimuleren, hebben we onze betrokkenheid met de regeringen, parlementen en sociale partners vergroot en onze aanbevelingen aanzienlijk gestroomlijnd en scherpgesteld."

Marianne Thyssen i, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit: "Het groeiend economisch herstel biedt kansen. We moeten die ten volle benutten en de Europeanen opnieuw aan het werk helpen. De lidstaten moeten hiervan gebruikmaken om structurele hervormingen door te voeren. We moeten bijzondere aandacht hebben voor jongeren en langdurig werklozen, die tijdens de crisis achterop zijn geraakt."

Pierre Moscovici i, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "We vragen de lidstaten om ervoor te zorgen dat het huidig economisch herstel niet van voorbijgaande aard is. Vanaf het moment dat de Commissie-Juncker aantrad, heeft ze haar prioriteiten gesteld: investeringen stimuleren, structurele hervormingen steunen en een verantwoordelijk begrotingsbeleid nastreven. Het is niet zo dat Brussel de lidstaten even de les komt spellen. Met onze aanbevelingen willen we elk land aanmoedigen om de broodnodige groei en werkgelegenheid te creëren."

Het Europees semester: sterker en gestroomlijnd

Het Europees semester is de kalender voor een gecoördineerd Europees economisch beleid. De Commissie heeft het semester aangepast om de politieke betrokkenheid bij en de aansprakelijkheid voor het Europees en nationaal beleid te versterken.

Enkele wijzigingen:

  • er gaat meer aandacht naar de prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse, met minder aanbevelingen, maar die zijn wel toegespitst op een paar belangrijke actieterreinen;
  • de landenspecifieke en eurozoneanalyses worden vroeger bekendgemaakt, zodat de belangrijke punten diepgaand kunnen worden besproken met de lidstaten en de sociale partners;
  • op politiek en technisch niveau wordt intensiever gepraat over de voorbije en toekomstige aanbevelingen;
  • het tijdsverloop is aangepast zodat alle betrokkenen meer tijd hebben om de Europese prioriteiten te bespreken en te onderschrijven en de nationale prestaties en prioriteiten daaraan te toetsen.

Landenspecifieke aanbevelingen 2015

De Commissie geeft aanbevelingen voor 26 landen en voor de eurozone als geheel.[1]Die aanbevelingen komen overeen met de volgende prioriteiten:

  • investeringen stimuleren om de groei te steunen De drempels voor de financiering en het opzetten van investeringsprojecten moeten worden gesloopt en er moet snel werk worden gemaakt van het Investeringsplan voor Europa van de Commissie (315 miljard euro);
  • ambitieuze structurele hervormingen doorvoeren op de producten-, diensten- en arbeidsmarkten, zodat de productiviteit, het concurrentievermogen en de investeringen toenemen. Door werkgelegenheid en groei te stimuleren, zullen deze hervormingen de welvaart en de sociale gelijkheid in de hand werken. Hervormingen in de financiële sector zullen investeringsfinanciering toegankelijker maken en het negatieve effect van de schuldafbouw in de bancaire, particuliere en openbare sector verzachten;
  • streven naar een verantwoordelijk begrotingsbeleid dat stabilisering op korte termijn verenigt met houdbaarheid op lange termijn. Lidstaten met hoge tekorten of schulden moeten zich meer inspannen om hun balans in orde te krijgen, terwijl landen met budgettaire ruimte maatregelen moeten nemen om productieve investeringen te ondersteunen. Veranderingen in de samenstelling van de overheidsfinanciën zouden ertoe moeten leiden dat die de groei sterker ondersteunen;
  • het werkgelegenheidsbeleid en de sociale bescherming verbeteren om mensen hun leven lang kansen te bieden, te steunen en te beschermen en om te zorgen voor een sterkere sociale samenhang als kernelement van een duurzame economische groei.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op een gedetailleerde analyse van de situatie in elk land afzonderlijk. Zij zijn het resultaat van een voortdurende open dialoog met de lidstaten en bouwen met name voort op de analyse van de landenverslagen van de Commissie, de nationale hervormingsprogramma's en de stabiliteits- en convergentieprogramma's die de lidstaten in april hebben bekendgemaakt. In de aanbevelingen wordt ook rekening gehouden met de recentste gegevens van de voorjaarsprognose van de Commissie.

Als onderdeel van het pakket van vandaag heeft de Commissie ook een aantal besluiten over de overheidsfinanciën van de lidstaten vastgesteld in het kader van het stabiliteits- en groeipact. Al deze maatregelen samen vormen een ambitieuze reeks richtsnoeren en prioriteiten voor de EU-economie.

Begrotingsbesluiten

De Commissie beveelt de Raad van ministers i van de EU aan om de buitensporigtekortprocedure voor twee landen stop te zetten: Malta en Polen.

Beide landen hebben hun buitensporig tekort gecorrigeerd. In 2014 bedroeg het nominale cijfer van het tekort in Polen 3,2% van het bbp, dus meer dan het referentiecijfer van 3%. De gevolgen van de pensioenhervorming van 1999 waren in 2014 nog altijd voelbaar, zelfs al werd de hervorming in december 2013 ongedaan gemaakt. Als de nettokosten van 1999 in rekening worden gebracht, bedroeg het tekort in 2014 minder dan 3% van het bbp (2,7% in 2015). De Commissie is daarom van oordeel dat Polen beantwoordt aan het tekortcriterium van het stabiliteits- en groeipact.

In Malta is het overheidstekort in 2014 gedaald tot 2,1% van het bbp. In 2015-2016 zal het wellicht 3% van het bbp bedragen. Malta heeft in 2014 ook de schuldregel nageleefd. Dat was een voorwaarde om de buitensporigtekortprocedure stop te zetten. Die was ingeleid omdat zowel de tekort- als de schulddrempel was overschreden.

Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, beveelt de Commissie de Raad aan om te besluiten dat het land niet voldoende maatregelen heeft genomen om het buitensporig tekort uiterlijk in het begrotingsjaar 2014-2015 te corrigeren, zoals was gevraagd in de aanbevelingen van december 2009. De begrotingsinspanning haalde niet het aanbevolen jaarlijkse gemiddelde van 1,75% van het bbp en het tekort bedroeg vorig jaar 5,2%. De Commissie beveelt aan om het VK nog tot het begrotingsjaar 2016-2017 tijd te geven om het tekort terug te brengen tot minder dan 3% van het bbp.

In haar verslag over Finland concludeert de Commissie dat het land niet voldoet aan de schuld- en tekortcriteria van het stabiliteits- en groeipact. Het Economisch en Financieel Comité zal zijn standpunt over het verslag binnen twee weken meedelen. Daarna wordt al dan niet besloten om een buitensporigtekortprocedure in te leiden.

Ten aanzien van Frankrijk loopt op dit moment een buitensporigtekortprocedure. In haar stabiliteitsprogramma voor 2015 zegt de Franse overheid dat het buitensporig tekort in 2017 gecorrigeerd zal zijn. Dat is in overeenstemming met wat de Raad op voorstel van de Commissie heeft aanbevolen op 10 maart 2015. Frankrijk moet uiterlijk op 10 juni 2015 actie ondernemen.

Situatie van de lidstaten wat betreft de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden

 

Kader 1 Situatie van de lidstaten wat betreft de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden

PMO-categorie

Lidstaten in 2015*

Geen onevenwichtigheden

Tsjechië, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Slowakije

Onevenwichtigheden die beleidsactie en monitoring vereisen

België, Nederland, Roemenië**, Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk

Onevenwichtigheden die doortastende beleidsactie en monitoring vereisen

Duitsland, Hongarije

Onevenwichtigheden die doortastende beleidsactie en specifieke monitoring vereisen

Ierland, Spanje, Slovenië

Buitensporige onevenwichtigheden die doortastende beleidsactie en specifieke monitoring vereisen

Bulgarije, Frankrijk, Kroatië, Italië, Portugal

Buitensporige onevenwichtigheden die doortastende beleidsactie en de inleiding van de procedure bij buitensporige onevenwichtigheden vereisen

-

   
  • Voor Cyprus en Griekenland loopt een macro-economisch aanpassingsprogramma.

** Voor Roemenië loopt een anticiperend financieel bijstandsprogramma.

Situatie van de lidstaten in het kader van het stabiliteits- en groeipact

 

Kader 2 Situatie van de lidstaten wat betreft het stabiliteits- en groeipact op 13 mei 2015

Geen buitensporigtekortprocedure

België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Slowakije, Zweden

Stopzetting van de buitensporigtekortprocedure

Malta, Polen

Lopende buitensporigtekortprocedures

Nieuwe termijn: 2016-2017

Nieuwe buitensporigtekortprocedure wordt overwogen

Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Cyprus, Portugal, Slovenië

Verenigd Koninkrijk

Finland

Volgende stappen

De EU-ministers bespreken de landenspecifieke aanbevelingen in juni. Vervolgens zullen de staats- en regeringsleiders ze op 25 en 26 juni onderschrijven. In juli worden de aanbevelingen formeel vastgesteld. De lidstaten moeten die dan opnemen in hun nationale beleids- en begrotingsplannen voor 2015-2016.

Meer informatie:

Landenspecifieke aanbevelingen 2015

Besluiten in het kader van het stabiliteits- en groeipact

Memo over de landenspecifieke aanbevelingen

Memo over begrotingsbesluiten

Sleutelgebieden: thematische fiches

 
Landenspecifieke aanbevelingen 2015: meer inspanningen voor een duurzaam herstel
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten
 
Landenspecifieke aanbevelingen 2015: meer inspanningen voor een duurzaam herstel
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

[1] Griekenland en Cyprus voeren macro-economische aanpassingsprogramma's uit en krijgen daarom geen aanbevelingen.

IP/15/4975

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


1.

Relevante EU dossiers