Eerlijke kansen op de arbeidsmarkt

Met dank overgenomen van R.A. (Roos) Vermeij i, gepubliceerd op donderdag 18 februari 2016, 18:07.

Iedereen verdient een gelijke en eerlijke kans om aan het werk te komen. Dat mensen langs de zijlijn staan puur en alleen vanwege hun afkomst, geloof, leeftijd, geslacht of geaardheid is onaanvaardbaar. Toch wordt discriminatie op de arbeidsmarkt nog te vaak ervaren.

Bijvoorbeeld in het geval van de Groningse Bas van der Meer die werd afgewezen voor een stageplek vanwege zijn seksuele geaardheid of bij ouderen die vanwege hun leeftijd geen eerlijke kans krijgen om aan het werk te komen. Het komt nog te vaak voor. Een van mijn voorstellen is om bij alle opleidingen die zicht richten op personeelsbeleid, specifieke aandacht te geven aan diversiteitsbeleid. Want het zijn de HRM-studenten die uiteindelijk binnen organisaties (mede-) verantwoordelijk zijn voor de selectie van werknemers. Want elke stap die leidt tot een eerlijker arbeidsmarkt moeten we zetten.

Vandaag werd bekend dat het College voor de Rechten van de Mens de Groningse stagiair in het gelijk heeft gesteld. Terecht. Maar dat zo’n uitspraak überhaupt nodig is, laat zien dat er nog veel werk te verrichten is. Artikel 1 van onze Grondwet verbiedt discriminatie. Dat betekent in de praktijk echter niet dat iedereen gelijke rechten en kansen heeft. Een reeks verontrustende rapporten over discriminatie op de arbeidsmarkt in heel Nederland laten hetzelfde beeld zien.

In Nederland dreigt een scheidslijn te ontstaan van mensen met werk en mensen die structureel aan de kant staan, zo waarschuwden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Een gelijke kans op opleiding, stageplekken en werk voorkomt tweedeling. Wij gaan de strijd aan met werkgevers die (on)bewust discrimineren naar leeftijd, geslacht, afkomst enzovoorts. ‘Invechten’ in de arbeidsmarkt omdat je migrant bent? Onzin, iedereen is gelijk.

Het kabinet heeft in 2014 het ‘Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie’ gepresenteerd. Een plan met 42 actiepunten tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Daarnaast heeft de fractie van de PvdA meerdere voorstellen gedaan om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Onder andere door het te starten met lokale experimenten met anoniem solliciteren en het aanstellen van een ambassadeur tegen ouderenwerkloosheid. Allemaal stappen richting een eerlijke arbeidsmarkt.

Iedereen telt volledig mee en is volwaardig onderdeel van de Nederlandse samenleving. De PvdA komt in actie voor een toegankelijke arbeidsmarkt voor iedereen, waarin eerlijke kansen geboden worden. Uitsluiting van mensen, bewust of onbewust, mag niet bestaan. In ons land worden mensen beoordeeld op basis van hun kwaliteiten, niet op basis van hun achternaam.