VentureEU: 2,1 miljard EUR om durfkapitaalinvesteringen in innoverende Europese start-ups te stimuleren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 10 april 2018.

De Europese Commissie i en het Europees Investeringsfonds i (EIF) hebben een programma voor pan-Europese paraplufondsen voor durfkapitaal (VentureEU) opgestart om investeringen in innoverende startende en groeiende ondernemingen in heel Europa te stimuleren.

Europa kan bogen op een overvloed aan talent, onderzoekers van wereldklasse en bekwame ondernemers, maar zou die uitmuntendheid nog beter in succesverhalen kunnen omzetten. Toegang tot durfkapitaal voor innovatie speelt daarbij een belangrijke rol. Vandaag maken de Commissie en het EIF zes deelnemende fondsen bekend die EU-steun zullen krijgen om te investeren in de Europese durfkapitaalmarkt. Met ondersteuning door EU-financiering ten belope van 410 miljoen EUR zullen de fondsen ernaar streven tot 2,1 miljard EUR aan publieke en private investeringen aan te trekken. Dit zal op zijn beurt naar schatting 6,5 miljard EUR aan nieuwe investeringen in innoverende startende en groeiende ondernemingen in heel Europa mobiliseren — een verdubbeling van het durfkapitaal dat momenteel in Europa beschikbaar is.

Vicevoorzitter van de Commissie Jyrki Katainen i, bevoegd voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "Bij durfkapitaal is grootte van belang! Dankzij VentureEU krijgen de vele innoverende ondernemers in Europa binnenkort toegang tot de investeringen die zij nodig hebben om te innoveren en uit te groeien tot wereldwijde succesverhalen. En dat betekent meer banen en meer groei in Europa."

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie: "VentureEU is een essentieel onderdeel van de strategie voor open innovatie die wij drie jaar geleden hebben opgezet. Het is van cruciaal belang dat Europa een industriële leider en een economische grootmacht blijft."

Elżbieta Bieńkowska i, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: "VentureEU zal tot meer en grotere durfkapitaalfondsen leiden. Dankzij dit programma zullen onze beloftevolle start-ups in Europa kunnen blijven en hier kunnen groeien door de kansen die de eengemaakte markt biedt, ten volle te benutten."

Pier Luigi Gilibert, algemeen directeur van het EIF: "VentureEU is een belangrijke aanwinst op het gebied van kapitaal in de EU. Wij hebben al steun verleend aan meer dan 500 fondsen, maar dit is de eerste keer dat de EU een uniek programma zoals VentureEU heeft gecreëerd. Het EIF is trots om mee te werken aan dit initiatief."

Durfkapitaal is onmisbaar voor een goed functionerende kapitaalmarktenunie, maar is nog steeds niet voldoende ontwikkeld in Europa. In 2016 hebben durfkapitalisten ongeveer 6,5 miljard EUR geïnvesteerd in de EU, tegenover 39,4 miljard EUR in de VS.

Bovendien zijn durfkapitaalfondsen in Europa te klein: gemiddeld 56 miljoen EUR tegenover 156 miljoen EUR in de VS. Hierdoor verhuizen bedrijven naar ecosystemen waar zij meer kansen hebben om snel te groeien. Eind 2017 hadden in de EU 26 ondernemingen de status van eenhoorn — de benaming voor start-ups met een marktwaardering van meer dan 1 miljard USD — bereikt, tegenover 109 in de Verenigde Staten en 59 in China.

VentureEU zal nieuwe financieringsbronnen ontsluiten, waardoor Europese innovators de kans zullen krijgen uit te groeien tot wereldwijd toonaangevende bedrijven. Naar verwachting zullen ongeveer 1 500 start-ups en scale-ups in de hele EU toegang tot financiering krijgen.

De EU verstrekt de initiële investeringen ten belope van maximaal 410 miljoen EUR, met inbegrip van 67 miljoen EUR aan eigen middelen van het EIF: 200 miljoen EUR van Horizon 2020 InnovFin Equity, 105 miljoen EUR van Cosme (het Europese programma voor kleine en middelgrote ondernemingen ) en 105 miljoen EUR van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) (het zogenaamde plan-Juncker). De rest van de financiering wordt door de geselecteerde fondsbeheerders bij onafhankelijke investeerders opgehaald.

De zes fondsen zullen een belang nemen in een aantal kleinere fondsen en zullen elk in ten minste vier Europese landen projecten ondersteunen. De fondsen waarin wordt geïnvesteerd, zullen helpen om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en midcaps uit verschillende sectoren, zoals informatie- en communicatietechnologieën (ICT), de digitale sector, levenswetenschappen, medische technologieën en hulpbronnen- en energie-efficiëntie, te financieren.

De EU-investering in VentureEU zal onder toezicht van de Commissie door het EIF worden beheerd en door zes professionele en ervaren fondsbeheerders worden uitgevoerd, zodat een marktgerichte aanpak wordt gewaarborgd. Dit zal verdere investeringen aantrekken en de beschikbaarheid van durfkapitaalfinanciering voor start-ups en scale-ups in de EU aanzienlijk vergroten.

Achtergrond

De Commissie heeft de oprichting aangekondigd van een programma voor pan-Europese paraplufondsen voor durfkapitaal (VentureEU) in het kader van de kapitaalmarktenunie (KMU) en het starters- en opschalingsinitiatief. Het initiatief is in 2015 voor het eerst voorgesteld door commissaris Moedas als onderdeel van de strategie voor open wetenschap, open innovatie en openstaan voor de wereld (Open Science, Open Innovation, Open to the World).

In november 2016 hebben de Commissie en het EIF een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling gepubliceerd. Op 31 januari 2017, de uiterste indieningstermijn, hadden zij 17 kandidaturen ontvangen. De Commissie heeft eerst alle investeringsvoorstellen beoordeeld en een preselectie gemaakt op basis van de overeenstemming met het beleid van het programma. Vervolgens heeft het EIF de preselectie zoals gebruikelijk zorgvuldig onderzocht en zes kandidaten voor financiering geselecteerd, die eind 2017 zijn uitgenodigd om onderhandelingen met het EIF aan te gaan. Vandaag hebben IsomerCapital en Axon Partners Group in Brussel als eerste een overeenkomst met het EIF ondertekend. De onderhandelingen met de overige vier kandidaten — Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management en Schroder Adveq — zullen naar verwachting in de loop van 2018 worden afgerond.

VentureEU maakt deel uit van een groter ecosysteem waar de EU aan werkt om de talrijke innoverende ondernemingen in Europa de kans te bieden uit te groeien tot wereldleiders. De Commissie heeft met name in het kader van het actieplan kapitaalmarktenunie een reeks maatregelen voorgesteld om de toegang tot financiering voor kleine en groeiende ondernemingen te verbeteren met het oog op banencreatie en groei. Het investeringsplan voor Europa heeft eveneens tot doel een gunstiger ondernemingsklimaat in de EU te creëren door financiële middelen slimmer te gebruiken en belemmeringen voor investeringen weg te nemen.

Sinds 1 maart 2018 zijn nieuwe regels inzake durfkapitaalinvesteringen (EuVECA) en sociaalondernemerschapsfondsen (EuSEF) van toepassing. Dankzij deze regels kunnen fondsbeheerders ongeacht hun grootte deze fondsen eenvoudiger beheren en kunnen meer ondernemingen van hun investeringen profiteren. Met de nieuwe regels wordt de grensoverschrijdende aanbieding van EuVECA- en EuSEF-fondsen goedkoper en worden registratieprocedures eenvoudiger.

Zoals aangekondigd in de hernieuwde strategie voor het industriebeleid onderzoekt de Commissie of er een aanvullende Europese opschalingsactie voor risicokapitaal (Escalar) moet worden opgezet om durfkapitaalfondsen in staat te stellen hun investeringscapaciteit te vergroten.

In november 2016 heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een richtlijn betreffende insolventie van ondernemingen waarin de nadruk op vroegtijdige herstructurering en tweede kansen ligt.

De Commissie werkt ook verder aan haar plan voor een robuuste gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU. Dit omvat een recent voorstel voor gerichte maatregelen om kmo's die in de EU grensoverschrijdend actief zijn, te helpen. Er is op EU-niveau ook een overeenkomst bereikt over regels die de btw-verplichtingen moeten vereenvoudigen voor duizenden kmo's die goederen in heel de Unie online verkopen.

Meer informatie

IP/18/2763

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail