Directoraat-generaal Interne markt en diensten (MARKT)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is opgesplitst bij de installatie van de Commissie-Juncker i op 1 november 2014. Veel taken van het DG zijn overgeheveld naar het nieuwe DG Financiële Stabiliteit i en naar de DG's Justitie i en CONNECT i. Het overgebleven gedeelte is samengevoegd met het DG Ondernemingen en Industrie i tot het nieuwe DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf i.

De belangrijkste taak van het oude directoraat-generaal MARKT was het coördineren van het beleid van de Europese Commissie met betrekking tot de interne markt. De interne markt heeft als doel om het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de EU te verzekeren. Belemmeringen voor dat vrije verkeer moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Daarnaast stelde het DG het beleid op voor een aantal specifieke sectoren.

Het DG viel onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Interne markt, ruimtevaart, industrie, ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf i.

Kerntaken van het DG waren onder meer:

 • de coördinatie en monitoring van het EU beleid waar dat de interne markt betreft of daar impact op heeft
 • beleidsontwikkeling in een aantal sectoren:
  • financiële dienstverlening (banken, verzekeraars)
  • vennootschapswetgeving
  • openbare aanbesteding (het gunnen van overheidsopdrachten)
  • intellectuele eigendom (bijvoorbeeld octrooien en auteursrecht)
  • dienstensector, bijvoorbeeld de post
  • e-commerce
  • accountancy
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 269 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
18.12.2014  Uitoefening van de bij Verordening 1060/2009 inzake ratingbureaus aan de Commissie verleende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen.
Verslag com(2014)743
 
30.10.2014  Algemene beoordeling van de economische gevolgen van de in artikel 89 van Richtlijn 2013/36/EU genoemde verplichtingen voor openbaarmaking per land.
Verslag com(2014)676
 
08.08.2014  Werking van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's) en het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS).
Verslag com(2014)509
 
08.08.2014  Accompanying the document: FROM THE EUROPEAN COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL on the operation of the European Supervisory Authorities (ESAs) and the ...
swd(2014)261
 
01.08.2014  Annual Public Procurement Implementation Review 2013.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)262
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 66 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
24.11.2014  Vaststelling eenvormige voorwaarden voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 806/2014 wat vooraf te betalen bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds ...
Verordening com(2014)710
 
21.10.2014  Sluiting van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor blinden, visueel gehandicapten of anderszins leesgehandicapten.
Besluit com(2014)638
 
16.09.2014  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten met betrekking tot de toetreding van Montenegro tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten .
Besluit com(2014)573
 
01.09.2014  Standpunt EU aangaande de intrekking van de bezwaren van de Unie tegen wijzigingen in de lijst bij aanhangsel I van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2014)539
 
27.06.2014  Aanpassing van Richtlijn 2013/34/EU in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2014)391
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 3 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
16.09.2014  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten met betrekking tot de toetreding van Nieuw Zeeland tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2014)574
 
20.10.2011  Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik).
Verordening com(2011)651
 
20.10.2011  Strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie.
Richtlijn com(2011)654