EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten, met inbegrip van de bescherming van minderheden, als verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
 • 2. 
  maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie, behalve van discriminatie op grond van geslacht, op het werk en op de arbeidsmarkt.
 • 3. 
  wetgeving inzake transparantie en de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
 • 4. 
  de totstandbrenging en ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, met name:
  • a) 
   maatregelen betreffende de binnenkomst en het verkeer van personen, asiel en migratie alsmede justitiële en bestuurlijke samenwerking in civiele zaken
  • b) 
   maatregelen betreffende een geïntegreerd gemeenschappelijk beheer van de buitengrenzen
  • c) 
   maatregelen betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken
 • 6. 
  de constatering van een duidelijk gevaar van ernstige schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)


    Emil Radev iEVPLid/leden

    Sophie in 't Veld (D66) iRENEW
    Javier Moreno Sánchez iS&D


    Sylvie Guillaume iS&D
    Nuno Melo iEVP
    Paulo Rangel iEVP
    Birgit Sippel iS&D


    Roberta Metsola iEVP
    Nicolas Bay iID
    Caterina Chinnici iS&D
    Laura Ferrara iNI
    Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
    Nadine Morano iEVP
    Terry Reintke iGroenen/EVA


    Jadwiga Wiśniewska iECR


    Malik Azmani (VVD) iRENEW
    Katarina Barley iS&D
    Assita Kanko iECR


    Moritz Körner iRENEW
    Alice Kuhnke iGroenen/EVA
    Tineke Strik (GL) iGroenen/EVA


    Elena Yoncheva iS&D


    Marcel de Graaff (PVV) iID
    Magdalena Adamowicz iEVP
    Iratxe García Pérez iS&D
    Maria Grapini iS&DPlaatsvervanger(s)

    Tatjana Ždanoka iGroenen/EVA
    Mara Bizzotto iID
    Monika Hohlmeier iEVP
    Axel Voss iEVP
    Yana Toom iRENEW
    Harald Vilimsky iID
    Tomáš Zdechovský iEVP
    Hilde Vautmans iRENEW
    Damian Boeselager iGroenen/EVA
    Olivier Chastel iRENEW
    Karlo Ressler iEVP


    Tanja Fajon iS&D


    Paul Tang (PvdA) iS&D
    Raphaël Glucksmann iS&D


    Rob Rooken (JA21) iECR


    Romana Tomc iEVP


    Sylwia Spurek iGroenen/EVA


    Fulvio Martusciello iEVP


    Thijs Reuten (PvdA) iS&D