Passerelle - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

Passerelle

Met deze procedure kan de besluitvormingsprocedure die geldt voor een specifiek beleidsterrein, worden aangepast. De passerelle geldt alleen voor die beleidsterreinen waar de mogelijkheid expliciet in de Europese verdragen i vermeld staat. Het gebruik van de passerelle is zeer beperkt maar grijpt op de beleidsterreinen die het aangaat diep in.

In het kort gaat de procedure als volgt: de Raad van Ministers i moet unaniem besluiten om de besluitvormingsprocedure op een bepaald beleidsterrein te veranderen van een bijzondere besluitvormingsprocedure i naar de gewone wetgevingsprocedure i.

1.

Schema

passerelle

2.

Passerelle in detail

Stap 1: initiatief

De Europese Commissie i dient een voorstel in bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers om de Europese verdragen aan te passen.

Stap 2: behandeling van het voorstel & besluit

Het Europees Parlement i geeft met meerderheid van de uitgebrachte stemmen i een advies. Vervolgens besluit de Raad met eenparigheid van stemmen i of op een onderdeel van een beleidsterrein voortaan de gewone wetgevingsprocedure geldt, in plaats van een bijzondere besluitvormingsprocedure.

Verplicht advies

Afhankelijk van het beleidsterrein moeten het Economisch en Sociaal Comité i en het Comité van de Regio's i worden geraadpleegd.

3.

Toepassing passerelle

De bepaling van het aanpassen van de besluitvormingsprocedure geldt voor de volgende terreinen:

  • milieubeleid voor zover het fiscale zaken, ruimtelijke ordening en water- en bodembeheer betreft
  • familierecht
  • sociaal beleid voor zover het een aantal rechten van werknemers betreft

Voor alle andere wijzigingen in de verdragen gelden de gewone herzieningsprocedure i - voor ingrijpende verdragswijzigingen - en de vereenvoudigde herzieningsprocedure i - met name gericht op het herzien van besluitvormingsprocedures en stemwijzen.

4.

Procedure vóór inwerkingtreding Lissabon-verdrag

Voordat het Verdrag van Lissabon i van kracht werd bestond de passerelle ook, maar was deze op heel andere beleidsterreinen van toepassing. Bovendien stond toen de stemwijze in de Raad i centraal en niet de besluitvormingsprocedure in zijn geheel.

5.

Juridisch kader

Het aanpassen van de Europese verdragen middels de passerelle vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i:

  • toepassing: derde deel VwEU titel V hoofdstuk 3 art. 81 i lid 3 (familierecht), derde deel VwEU titel X art. 153 i lid 2b (sociaal beleid), derde deel VwEU titel XX art. 192 i lid 2 (milieubeleid)

6.

Meer informatie