Directoraat-generaal Internationale Partnerschappen (INTPA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i bestaat sinds 2011 als samenvoeging van de DG's EuropeAid (AIDCO) i en Ontwikkeling (DEV) i. De Europese Commissie beoogde hiermee één contactpunt te creëren voor zowel ontwikkelingsbeleid als de implementatie ervan.

Het DG opereerde in de periode 2011-2014 onder de naam DG EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking en werd in 2015 hernoemd naar DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn enkele taken rondom de samenwerking met buurlanden verschoven van dit DG naar het DG Nabuurschap en Uitbreiding i. Begin 2021 werd de naam veranderd in: DG Internationale Partnerschappen. Het DG moet op haar taakgebied gesprekspartner zijn voor de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i en voor de sectorale DG's.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Internationale partnerschappen i.

Voornaamste taken zijn:

  • bijdragen aan duurzame ontwikkeling
  • het uitbannen van armoede in de wereld
  • streven naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
  • het bevorderen van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat

1.

Meer informatie

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 168 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
11.06.2021  Signing and provisional application of the Partnership Agreement with the members of the Organisation of African, Caribbean and Pacific (OACPS) States, of the other part.
Besluit com(2021)312
 
16.03.2021  Machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Cacao-overeenkomst 2010.
Aanbeveling com(2021)119
 
14.12.2020  Jaarverslag 2020 over de uitvoering van de instrumenten van de EU voor de financiering van het externe optreden in 2019.
Verslag com(2020)804
 
25.11.2020  Eu-genderactieplan (gap) iii - een ambitieuze agenda inzake gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen in het externe optreden van de eu.
join(2020)17
 
08.10.2020  Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): ramingen van de vastleggingen, betalingen en bijdragen van de lidstaten voor 2020-22, prognoses voor ...
Mededeling com(2020)638
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 55 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
02.06.2021  Financiële bijdragen van de partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds aan dat fonds, met inbegrip van de tweede tranche voor 2021.
Besluit com(2021)275
 
13.04.2021  Standpunt EU in de Internationale Cacao-raad.
Besluit com(2021)175
 
30.03.2021  Standpunt EU in het ACS‐EU-Comité inzake een wijziging in het besluit aangaande het Centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven (COB).
Besluit com(2021)150
 
08.10.2020  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds en van de derde tranche voor 2020.
Besluit com(2020)640
 
08.10.2020  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds; het maximum voor 2022, bedrag voor 2021, de eerste tranche voor 2021 en een prognose voor ...
Besluit com(2020)639
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 19 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
26.04.2016  Sluiting overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie tussen de EU en Euratom en negen derde landen.
Besluit join(2016)19
 
23.10.2015  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2015 en vaststelling van de derde tranche voor 2015.
Besluit com(2015)522
 
28.08.2015  Eventuele verhuizing van het ICCO-hoofdkwartier van Londen naar Abidjan.
Besluit com(2015)410
 
07.08.2015  Ondertekening van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie.
Besluit join(2015)29
 
15.06.2015  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2015 en van de tweede tranche voor 2015.
Besluit com(2015)296