Raad en Parlement bereiken voorlopig akkoord over nieuwe EU-afvalregels

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 18 december 2017.

In de vroege ochtend van 18 december 2017 is het Estse voorzitterschap met vertegenwoordigers van het Europees Parlement tot een voorlopig akkoord gekomen over alle 4 voorstellen van het afvalpakket. De EU-ambassadeurs krijgen op 20 december toelichting bij het resultaat, maar de definitieve analyse en bekrachtiging namens de Raad is gepland voor het eerste kwartaal van volgend jaar.

De goedgekeurde afvalwetgevingsvoorstellen voorzien in bindende streefcijfers voor afvalvermindering en geactualiseerde regels die de afvalproductie moeten terugdringen, een betere controle van het afvalbeheer moeten waarborgen, het hergebruik van producten moeten bevorderen en in alle EU-landen tot betere recycling moeten leiden.

Deze nieuwe streefcijfers en regels zullen een meer circulaire economie in de hand werken. Zij zullen ook bevorderlijk zijn voor groei en banen, onze milieubescherming, duurzaamheid en de gezondheid en het welzijn van mensen.

In de EU wordt bijna een derde van het stedelijk afval gestort, en slechts een beperkt gedeelte van het afval gerecycled. Krachtens dit akkoord spreken de EU-lidstaten duidelijke EU-streefcijfers af inzake hergebruik, recycling en storten, en regels ter verbetering van het beheer van de verschillende afvalstromen. Dit zal onze overschakeling naar een circulaire economie helpen bespoedigen en onze ecologische voetafdruk op de planeet helpen verkleinen. Ik wens de vorige voorzitterschappen van de Raad, het Parlement en de Commissie oprecht te bedanken voor hun inzet voor dit dossier. Ik hoop dat de lidstaten nu kunnen instemmen met dit evenwichtige compromis, waar duchtig over is onderhandeld.

Siim Kiisler, minister van Milieubeheer van Estland

Dit voorlopige akkoord is het resultaat van langdurige en moeizame onderhandelingen met het Parlement sinds mei 2017. Het akkoord strekt tot wijziging van de volgende 6 wetgevingsbesluiten:

  • de kaderrichtlijn afvalstoffen (beschouwd als het overkoepelende wetgevingsbesluit van het pakket)
  • de verpakkingsrichtlijn
  • de richtlijn inzake storten
  • de richtlijnen inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, inzake autowrakken, en inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s

Tot de sleutelelementen van de overeengekomen tekst behoren onder meer:

  • duidelijkere definities van belangrijke afvalbegrippen
  • nieuwe bindende streefcijfers op EU-niveau voor het verminderen van afval, die uiterlijk in 2025 en 2030, en 2035 moeten worden bereikt. Deze streefcijfers betreffen het aandeel gerecycled stedelijk afval en verpakkingsafval (met specifieke streefcijfers voor verschillende verpakkingsmaterialen), en ook een streefcijfer voor 2035 voor gestort stedelijk afval
  • verscherpte methoden en regels voor het berekenen van de vooruitgang in de richting van deze doelen
  • strengere voorschriften voor de gescheiden afvalinzameling, versterkte toepassing van de afvalhiërarchie met behulp van economische instrumenten en extra maatregelen voor de lidstaten ter voorkoming van afvalproductie
  • minimumvereisten voor uitgebreide regelingen inzake producentenverantwoordelijkheid. Producenten die onder deze regelingen vallen, zijn verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en behandelen voor recycling van gebruikte goederen. Zij zullen worden verplicht daartoe een financiële bijdrage te betalen die wordt berekend aan de hand van de behandelingskosten.

Tijdlijn en volgende stappen

De Europese Commissie bracht op 3 december 2015 een herzien pakket circulaire economie uit. Het bestaat uit 4 afvalwetgevingsvoorstellen (het afvalpakket) en een actieplan in de vorm van een Commissiemededeling.

Het actieplan werd besproken tijdens de Raad Concurrentievermogen van 29 februari 2016 en de Raad Milieu van 4 maart 2016. Op basis van beide besprekingen, uit economisch en milieu-oogpunt, nam de Raad op 20 juni 2016 tijdens de Raad Milieu conclusies aan over het plan.

Op 19 mei 2017 bereikten de EU-ambassadeurs na uitvoerige besprekingen en de inzet van 3 Raadsvoorzitterschappen (het Nederlandse, het Slowaakse en het Maltese), overeenstemming over een mandaatinzake het afvalpakket, dat de weg vrijmaakte voor informele onderhandelingen met het Europees Parlement. De medewetgever had zijn standpunt al op 14 maart vastgesteld.

De eerste trialoog vond plaats op 30 mei en sindsdien zijn er al 5 onderhandelingsronden voorbij.

De EU-ambassadeurs zullen op 20 december worden geïnformeerd over het resultaat van de laatste trialoog. Het Bulgaarse voorzitterschap zal de definitieve analyse van de tekst voor zijn rekening nemen met het oog op het bevestigen van het akkoord.

Na de formele goedkeuring zal de nieuwe wet worden voorgelegd aan het Europees Parlement voor een stemming in eerste lezing, en aan de Raad voor de definitieve aanneming.

Download als PDF


1.

Relevante EU dossiers