Europese Raad 20-21 juni 2019

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Op 20 en 21 juni 2019 vond een bijeenkomst van de Europese Raad i plaats in Brussel. De verdeling van de Europese topfuncties i stond hier hoog op de agenda. De komende maanden komt een aantal belangrijke posten binnen de EU vrij. Tijdens de top hebben de regeringsleiders de verdeling van deze functies besproken. Andere belangrijke onderwerpen waren onder andere de strategische agenda 2019-2024 en het meerjarig financieel kader 2021-2027.

Bij de top waren alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter i, de voorzitter van de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i aanwezig.

1.

Onderwerpen op de agenda

Verdeling Europese topfuncties

Belangrijk gespreksonderwerp was de benoeming van nieuwe leiders van Europese instellingen voor de periode 2019-2024. Ter voorbereiding op de verdeling van topfuncties hebben al verschillende informele bijeenkomsten plaatsgevonden. Er was op 28 mei bijvoorbeeld een informele top i om dat onderwerp te bespreken. Bovendien zijn verschillende regeringsleiders, onder wie premier Rutte, tijdens diverse diners bijeengekomen om te onderhandelen i.

Het is de regeringsleiders op de top van 20-21 juni niet gelukt om het eens te worden over de invulling van de topfuncties. Zondag 30 juni zullen ze hierover verder vergaderen in Brussel.

De belangrijkste posten waar de regeringsleiders over spraken zijn de volgende:

 

Functie

Datum

Voorzitter Europese Commissie

Juni/Juli

Overige Europese Commissarissen

Najaar 2019

President ECB

1 november

Voorzitter Europese Raad

1 december

Voorzitter Europees Parlement

Na parlementsverkiezingen in mei

Voorzitter Comité van Regio's

-

Voorzitter Europees Economisch en Sociaal Comité

-

Hoofdaanklager Europees Openbaar Ministerie

-

 

Strategische agenda 2019-2024

De regeringsleiders hebben de strategische agenda van de EU voor 2019-2024 tijdens deze top goedgekeurd. De agenda heeft vier prioriteiten:

  • het beschermen van burgers en vrijheden
  • het ontwikkelen van een sterke economie
  • het werken aan een klimaatneutrale, groene, eerlijke en sociale toekomst
  • het beschermen van Europese waarden en belangen op het wereldtoneel

Meerjarig financieel kader

De Europese Raad heeft ook gesproken over het meerjarig financieel kader 2021-2027, de langetermijnbegroting van de EU. In de conclusie van de top roept de Europese Raad het Finse voorzitterschap op om het onderhandelingspakket voor het MFK te ontwikkelen. Op basis daarvan zal de Europese Raad een gedachtenuitwisseling in oktober 2019 houden, met als doel om voor het einde van het jaar tot een overeenkomst te komen.

Klimaatverandering

Ter voorbereiding op de klimaattop van Verenigde Naties op 23 september 2019 heeft de Europese Raad gesproken over klimaatverandering. De EU-leiders debatteerden over de doelstelling voor een klimaatneutraal Europa in 2050. 24 lidstaten gingen met deze doelstelling akkoord.

Desinformatie en online veiligheid

In december 2018 publiceerden de gezamenlijke instellingen een 'actieplan tegen desinformatie'. In dat kader kreeg de uitvoerende dienst, de EEAS, in 2019 ook zo'n 50 man nieuw personeel en ruim €3 miljoen meer om zijn taken uit te voeren. De Europese Raad pleitte tijdens de top voor de versterking van de weerbaarheid van de Europese democratieën tegen desinformatie. De Europese Commissie wil gaan evalueren in hoeverre online platforms hun belofte om online desinformatie te bestrijden nakomen. Ook willen lidstaten nog beter samenwerkingen om hybride- en cyberdreigingen te bestrijden.

Vervolging MH17-verdachten

De Europese regeringsleiders zijn het erover eens dat de vier verdachten in de zaak van MH17 moeten worden vervolgd.

Eurotop

Op 21 juni besprak de Europese Raad de euro. De regeringsleiders verwelkomen de voortgang die de Eurogroep heeft gemaakt bij de versterking van de Europese Monetaire Unie, en verwacht dat de Eurogroep i in december overeenkomst bereikt over de herziening van het verdrag van het Europees Stabiliteitsmechanisme i en het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC).

Brexit

Daarnaast werd op 21 juni ook de brexit besproken. De Europese Raad gaf aan uit te kijken naar de samenwerking met de volgende premier van het Verenigd Koninkrijk. De regeringsleiders willen een chaotische brexit voorkomen. Over de terugtrekkingsovereenkomst kan volgens de Europese Raad niet opnieuw onderhandeld worden.

2.

Meer informatie