Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor een sterker Europa in de wereld (vicevoorzitter) (HV)

De Hoge Vertegenwoordiger (HV) geeft de Europese Unie i internationaal gezien één gezicht en één stem op het terrein van het buitenlands en veiligheidsbeleid. Zo moet er meer samenhang in het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Europese Unie komen. De HV deelt het podium met de Vaste voorzitter van de Europese Raad i. Deze onderhoudt namens de EU de contacten op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders.

De Hoge Vertegenwoordiger wordt benoemd voor een termijn van vijf jaar. Er is geen limiet aan het aantal keer dat een persoon Hoge Vertegenwoordiger mag zijn. De huidige Hoge Vertegenwoordiger (sinds 1 december 2019) is Josep Borrell Fontelles i. Hij is de opvolger van de Italiaanse Federica Mogherini i.

1.

Commissie-Von der Leyen

De HV treedt in de Commissie-Von der Leyen i op als voorzitter van het team Een sterker Europa in de wereld. In die hoedanigheid coördineert de HV de externe dimensie van het werk van de Commissie. Daarnaast zit de HV de Raad Buitenlandse Zaken i voor en mag deze aanschuiven bij de Europese Raad i.

De Hoge Vertegenwoordiger leidt de Europese Diplomatieke Dienst i. Hierin werken onderdelen van het secretariaat van de Raad i, diensten van de Commissie i en ambtenaren uit de lidstaten i in samen. Ook kan de Hoge Vertegenwoordiger speciale EU-gezanten benoemen die het beleid van de Hoge Vertegenwoordiger ondersteunen in bepaalde regio's. Het beleidsveld Buitenlandse betrekkingen heeft veel raakvlakken met andere beleidsvelden. Daarom werkt deze Eurocommissaris vaak samen met de DG's Uitbreiding i, Handel i, Economische en Financiële Zaken i, Internationale Partnerschappen i (voorheen ontwikkelingssamenwerking) en Humanitaire Hulp i. Daarnaast is er overleg met het voorzitterschap van de Raad i.

2.

Beleid & Taken

De HV zal zich de komende jaren richten op het beter verbinden van de externe en interne dimensies van het commissiebeleid. Hierin heeft hij onder meer als taak:

  • te zorgen voor een strategischer, assertiever en meer verenigde benadering van externe relaties;
  • te zorgen voor snellere en efficiëntere besluitvorming;
  • te zorgen voor betere verbinding tussen de interne en externe aspecten van het beleid;
  • te zorgen voor wekelijkse updates over buitenlands beleid;
  • stappen te zetten in de richting van een echte Europese defensiegemeenschap i;
  • het strategisch inzetten van externe financiële instrumenten om de positie van de EU in de wereld te verbeteren.

3.

Juridisch kader

De Hoge Vertegenwoordiger is gebaseerd op het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i.

  • rol: VEU titel V hoofdstuk 2 afdeling 1 art 24 i lid 1, art. 27 i, 30 i
  • institutionele inpassing: VEU titel III art. 15 i lid 2, 6, art. 17 i lid 4, art. 18 i

4.

Meer informatie