EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB). Daarbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie veiligheid en defensie i;
 • 2. 
  de betrekkingen met andere EU-instellingen en -organen, de VN en andere internationale organisaties en interparlementaire vergaderingen voor aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen;
 • 3. 
  de intensivering van de politieke betrekkingen met derde landen, met name die in de naaste omgeving van de Unie, door middel van belangrijke samenwerkings- en hulpverleningsprogramma's of internationale overeenkomsten i, zoals associatie- en partnerschapsovereenkomsten;
 • 4. 
  de opening, follow-up en sluiting van onderhandelingen over toetreding van Europese staten tot de Unie;
 • 5. 
  kwesties betreffende de rechten van de mens, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde landen. Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie mensenrechten i. Onverminderd de relevante bepalingen, kunnen de vergaderingen van de subcommissie worden bijgewoond door leden van andere commissies en organen met bevoegdheden op dit terrein.

De commissie draagt zorg voor de coördinatie van de werkzaamheden van de gemengde parlementaire commissies en parlementaire samenwerkingscommissies, alsmede van de werkzaamheden van de interparlementaire delegaties, delegaties ad hoc en missies voor verkiezingswaarneming die onder haar bevoegdheid vallen.

Een kleine groep Europarlementariërs heeft toegang tot geheime documenten. De bron waarvan een document afkomstig bepaalt echter of zij een document wel of niet mogen inzien. Bovendien is inzage aan strenge voorwaarden verbonden.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)


    Sergej Stanishev iS&D
    Urmas Paet iRENEW


Lid/leden

    Michael Gahler iEVP
    Antonio López-Istúriz White iEVP
    Reinhard BütikoferGroenen/EVA
    Tanja Fajon iS&D
    Sandra Kalniete iEVP
    Silvio Berlusconi iEVP


    Tonino Picula iS&D
    Maria Arena iS&D
    Petras Auštrevičius iRENEW


    Karol Karski iECR


    Ilhan Kyuchyuk iRENEW
    Javier Nart iRENEW
    Demetris Papadakis iS&D


    Harald Vilimsky iID
    Hilde Vautmans iRENEW
    Stelios Kouloglou iGUE/NGL


    Raphaël Glucksmann iS&D


    Viola Von Cramon-Taubadel iGroenen/EVA


    Andrius Kubilius iEVP
    Tineke Strik (GL) iGroenen/EVA


    Jordi Solé iGroenen/EVA
    Thijs Reuten (PvdA) iS&D

Plaatsvervanger(s)

    Adam Bielan iECR


    Andrea Cozzolino iS&D
    Peter van Dalen (CU) iEVP
    Arnaud Danjean iEVP
    Marisa Matias iGUE/NGL
    Norbert Neuser iS&D
    Paulo Rangel iEVP
    Milan Zver iEVP
    Raffaele Fitto iECR
    Nikos Androulakis iS&D
    Nicolas Bay iID
    Angel Dzhambazki iECR
    Jytte Guteland iS&D
    Manolis Kefalogiannis iEVP
    Zdzisław Krasnodębski iECR


    Emmanuel Maurel iGUE/NGL
    Dan Nica iS&D
    Ernest Urtasun iGroenen/EVA
    Marco Zanni iID
    Malik Azmani (VVD) iRENEW
    Katarina Barley iS&D
    Assita Kanko iECR
    Bert-Jan Ruissen (SGP) iECR
    Nils Ušakovs iS&D


    Elena Yoncheva iS&D
    Andrey Kovatchev iEVP
    Gabriel Mato iEVP


    Bart Groothuis (VVD) iRENEW


    Henna Virkkunen iEVP