EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de regelgeving op het gebied van de interne markt (waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten) en met de bescherming van de belangen van consumenten.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de coördinatie op het niveau van de Unie van de nationale regelgevingen op het gebied van de interne markt en van de Douane-unie, met name:
  • a) 
   het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van de harmonisatie van technische normen
  • b) 
   het recht van vestiging
  • c) 
   het vrij verrichten van diensten, met uitzondering van financiële en postdiensten
 • 2. 
  de werking van de interne markt, met inbegrip van maatregelen ter vaststelling en afschaffing van potentiële belemmeringen voor de totstandbrenging van de interne markt, met inbegrip van de digitale interne markt
 • 3. 
  de bevordering en bescherming van de economische belangen van consumenten, met uitzondering van vraagstukken in verband met volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 4. 
  beleid en wetgeving inzake de handhaving van de internemarktregelgeving en consumentenrechten.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)


    Maria Grapini iS&D

    Andrus Ansip iRENEW

Lid/leden

    Adam Bielan iECR
    Evelyne Gebhardt iS&D
    Toine Manders (CDA) iEVP
    Andreas Schwab iEVP
    Christel Schaldemose iS&D
    Andrey Kovatchev iEVP
    Morten Løkkegaard iRENEW


    Biljana Borzan iS&D
    Brando Benifei iS&D
    Dita Charanzová iRENEW
    Ivan Štefanec iEVP


    David Cormand iGroenen/EVA
    Kim van Sparrentak (GL) iGroenen/EVA
    Deirdre Clune iEVP
    Marco Zullo iRENEWPlaatsvervanger(s)    Sylvie Guillaume iS&D
    Petra Kammerevert iS&D


    Romana Tomc iEVP


    Stelios Kouloglou iGUE/NGL
    Martin Schirdewan iGUE/NGL
    Rasmus Andresen iGroenen/EVA


    Liesje Schreinemacher (VVD) iRENEW
    Marco Campomenosi iID
    Kosma Złotowski iECR


    Nuno Melo iEVP