EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de regelgeving op het gebied van de interne markt (waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten) en met de bescherming van de belangen van consumenten.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de coördinatie op het niveau van de Unie van de nationale regelgevingen op het gebied van de interne markt en van de Douane-unie, met name:
  • a) 
   het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van de harmonisatie van technische normen
  • b) 
   het recht van vestiging
  • c) 
   het vrij verrichten van diensten, met uitzondering van financiële en postdiensten
 • 2. 
  de werking van de interne markt, met inbegrip van maatregelen ter vaststelling en afschaffing van potentiële belemmeringen voor de totstandbrenging van de interne markt, met inbegrip van de digitale interne markt
 • 3. 
  de bevordering en bescherming van de economische belangen van consumenten, met uitzondering van vraagstukken in verband met volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 4. 
  beleid en wetgeving inzake de handhaving van de internemarktregelgeving en consumentenrechten.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Petra De Sutter iGroenen/EVA

Ondervoorzitter(s)

    Róża Thun Und Hohenstein iEVP
    Maria Grapini iS&D
    Maria Manuel Leităo Marques iS&D

Lid/leden

    Adam Bielan iECR
    Evelyne Gebhardt iS&D
    Toine Manders (50PLUS) iEVP
    Andreas Schwab iEVP
    Christel Schaldemose iS&D
    Pablo Arias Echeverría iEVP
    Carlo Fidanza iECR
    Andrey Kovatchev iEVP
    Morten Lřkkegaard iRENEW
    Kateřina Konečná iGUE/NGL
    Biljana Borzan iS&D
    Andrus Ansip iRENEW
    Brando Benifei iS&D
    Dita Charanzová iRENEW
    Ivan Štefanec iEVP
    Marco Zullo iNI
    Alex Agius Saliba iS&D
    Alessandra Basso iID
    Hynek Blaško iID
    Vlad-Marius Botoş iRENEW
    Markus Buchheit iID
    David Cormand iGroenen/EVA
    Alexandra Geese iGroenen/EVA
    Svenja Hahn iRENEW
    Virginie Joron iID
    Eugen Jurzyca iECR
    Arba Kokalari iEVP
    Marcel Kolaja iGroenen/EVA
    Adriana Maldonado López iS&D
    Beata Mazurek iECR
    Leszek Miller iS&D
    Dan-Ştefan Motreanu iEVP
    Kris Peeters iEVP
    Anne-Sophie Pelletier iGUE/NGL
    Tomislav Sokol iEVP
    Marion Walsmann iEVP
    Kim van Sparrentak (GL) iGroenen/EVA
    Deirdre Clune iEVP
    Miroslav Radačovský iNI
    Sandro Gozi iRENEW
    Jean-Lin Lacapelle iID

Plaatsvervanger(s)

    Monika Beňová iS&D
    Pilar del Castillo Vera iEVP
    Maria da Graça Carvalho iEVP
    Sylvie Guillaume iS&D
    Petra Kammerevert iS&D
    Evžen Tošenovský iECR
    Clara Aguilera iS&D
    Pascal Arimont iEVP
    Tiziana Beghin iNI
    Krzysztof Hetman iEVP
    Romana Tomc iEVP
    Jiří Pospíšil iEVP
    Stelios Kouloglou iGUE/NGL
    Martin Schirdewan iGUE/NGL
    Geoffroy Didier iEVP
    Christine Anderson iID
    Rasmus Andresen iGroenen/EVA
    Anna-Michelle Asimakopoulou iEVP
    Geert Bourgeois iECR
    Anna Cavazzini iGroenen/EVA
    Christian Doleschal iEVP
    Claudia Gamon iRENEW
    Ivars Ijabs iRENEW
    Stasys Jakeliūnas iGroenen/EVA
    Karen Melchior iRENEW
    Sven Mikser iS&D
    Andżelika Anna Możdżanowska iECR
    Tsvetelina Penkova iS&D
    Sándor Rónai iS&D
    Andreas Schieder iS&D
    Liesje Schreinemacher (VVD) iRENEW
    Barbara Thaler iEVP
    Edina Tóth iEVP
    Tom Vandendriessche iID
    Sarah Wiener iGroenen/EVA
    Stéphanie Yon-Courtin iRENEW
    Marco Campomenosi iID
    Isabella Tovaglieri iID
    Salvatore De Meo iEVP
    Claude Gruffat iGroenen/EVA
    Clara Ponsatí Obiols iNI
    Dominik Tarczyński iECR
    Marc Angel iS&D
    Jordi Cańas iRENEW
    Antonio Maria Rinaldi iID