EP-Subcommissie Mensenrechten (DROI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de instrumenten van de EU op het gebied van mensenrechten en democratie.

Het is een subcommissie van de Parlementaire Commissie Buitenlandse zaken i (AFET) en zij wordt ook wel de 'Human Rights Working Group' genoemd.

Tijdens de inaugurele bijeenkomst van 7 December 1999 in Brussel werd de noodzaak uitgesproken om over urgente ontwerpresoluties betreffende mensenrechten nauwer contact te onderhouden met de Hoge Vertegenwoordiger van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid i (CFSP) en met de Raad i. Het doel hiervan was tweeledig: enerzijds om informatie uit aangeleverde dossiers te toetsen en anderzijds om vast te stellen welke acties zijn ondernomen of gepland door andere instituties werkzaam op dit gebied. Daarnaast werd ook de noodzaak geuit om de voortgang van urgente dossiers beter te volgen door middel van follow-up's.

De belangrijkste taken van de Parlementaire Commissie Mensenrechten zijn:

 • 1. 
  Het evalueren van de implementatie van EU-instrumenten op het gebied van mensenrechten en democratie; het aansprakelijk houden van de Commissie i en de Raad voor hun activiteiten op dit gebied.
 • 2. 
  Het creëren van een continue dialoog met internationale instanties werkzaam op het gebied van mensenrechten om op deze wijze coherentie te waarborgen tussen EU instrumenten en internationale instrumenten op dit gebied.
 • 3. 
  Het voorzien in een platform ter analyse van mensenrechtendossiers die gerelateerd zijn aan specifieke onderwerpen en/of regio's; en het gebruiken van dit platform voor input betreffende mensenrechten en democratie in rapporten aan de Parlementaire Commissie voor Buitenlandse zaken, afspraken met derde landen daarbij inbegrepen.
 • 4. 
  Het voorbereiden van (eigen) initiatief rapporten betreffende specifieke instrumenten voor mensenrechten.
 • 5. 
  Het 'mainstreamen' van mensenrechtendossiers in de verschillende organen (commissies en delegaties) van het Europees Parlement.
 • 6. 
  Het organiseren en voorbereiden van de procedure voor uitreiking van de Sakharov-prijs.
 • 7. 
  Het uitrusten van delegaties van de Subcommissie.
 • 8. 
  Het voorzien in een platform voor een permanente dialoog met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Maria Arena iS&D

Ondervoorzitter(s)

    Raphaël Glucksmann iS&D
Lid/leden

    Ryszard Czarnecki iECR
    Peter van Dalen (CU) iEVP
    Charles Goerens iRENEW
    Heidi Hautala iGroenen/EVA
    Marisa Matias iGUE/NGL
    György Hölvényi iEVP
    Karol Karski iECR
    Andrea Cozzolino iS&D
    Assita Kanko iECR


    Jordi Solé iGroenen/EVA

Plaatsvervanger(s)    Andrey Kovatchev iEVP
    Norbert Neuser iS&D
    Petras Auštrevičius iRENEW
    Maria Noichl iS&D
    Ivan Štefanec iEVP


    Stelios Kouloglou iGUE/NGL
    Tineke Strik (GL) iGroenen/EVA
    Samira Rafaela (D66) iRENEW
    Deirdre Clune iEVP