Europese Raad 19-20 maart 2015

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Groepsportret deelnemers Europese Raad 12 februari 2015 © Europese Unie, 2015

Op 19 en 20 maart kwamen de regeringsleiders van de EU-lidstaten i bijeen voor een vergadering van de Europese Raad.

Op 19 maart is er gesproken over de energie-unie, de voorbereidingen voor de top over het Oostelijk Partnerschap in Riga en de relatie met Oekraïne én Rusland. Op 20 maart is de onrust aan de Europese grenzen besproken, en dan met name de situatie in Libië. Ook ging het over TTIP en de economische ontwikkelingen van de lidstaten.

De vorige vergadering van de Europese Raad vond plaats in december i. In februari i kwamen alle regeringsleiders nog kort bijeen voor een informele bijeenkomst. Deze stond in het teken van de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs.

1.

De onderwerpen

Energie-unie

De Europese Commissie presenteerde op 25 februari haar plannen voor het oprichten van een energie-unie. Deze moet heel Europa verzekeren van een betrouwbare energievoorziening. De Europese Raad is het in grote lijnen eens met de plannen van de Commissie, maar plaatste wel enkele kanttekeningen. Zo wil de Europese Raad dat de lidstaten zelf verantwoordelijk blijven voor het beheer van hun natuurlijke energiebronnen en zelf mogen bepalen welke energie-mix ze nastreven, mits ze voldoen aan de algemene doelstellingen voor duurzaamheid. Daarnaast wil de Europese Raad dat er bovenal snel werk gemaakt wordt van het beter op elkaar aansluiten van de energienetwerken. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat andere landen makkelijker kunnen bijspringen wanneer een land problemen ondervindt bij de aanvoer van gas of elektriciteit uit landen van buiten de EU, waar met name gedoeld wordt op Rusland.

Ook benadrukte de Europese Raad dat de lidstaten in dit kader hun inbreng in de internationale klimaatdiplomatie goed moeten afstemmen met het oog op de grote klimaatconferentie in Parijs i eind 2015.

Rusland en Oekraïne

De Raadsvergadering in februari volgde enkele uren nadat er een staakt-het-vuren was getekend in Minsk door de strijdende partijen in Oekraïne i. Op 6-7 maart kwam de Raad Buitenlandse Zaken i bijeen en constateerde dat het bestand niet volledig wordt nageleefd. De Europese Raad heeft nu besloten het handhaven, uitbreiden of opheffen van sancties tegen Rusland nadrukkelijk te koppelen aan de ontwikkelingen in de Oekraïne. Rusland wordt op haar verantwoordelijkheid gewezen in het helpen naleven van het akkoord van Minsk II. De huidige sancties tegen Rusland blijven van kracht.

TTIP

De Europese Unie onderhandelt met de Verenigde Staten over een handels- en investeringsovereenkomst, TTIP. President Obama i heeft aangegeven de onderhandelingen daarover nog voor het einde van zijn presidentschap af te willen ronden. En ook de Europese Raad wil graag dat de onderhandelingen snel tot een goed einde worden gebracht.

Top van het Oostelijk Partnerschap

Op 21 en 22 mei zal in Riga een top plaatsvinden met de landen uit het Oostelijk Partnerschap i. Gezien de dreiging die van Rusland uitgaat pleitten sommige landen ervoor dat deze top een sterke politieke boodschap van steun aan deze landen uit zou spreken.

De regeringsleiders bespraken de voortgang van de samenwerking, en bereidden de top in Riga nog verder voor. Sommige landen hopen op afschaffing van de visumplicht voor hun burgers wanneer zij naar de EU reizen. Nederland vindt echter dat de landen aan álle voorwaarden moeten voldoen en dat er geen valse verwachtingen moeten worden geschept.

Europees semester

In maart eindigt de eerste fase van het Europees semester i van 2015. Gewoonlijk wordt in de Raad in maart de Jaarlijkse Groeiraming i besproken. In heel algemene zin vindt de Europese Raad dat - hoewel het economisch iets beter lijkt te gaan - vast moet worden gehouden aan het doorvoeren van structurele hervormingen. Nederland wilde dat de Europese Raad zich expliciet zou uitspreken voor strikte handhaving van het Stabiliteits- en Groeipact i.

De Europese Raad liet weten dat zij - net als de Commissie - wil dat het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI i) nog in de zomer van 2015 operationeel wordt.

Libië

De situatie in Libië, waar de terreurbeweging Islamitische Staat oprukt, kwam ook aan bod. De Europese regeringsleiders bespraken de verdere inzet van de internationale gemeenschap. De Europese Raad heeft aangedrongen op een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren, en heeft alle Libische partijen ertoe opgeroepen om met spoed tot overeenstemming te komen over een regering van nationale eenheid. De maatregelen om de migratiestroom vanuit Libië beter te beheersen moeten versneld worden uitgevoerd.

De Europese Raad sprak steun uit aan de inspanningen van de VN i.

2.

Meer informatie