1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 59 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
27.03.2014  Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Verordening com(2014)186
 
27.03.2014  Verordening (EU) 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG.
Verordening com(2014)187
 
22.01.2014  Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de EG en haar lidstaten en Marokko.
Besluit com(2013)848
 
28.06.2013  Harmonisering wet- en regelgeving lidstaten aangaande het op de markt brengen van onder druk staande apparatuur (recast).
Richtlijn com(2013)471
 
28.06.2013  Machtiging lidstaten om in het belang van de Europese Unie het Wapenhandelsverdrag te ratificeren.
Besluit com(2013)482
 
13.06.2013  Typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem.
Verordening com(2013)316
 
30.05.2013  Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (Herschikking).
Richtlijn com(2013)311
 
29.05.2013  Toepassing van Reglement nr. 41 van de VN/ECE betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van motorfietsen wat geluid betreft.
Besluit com(2013)307
 
08.05.2013  Machtiging van de lidstaten het Wapenhandelsverdrag te ondertekenen.
Besluit com(2013)273
 
27.02.2013  Handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen.
Verordening com(2013)106
 
17.10.2012  Harmonisatie van nationale wetgeving inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur.
Richtlijn com(2012)584
 
09.10.2012  Ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) met Oekraïne.
Besluit com(2012)569
 
27.09.2012  Wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren.
Verordening com(2012)548
 
04.09.2012  Ondertekening en de voorlopige toepassing van de samenwerkingsovereenkomst met Zwitserland inzake de Europese satellietnavigatieprogramma's.
Besluit com(2012)469
 
06.06.2012  Standpunt EU in de VN/ECE over de ontwerpreglementen inzake waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook en geavanceerde noodremsystemen.
Besluit com(2012)178
 
04.06.2012  Standpunt EU in de VN/ECE over wijzigingen in enkele, deels technische, reglementen op economisch vlak .
Besluit com(2012)263
 
04.05.2012  Wijziging van Besluit 2000/125/EG over de overeenkomst betreffende mondiale technische reglementen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen voor ...
Besluit com(2012)201
 
04.05.2012  Wijziging van Besluit 97/836/EG inzake toetreding tot de VN/ECE-overeenkomst over eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen, en erkenning van ...
Besluit com(2012)202
 
09.12.2011  Geluidsniveau van motorvoertuigen.
Verordening com(2011)856
 
21.11.2011  Harmonisatie van nationale wetgeving inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen.
Richtlijn com(2011)764
 
21.11.2011  Harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit.
Richtlijn com(2011)765
 
21.11.2011  Harmonisatie van nationale wetgeving inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen.
Richtlijn com(2011)766
 
21.11.2011  Harmonisatie van nationale wetgeving inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm.
Richtlijn com(2011)768
 
21.11.2011  Harmonisatie van nationale wetgeving inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten.
Richtlijn com(2011)769
 
21.11.2011  Harmonisatie van nationale wetgeving inzake het op de markt aanbieden van liften en veiligheidscomponenten voor liften.
Richtlijn com(2011)770
 
21.11.2011  Harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik.
Richtlijn com(2011)771
 
21.11.2011  Harmonisatie van wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
Richtlijn com(2011)772
 
21.11.2011  Harmonisatie van de wettelijke voorschriften van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde ...
Richtlijn com(2011)773
 
26.07.2011  Pleziervaartuigen en waterscooters.
Richtlijn com(2011)456
 
18.07.2011  Toetreding tot Reglement nr. 29 van de VN/ECE met betrekking tot uniforme bepalingen voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden ...
Besluit com(2011)442
 
14.07.2011  EU-standpunt over ontwerpreglementen van de Economische Commissie voor Europa van de VN inzake voetgangersveiligheid en inzake lichtbronnen met lichtdioden (leds).
Besluit com(2011)435
 
01.06.2011  Europese normalisatie.
Verordening com(2011)315
 
18.05.2011  Goedkeuring door de EU van de gewijzigde statuten en het gewijzigde reglement van orde van de Internationale Studiegroep voor Rubber Voorstel voor een BESLUIT VAN DE ...
Besluit com(2011)267
 
18.05.2011  Ondertekening door de EU van de gewijzigde statuten en het gewijzigde reglement van orde van de Internationale Studiegroep voor Rubber.
Besluit com(2011)279
 
17.03.2011  Sluiting van de Overeenkomst met de VS inzake het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen.
Besluit com(2011)124
 
14.02.2011  Sluiting en voorlopige toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de EU en Noorwegen.
Besluit com(2011)51
 
17.12.2010  Intrekking van Verordening 3448/80 ter uitvoering van de Toetredingsakte 1979, voor wat betreft de handelsregeling voor goederen vallend onder Verordeningen 3033/80 en ...
Verordening com(2010)751
 
16.12.2010  Intrekking van Verordening 429/73 inzake invoer van bepaalde goederen uit Turkije en van Verordening 215/2000 tot verlenging voor 2000 van tariefcontingenten voor ...
Verordening com(2010)756
 
04.11.2010  Wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 wat het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in huishoudelijke wasmiddelen betreft.
Verordening com(2010)597
 
08.10.2010  Voorwaarden voor toegang tot de publiek gereguleerde dienst die wordt aangeboden door het Galileo-systeem voor navigatie per satelliet.
Besluit com(2010)550
 
04.10.2010  Goedkeuring van en markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers.
Verordening com(2010)542
 
23.07.2010  Goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen.
Verordening com(2010)395
 
23.05.2008  Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen.
Verordening com(2008)316
 
04.03.2008  Wijziging van richtlijn 2001/82/EG en richtlijn 2001/83/EG, wat wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen betreft.
Richtlijn com(2008)123
 
05.02.2008  Cosmetische producten (herschikking) (SEC(2008)117) (SEC(2008)118).
Verordening com(2008)49
 
25.01.2008  Veiligheid van speelgoed.
Richtlijn com(2008)9
 
21.12.2007  Typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie.
Verordening com(2007)851
 
05.12.2007  Vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de EG.
Richtlijn com(2007)765
 
16.10.2007  Wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan ...
Beschikking com(2007)611
 
03.10.2007  Bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers.
Verordening com(2007)560