Jongereninitiatief: Commissie komt met strategie voor kwaliteitsvol, inclusief en toekomstgericht onderwijs

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 30 mei 2017.

De Commissie heeft vandaag nieuwe initiatieven goedgekeurd op het gebied van het schoolonderwijs en het hoger onderwijs, waaronder een voorstel voor het volgen van afgestudeerden om de lidstaten te helpen informatie te verzamelen over wat afgestudeerden na hun studie doen.

Deze initiatieven zijn bedoeld om de lidstaten te helpen door middel van een reeks concrete maatregelen te zorgen voor kwaliteitsvol en inclusief onderwijs voor alle jongeren, zodat zij zich de kennis en vaardigheden eigen kunnen maken die nodig zijn om ten volle aan het maatschappelijk leven deel te nemen, in staat zijn om in te spelen op de nieuwe kansen en uitdagingen die bijvoorbeeld door de globalisering en de technologische veranderingen worden geboden, en hun onderwijs kunnen afstemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Vicevoorzitter Jyrki Katainen i, verantwoordelijk voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, zei in dit verband: "Menselijk kapitaal is het enige duurzame concurrentievoordeel waarover Europa beschikt. Voor de toekomst van Europa is het essentieel dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvol onderwijs, dat de ruggengraat vormt van open en welvarende samenlevingen. Het is van cruciaal belang om jongeren te helpen zich in het leven staande te houden. Het vandaag gepresenteerde pakket maatregelen richt zich op de jongeren van Europa en de modernisering van het onderwijs. Het strekt zich uit van voorschoolse opvang en onderwijs, via schoolonderwijs tot hoger onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding, en legt zo de fundamenten voor een leven lang leren."

Tibor Navracsics i, Europees commissaris i voor Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur, zei hierover: "Goed onderwijs legt de basis voor persoonlijke ontwikkeling en actief burgerschap. Het vormt het vertrekpunt voor een succesvolle loopbaan en biedt de beste bescherming tegen werkloosheid en armoede. Maar willen individuen en samenlevingen deze voordelen kunnen benutten, dan zijn er in de hele EU i kwalitatief hoogwaardige onderwijsstelsels nodig. De initiatieven van vandaag en de steun die de EU zal blijven bieden, zullen de lidstaten en de onderwijsaanbieders helpen de maatregelen te nemen die nodig zijn om de kansen voor alle jongeren in Europa te verbeteren, en aldus ertoe bijdragen te bouwen aan eerlijke en veerkrachtige samenlevingen."

Jongeren hebben een breed scala aan competenties nodig die hen in staat stellen in het leven vooruit te komen, een baan te vinden die voldoening schenkt en zich als burger te engageren, ongeacht hun achtergrond. Onderwijs speelt een cruciale rol als het erom gaat jongeren de best mogelijke start te geven om dit te bereiken, maar er zijn maatregelen nodig om de kwaliteit en de prestaties van de onderwijsstelsels in Europa te verbeteren, zodat die stelsels gelijke tred met de maatschappelijke veranderingen kunnen houden en ten dienste van alle kinderen en jongeren staan. De besluiten op onderwijsgebied worden op nationaal en regionaal niveau genomen, maar de EU biedt de lidstaten steun, waarbij het subsidiariteitsbeginsel volledig in acht wordt genomen.

Wat scholen betreft, komen uit de gegevens van de lidstaten drie gebieden naar voren waarop actie is vereist en EU-steun ertoe kan bijdragen belangrijke uitdagingen aan te gaan:

  • verbeteren van de kwaliteit en de inclusiviteit van scholen;
  • ondersteunen van de uitmuntendheid van leerkrachten en van leidinggevenden op school;
  • verbeteren van het beheer van schoolonderwijsstelsels.

De Commissie stelt voor de op deze drie gebieden door de lidstaten genomen maatregelen aan te vullen door wederzijds leren te ondersteunen, te zorgen voor een betere onderbouwing voor maatregelen die in het onderwijs functioneren en lidstaten desgewenst hulp te bieden bij nationale hervormingen. Hierbij valt onder meer te denken aan het stimuleren van de ontwikkeling van competenties en van intercultureel leren door middel van partnerschappen en mobiliteit tussen scholen alsmede e-twinningprojecten in het kader van Erasmus i+; het bevorderen van peer learning inzake de loopbanen en de professionele ontwikkeling van leerkrachten en van leidinggevenden op school; en het opzetten van een nieuw ondersteuningsmechanisme voor lidstaten die hulp nodig hebben bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijshervormingen.

De vernieuwde hogeronderwijsstrategie bouwt voort op de moderniseringsagenda van 2011. In de mededeling die vandaag is aangenomen, schetst de Commissie haar plannen voor vier kerngebieden:

  • waarborgen dat de afgestudeerden bij het verlaten van het hoger onderwijs beschikken over de vaardigheden waaraan zij en de moderne economie behoefte hebben;
  • opbouwen van stelsels voor inclusief hoger onderwijs;
  • ervoor zorgen dat de instellingen voor hoger onderwijs een bijdrage leveren aan innovatie in de rest van de economie;
  • ondersteunen van de instellingen voor hoger onderwijs en de overheden zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de personele en financiële middelen die beschikbaar zijn.

Ten slotte moeten de universiteiten, om ervoor te zorgen dat het hoger onderwijs kan helpen groei en werkgelegenheid te bevorderen, de onderwijscurricula afstemmen op de bestaande en verwachte economische en maatschappelijke behoeften, en hebben toekomstige studenten voor hun keuze uit verschillende studies behoefte aan actuele en betrouwbare informatie. Daarom presenteert de Commissie tegelijkertijd een voorstel voor een aanbeveling van de Raad i inzake het volgen van afgestudeerden, als onderdeel van de nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa, die niet alleen betrekking heeft op de afgestudeerden van het hoger onderwijs, maar ook op die van het beroepsonderwijs en van opleidingsprogramma's. Deze aanbeveling zal de autoriteiten van de lidstaten aanmoedigen en ondersteunen om de kwaliteit en de beschikbaarheid te verbeteren van de informatie over de manier waarop deze afgestudeerden in hun loopbaan of in het vervolgonderwijs vooruit komen nadat zij hun studie hebben afgerond.

De Commissie heeft vandaag ook een budget voor de komende drie jaar voorgesteld en een eigen rechtsgrondslag voor het Europees Solidariteitskorps.

Achtergrond

Met de vandaag gepresenteerde initiatieven worden de toezeggingen nagekomen die zijn gedaan in het initiatief Investeren in de jongeren van Europa van 7 december 2016, in het bijzonder wat betreft de plannen voor verbetering en modernisering van het onderwijs, waarin de Commissie een reeks maatregelen heeft aangekondigd om de lidstaten te helpen kwaliteitsonderwijs voor alle jongeren aan te bieden. Het omvat een reeks maatregelen om de lidstaten en de instellingen te helpen kwaliteitsonderwijs voor alle jongeren aan te bieden, in overeenstemming met het eerste kernbeginsel van de Europese pijler van sociale rechten, volgens hetwelk iedereen recht heeft op hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor onderwijs, opleiding en een leven lang leren.

De maatregelen zijn tevens in overeenstemming met de ambities die zijn geformuleerd in de Verklaring van Rome van 25 maart 2017, waarin de EU-leiders i zich hebben uitgesproken voor "een Unie waar jongeren het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke opleiding genieten en op het hele continent kunnen studeren en een baan kunnen vinden", en met de discussienota's van de Commissie over het in goede banen leiden van de mondialisering van 10 mei 2017 en over de sociale dimensie van Europa van 26 april 2017, waarin wordt herinnerd aan de centrale rol die onderwijs en opleiding spelen bij het bepalen van het concurrentievermogen en de toekomst van de Europese economieën en samenlevingen.

De resultaten van de meest recente PISA-studie (Programme for International Student Assessment) leggen de vinger op de zwakke plekken in de ontwikkeling van competenties in het schoolonderwijs. Scholen kunnen ook een grotere rol spelen als het erom gaat voor meer sociale rechtvaardigheid te zorgen en beter te reageren op de snelle technologische en digitale veranderingen die ingrijpende gevolgen voor onze economieën en samenlevingen hebben. Daarnaast kunnen de instellingen voor hoger onderwijs er ook toe bijdragen de economie van de regio's waar zij zijn gevestigd een impuls te geven, en zijn zij een belangrijke motor van innovatie.

Meer informatie

MEMO/17/1402 - Vragen en antwoorden

Factsheet over de ontwikkeling van scholen

Factsheet over de modernisering van het hoger onderwijs

Meer informatie over de mededeling en de werkdocumenten van de diensten van de Commissie

Schoolbeleid: http://ec.europa.eu/education/policy/school_nl

Hogeronderwijsbeleid: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education_nl

IP/17/1401

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail