Concours

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Een concours is een toelatingsexamen voor een vaste baan i bij de Europese Unie, bijvoorbeeld bij de Europese Commissie i, bij het Europese Parlement i, bij het Europese Hof van Justitie i of bij de Europese Rekenkamer i. Als je een concours met goed gevolg hebt afgerond ben je een 'laureaat' en kom je op een 'reservelijst'. Alleen mensen op die lijst mogen solliciteren naar vaste aanstellingen bij de Europese Unie.

Het concours bestaat uit twee onderdelen; een voorselectie op basis van een aantal tests, en een assessmentsdag in Brussel. De gehele procedure duurt ongeveer acht maanden. Het meest belangrijke is je motivatie: je ambieert echt een Europese baan.

Er zijn ook tijdelijke banen i bij de Europese Unie. Daarvoor hoef je het concours niet te doorlopen.

1.

Globale opzet concours

Het concours bestaat uit twee onderdelen:

 • een voorselectie met meerkeuzevragen
 • een assessmentsdag in Brussel

In de voorselectie worden kandidaten middels computer based tests getoetst op numerieke en verbale vaardigheden, het vermogen tot abstract redeneren en op sociale competenties. Afhankelijk van het soort functie kan ook worden getest op kennis en vaardigheden.

Van tevoren wordt voor beide onderdelen vastgesteld hoeveel kandidaten door zullen gaan naar de volgende ronde. Alleen de kandidaten met de beste resultaten gaan door.

Wie een concours met succes afrondt is een laureaat en komt op de 'reservelijst'. Voor aanvang van een concours staat al vast hoeveel plaats er op de reservelijst is. Als je op die lijst staat kom je in aanmerking voor een baan.

In de meeste gevallen blijven de reservelijsten één jaar geldig. De gehele procedure zal in acht maanden doorlopen kunnen worden.

Voor beleidsmedewerkers i

Een serie computertests maakt deel uit van de voorselectie. De vragen toetsen verbale, abstracte en numerieke vaardigheden. Daarnaast wordt er gekeken naar je professionele vaardigheden, talenkennis en wordt je beoordelingsvermogen getest.

Op de assessmentsdag maak je een groepsopdracht, voer je een gesprek, maak je een casus en geef je een presentatie. Naast kennis op het vakgebied is ook enige algemene en feitelijke kennis over de EU een vereiste.

Voor beleidsondersteunde functies i en vertalers

Een serie computertests maakt deel uit van de voorselectie. De vragen toetsen verbale, abstracte en numerieke vaardigheden. Daarnaast wordt gekeken naar talenkennis, en worden je beoordelingsvermogen en je professionele vaardigheden getest. Voor vertalers zijn de vragen minder abstract, en wordt het numerieke gedeelte achterwege gelaten. Op de assessmentsdag worden je vaardigheden in de praktijk getest en voer je een gesprek.

Voor zeer specifieke type banen

Dit betreft zeer specifieke functies, zoals wetenschappelijke medewerkers, maar ook verplegend personeel. Hiervoor geldt een aangepaste procedure.

De voorselectie wordt vervangen door een selectie op basis van je CV. Op de assessmentdag worden verbale, abstracte en numerieke vaardigheden getest, maak je een groepsopdracht, voer je een gesprek en maak je een zeer uitgebreide casus.

Geldigheid concoursen 'oude stijl'

De hier beschreven opzet is in 2010 ingevoerd. De reservelijsten die zijn opgesteld op basis van concoursen 'oude stijl' blijven geldig tot aan de in het concours aangegeven termijn.

2.

Soorten concoursen

Er bestaan startersconcoursen voor pas-afgestudeerden en concoursen voor kandidaten met werkervaring. Deze laatste zijn gedifferentieerd naar het aantal jaren werkervaring, bijvoorbeeld 5, 10 of 15 jaar. De concoursen zijn onderverdeeld in vakgebieden waaronder economie, recht, bestuurskunde, (natuurwetenschappelijk) onderzoek en financieel management. Daarnaast zijn er concoursen voor vertalers en tolken. Ook zijn er incidentele concoursen voor een bijzonder vakgebied zoals communicatie.

3.

Voorwaarden

In principe kan iedereen aan de voorselectie van een concours meedoen. Sollicitatiebrieven en/of een curriculum vitae zijn tijdens de voorselectie nog geen selectiemiddel. Pas na de voorselectie lever je een sollicitatiedossier met onder ander een CV in.

Wel zijn er eisen op het gebied van talenkennis en opleiding. Voor de meeste concoursen is ook werkervaring vereist. Een vereiste is ook dat je de nationaliteit hebt van één van de lidstaten van de Europese Unie.

Algemene voorwaarden

 • staatsburger zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;
 • rechten als staatsburger bezitten;
 • voldaan hebben aan een eventuele militaire dienstplicht;
 • voldoen aan een verklaring van goed gedrag.

Talenkennis

Je beschikt over vaardigheden in tenminste twee EU-talen:

 • de eerste taal: uitstekende kennis van één van de talen van de Europese Unie,
 • de tweede taal: voldoende kennis van het Engels, Frans of Duits, ánders dan je eerste taal.

Opleiding

De eisen qua opleiding en werkervaring vind je bij de aankondiging van een concours. Die hangen af van het vakgebied en functiegroep waar je belangstelling voor hebt.

Bij het vaststellen van het vereiste opleidingsniveau wordt rekening gehouden met de uiteenlopende onderwijssystemen van de verschillende lidstaten.

De EU hanteert verschillende groepen:

 

 

soort functie

toelatingseisen

leidinggevende beleidsmedewerkers(AD7-AD16)

leidinggevende, beleidsmedewerker, adviseur of functies op taalkundig en wetenschappelijk gebied

of een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide vierjarige universitaire opleiding of een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide drie-jarige universitaire opleiding, en relevante beroepservaring van tenminste enkele jaren

beleidsmedewerkers i (AD5-AD6)

leidinggevende, beleidsmedewerker, adviseur of functies op taalkundig en wetenschappelijk gebied

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding van drie jaar

assistenten i (AS)

ondersteunende of uitvoerende functies

een diploma hoger onderwijs, of een diploma middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot hoger onderwijs, en passende beroepservaring van ten minste drie jaar.

Eventueel kunnen andere getuigschriften die gelijkwaardig zijn aan de vereiste diploma's voldoen. Voor speciale concoursen kunnen extra eisen gelden. Als je bijvoorbeeld aan een concours voor tolken mee wil doen is een diploma van een erkende tolkenschool verplicht. In Nederland is dat de tolkenschool in Maastricht.

Beroepservaring

Voor een aantal concoursen is een minimumberoepservaring vereist. Alleen de relevante beroepservaring komt in aanmerking die is opgedaan nadat het diploma of het getuigschrift is behaald dat toegang geeft tot het concours.

Aankondigingen en inschrijven

Op de website van het EPSO i en WerkenbijdeEU.nl i vind je wanneer er concoursen gehouden worden. Aankondigingen van concoursen staan ook in nationale dag- en weekbladen en in de vakpers. De officiële aankondiging staat opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Voor een concours schrijf je je in. Dat kan online via de website van het EPSO i, maar soms kan je je alleen maar inschrijven met een formulier in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze is te downloaden via de website van het EPSO. Bij een aankondiging staat vermeld hoe je je moet inschrijven, en welke stappen je verder moet ondernemen om de procedure te doorlopen.

Je kan je voor meerdere concoursen tegelijkertijd inschrijven. Resultaten van een eerder concours spelen bij een volgend concours geen rol.

4.

Trainingen

Een goede voorbereiding door middel van een trainingsprogramma kan je kansen bij een concours aanzienlijk vergroten. In Nederland ondersteunt werkenbijdeEU.nl i mensen die bij één van de Europese instellingen aan de slag wil. De precieze ondersteuning die werkenbijdeeu.nl kan bieden hangt af van het concours en van de fase waarin je je als kandidaat bevindt. Informatie over concoursen en de beschikbare ondersteuning is te vinden op hun website. Voor de laatste fase van het concours, het assessment, kunnen kandidaten via werkenbijdeeu.nl trainingen volgen bij een gespecialiseerd bureau.

5.

Denk aan ...

 • de doorlooptijd van een concours is ongeveer acht maanden
 • de concurrentie is groot omdat alle lidstaten mogen meedoen
 • alleen de meest geschikten komen uiteindelijk op de reservelijst terecht
 • het succesvol doorlopen van een concours geeft geen garantie voor een baan
 • de reservelijst blijft één jaar geldig
 • door netwerken is het mogelijk zelf een actieve rol te spelen bij het vinden van een baan

6.

Meer informatie