Europese Raad 18-19 februari 2016

Met dank overgenomen van Europa Nu.
De Europese Raad van 18 en 19 februari 2016
Bron: The European Union 2016

Op 18 en 19 februari 2016 vond er een Europese Raad i plaats. Alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter i, de voorzitter van de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i kwamen bijeen.

Centraal stonden de hervormingen die waren voorgesteld door de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk i, om tegemoet te komen aan de wensen van het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier David Cameron i wil een aantal hervormingen doorvoeren in de EU om de 'zorgen van de Britse bevolking over het EU-lidmaatschap' weg te nemen. Op de Top werd een akkoord bereikt. De Britten kunnen zich op 23 juni in een referendum uitspreken over het EU-lidmaatschap.

De regeringsleiders bespraken daarnaast in hoeverre alle landen zich aan de afspraken houden om de migratie- en vluchtelingencrisis in betere banen te leiden.

Het overleg met Turkije, dat in het kader van de migratieproblematiek voor donderdagochtend op de agenda stond, was in verband met de bloedige aanslag in Ankara op 17 februari, uitgesteld. Begin maart zal hierover een aparte top komen.

Verder werd onder andere gesproken over de aanbevelingen van de Europese Commissie voor de eurozone i.

1.

De onderwerpen

Hervormingen EU en het Brits referendum

Eind 2015 zond Cameron de Europese Raad een brief met vier punten waarop hervorming van de EU volgens hem noodzakelijk was. Op 2 februari 2016 presenteerde Tusk een tegenvoorstel.

Knelpunt in de onderhandelingen was de mogelijkheid voor een lidstaat als het Verenigd Koninkrijk om immigranten uit andere EU-landen voor een periode van vier jaar uit te sluiten van bepaalde sociale voorzieningen. De andere onderwerpen die besproken werden, waren het meepraten van niet-eurolanden over beslissingen die alleen de eurozone aangaan, de rol van nationale parlementen, en het terugdringen van Europese regelgeving.

Op de Europese Raad zijn Groot-Brittannië en de Europese Unie tot een akkoord gekomen. Kernpunten zijn:

  • Het wordt voor nationale parlementen eenvoudiger om wetgeving te vertragen. Als 55% van de nationale parlementen oordeelt dat nieuwe wetten niet stroken met het subsidiariteitsbeginsel, wordt het wetsontwerp op de agenda van de Raad i geplaatst voor nadere bespreking.
  • Groot-Brittannië wordt uitgesloten van de zinsnede 'an ever closer union', waarmee bevestigd wordt dat het Verenigd Koninkrijk niet mee hoeft te doen aan verdere politieke integratie.
  • Als het systeem van sociale zekerheid te zwaar onder druk staat, omdat EU-burgers uit andere lidstaten er een beroep op doen, kan een 'noodremsysteem' worden geactiveerd. Landen kunnen werknemers in dat geval de eerste vier jaar dat die in het land werken bepaalde sociale voorzieningen ontzeggen. Deze noodrem mag zeven jaar van kracht zijn, zonder verlengingsmogelijkheid.
  • De kinderbijslag voor kinderen die niet in het land wonen waar de ouder werkt, zal worden aangepast. De levensstandaard van het land waar het kind woont, is hierin leidend. Alle EU-landen mogen deze maatregel toepassen voor nieuwe gevallen en vanaf 2020 ook voor bestaande gevallen.
  • Landen met de euro als munteenheid zullen rekening houden met het effect van beslissingen op landen die de euro niet hebben. Groot-Brittannië mag, op haar beurt, geen maatregelen treffen die de eurozone kunnen schaden.

Deze wijzigingen treden pas in werking als de Britten ervoor kiezen om lid te blijven van de EU. Zo niet, dan komen de gemaakte afspraken te vervallen.

Migratie

De stroom vluchtelingen naar Europa, vooral vanuit Syrië, is gedurende de wintermaanden kleiner geworden, maar houdt aan. De afspraken die de lidstaten hebben gemaakt om de vluchtelingen goed op te vangen, snel de procedures te laten doorlopen, de mensensmokkel tegen te gaan, de grensbewaking te versterken en bovenal de afspraken over een eerlijke herverdeling van de vluchtelingen over de verschillende Europese lidstaten werden op de Europese Raad geëvalueerd.

Cijfers van de Europese Commissie i van begin februari tonen aan dat er tot dan toe voor 62.000 van de 160.000 vluchtelingen die zouden worden herverdeeld door de lidstaten toezeggingen zijn gedaan, en dat slechts een klein deel daarvan ook daadwerkelijk is herplaatst.

Op de Europese Raad werd besloten om begin maart een aparte top over migratie te organiseren met Turkije. Voorts werd gewezen op het belang om de al gemaakte afspraken op het gebied van migratie te hanteren en na te leven.

Eurozone

De Europese Raad werd gevraagd de aanbevelingen over het economische beleid van de eurozone aan te nemen. De Raad Economische en Financiële Zaken i beval de Europese Raad aan om de Economische en Monetaire Unie te vervolmaken, op basis van het vijfvoorzittersrapport i. Economisch beleid binnen de kaders van het Europees semester i en het Stabiliteits- en Groeipact i was ook onderdeel van de aanbeveling.

Op de Europese Raad werd besloten de aanbevelingen aan te nemen.

2.

Meer informatie