Werken voor Europa

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Een vrouw in Brussel
Bron: Rijksoverheid – WerkenbijdeEU

Ambieer je een Europese carrière? Europa biedt vele mogelijkheden. Bijvoorbeeld een baan bij de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank of een van de andere vele instellingen van de Europese Unie. Maar ook bij niet EU-gebonden intergouvernementele organisaties kan je terecht, zoals bijvoorbeeld de Europese Raad voor Kernonderzoek (CERN) of de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE).

Of je nu kiest voor een vaste baan, een tijdelijke aanstelling of een traineeship, je doet waardevolle ervaring op. Een Europese baan staat bovendien goed op je CV.

Vanuit de overheid helpt werkenbijdeEU.nl i je bij het vinden van een baan bij een van de instellingen van de Europese Unie. Zo biedt hun site een overzicht of een verwijzing naar lopende vacatures en traineeships. WerkenbijdeEU.nl geeft voorlichting op universiteiten en carrièrebeurzen en organiseert daarnaast workshops en trainingen. Zo helpt werkenbijdeEU.nl je bij de voorbereiding op het concours i, dat nodig is als je een vaste baan bij een instelling van de EU ambieert.

1.

Werken bij de Europese Unie

In de instellingen van de Europese Unie is er grofweg een scheiding in beleidsfuncties en beleidsondersteunende functies. Heb je een academische opleiding of een opleiding die daarmee is te vergelijken, dan kom je in aanmerking voor een beleidsfunctie. Maar je kan ook aan de slag als wetenschappelijk onderzoeker, als linguïst of als ict-specialist.

Heb je een beroepsopleiding dan kom je in aanmerking voor een beleidsondersteunende functie. Je voert dan beleid uit en hebt de verantwoordelijkheid beleid te verwezenlijken. Dat werk is gevarieerd, bijvoorbeeld op het gebied van mededinging, begroting, douane of informatietechnologie.

Bij de andere Europese organisaties solliciteer je op openstaande vacatures.

2.

Contractvormen en stages bij de Europese Unie

De Europese Unie kent net als andere Europese organisaties een aantal contractvormen. De procedures bij de Europese Unie zijn alleen net iets anders. Heb je carrière bij de EU voor ogen, dan ligt een vaste baan i het meest voor de hand. Dan ga je eerst op voor een concours i. Omdat het doorlopen van een concours ongeveer acht maanden duurt, kan je wel proberen om een tijdelijke baan te krijgen of, als je Rijksambtenaar bent, op detacheringsbasis in Europa aan de slag te gaan. Sta je echt helemaal aan het begin van je carrière, dan ligt een traineeship of een functie als contractmedewerker het meest voor de hand.

Tijdelijke functies hebben een contractduur van gemiddeld drie tot vijf jaar. Ze bieden geen garantie op verlenging of doorstroming naar een vaste functie.

3.

Instellingen Europese Unie

 • Europees Parlement

  Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 720 afgevaardigden i (inclusief voorzitter). Nederland heeft 31 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen i die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

 • Europese Commissie

  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden.

 • Hof van Justitie

  Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het gemeenschapsrecht i - moeten in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd. Het Hof van Justitie ziet er verder op toe dat het EU-recht in alle lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast.

 • Europese Rekenkamer

  Dit orgaan controleert de wettigheid en regelmatigheid van alle inkomsten en uitgaven van de Europese Unie i. In bredere zin moet zij de financiële belangen van de burger behartigen. De Europese Rekenkamer gaat na of de Europese middelen zo effectief, efficiënt en spaarzaam mogelijk worden ingezet. In die zin is deze instelling het financiële geweten van Europa dat erop toeziet dat de burgers 'waar voor hun geld krijgen'.

 • Europese Ombudsman

  Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen.

 • Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

  De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming ziet erop toe dat alle instellingen en organen van de EU de privacy respecteren bij het verwerken van persoonsgegevens. De Engelse naam is European Data Protection Supervisor (EDPS).

Adviesorganen

Agentschappen

Een Europees agentschap is een instantie die zich bezighoudt met de ondersteuning en uitvoering van specifieke juridische, technische of wetenschappelijke overheidstaken. Hierbij werken zij nauw samen met de Europese Commissie i en de nationale overheden van de EU-lidstaten i, zonder direct deel uit te maken van nationale ministeries of de Europese instellingen. Daarnaast onderhouden zij ook banden met maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten uit de lidstaten.

4.

Andere Europese organisaties

  De Europese organisatie voor kernonderzoek (CERN) is een van de grootste en meest gerespecteerde onderzoeksinstituten ter wereld. Het instituut houdt zich bezig met fundamentele fysica en doet onderzoek naar de bestanddelen van materie: de elementaire deeltjes. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het op hoge snelheid laten botsen van deze elementaire deeltjes in een zogenaamde deeltjesversneller.

 • Eurocontrol (European organisation for the safety of air navigation)

  De European Organisation for the safety of Air Navigation, EUROCONTROL, heeft als voornaamste doel om tot een overkoepelend en uniform Europees luchtverkeersleidingssysteem te komen. Om dit doel te bereiken ontwikkelt, coördineert en implementeert Eurocontrol management strategieën voor de Europese luchtverkeersleiding.

 • European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

  De European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) is een onafhankelijke internationale organisatie die zich bezig houdt met het maken van weersvoorspellingen voor de midden-lange termijn. Deze voorspellingen worden geleverd aan de meteorologische diensten van de lidstaten.

 • European Patent Office

  Deze organisatie houdt zich bezig met de uitvoering van het Europees Octrooiverdrag. De organisatie is in 1977 opgericht om het mogelijk te maken één octrooiaanvraag te doen die geldig is in alle landen die partij zijn bij het verdrag. Momenteel zijn er ruim 40 landen bij het verdrag aangesloten.

 • European Union Satellite Centre

  De taak van het Satellietcentrum is het beschikbaar stellen van informatie na analyse van satellietbeelden. Daarmee moet het SCEU de besluitvorming van de Europese Unie i in de context van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) ondersteunen. Het doel is conflicten te voorkomen, vredeshandhavingsinspanningen in geval van conflicten te ondersteunen en doeltreffende humanitaire hulp te verstrekken bij natuurrampen of door menselijk toedoen veroorzaakte rampen.

 • Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

  Deze bank is in 1991 opgericht om de voormalige communistische landen in Centraal- en Oost-Europa te ondersteunen bij hun overgang van een centraal gestuurde economie naar een vrije markteconomie. De laatste jaren heeft de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) haar activiteiten uitgebreid naar landen in Centraal-Aziė.

 • Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa

  De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; in het Engels OSCE) is een intergouvernementele organisatie van circa 55 landen in Europa, Centraal-Azië en Noord-Amerika, die zich sinds 1973 bezighoudt met samenwerking op het gebied van militair, economisch en humanitair beleid.

 • Raad van Europa

  Na de verwoestende Tweede Wereldoorlog was er in Europa grote behoefte aan een organisatie die zich zou richten op het bevorderen van mensenrechten en democratie. In 1949 richtten Europese landen daarom de Raad van Europa op. Dit orgaan is géén onderdeel van de Europese Unie i en moet niet verward worden met de Raad van de Europese Unie i of de Europese Raad i. Vrijwel alle Europese landen zijn lid.