Subsidies van de Europese Unie 2021-2027

Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie i is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU.

1.

Veranderingen

Verdeling van MFK 2014-2020 en 2021-2027
Verdeling van MFK 2014-2020 en 2021-2027

In 2021 gaat een nieuwe meerjarenbegroting i in, die zal lopen tot 2027. De voorstellen algemene voorstelen voor de nieuwe begrotingsperiode, die gaan over de manier waarop de Europese Unie aan haar inkomsten komt en hoe deze gelden worden besteed, zijn in mei 2018 gepubliceerd. De voorstellen voor de verschillende fondsen en subsidieprogramma's volgden in de maand daarna. De Europese Commissie streeft ernaar om vóór de Europese verkiezingen in mei 2019 i de onderhandelingen over al deze voorstellen te hebben afgerond. Bij de vorige meerjarenbegroting duurden deze onderhandelingen echter twee en een half jaar in plaats van een jaar, waardoor onder meer de nieuwe landbouwsubsidies een jaar later dan beoogd van start konden gaan.

 
Maximaal begrote uitgaven 2021-2027
Maximaal begrote uitgaven 2021-2027

De EU-uitgaven zoals voorgesteld door de Europese Commissie blijven, wanneer je kijkt naar het totaal, ongeveer gelijk. Omdat het Verenigd Koninkrijk de EU-verlaat, stijgen echter wel de afdrachten per lidstaat (gebaseerd op het bruto nationaal inkomen). Het EDF i, dat voorheen niet in de begroting werd opgenomen, wordt in de nieuwe begrotingsperiode als onderdeel van het nieuwe

Hieronder vindt u een overzicht van de beoogde financieringsmogelijkheden voor de periode 2021-2027.

2.

Financiering van de subsidies

De subsidies die de Europese Unie verleent zijn meestal bedoeld als co-financiering. Dit wil zeggen dat de EU-lidstaten i in de meeste gevallen minimaal 50 procent van de kosten zelf voor hun rekening moeten nemen, het overige deel wordt door de EU betaald.

Financiering van projecten kan via twee wegen lopen:

  • de Europese Commissie i delegeert de financiering aan de lidstaten. Het geld kan in beheer komen bij nationale of regionale autoriteiten. Dit geldt vooral voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid i en het regionaal beleid i
  • de Europese Commissie verleent subsidies rechtstreeks aan begunstigden, zoals universiteiten, bedrijven, belangengroepen en niet-gouvernementele organisaties (NGO's)

3.

Aanvragen van subsidies

Subsidies kunnen op verschillende manieren worden aangevraagd, afhankelijk van de regeling. De aanvraag kan bij de nationale overheid, het nationale bureau van de Europese Commissie, of direct bij de Europese Commissie worden ingediend. De Commissie brengt jaarlijks verslag uit over de toewijzing van Europese gelden aan de verschillende lidstaten.

In de meeste gevallen vindt u beknopte informatie over het verkrijgen van subsidies en leningen bij de regelingen in onderstaand overzicht.

4.

Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid

Onderzoek en innovatie

Horizon Europe

Horizon 2020 was een financieringsprogramma van de Europese Commissie i voor wetenschap, innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Het programma had als doel de mondiale concurrentiepositie van Europa te verbeteren en de economische en sociale ambities van de Europese Unie te stimuleren. Om dit te realiseren moest het obstakels voor innovatie uit de weg ruimen en samenwerking tussen publieke en particuliere sectoren bevorderen. Het was daarmee een belangrijke pijler van de Innovatie-Unie en de 2020-strategie i.

ITER

ITER is een internationaal samenwerkingsproject met als doel de wetenschappelijke en technische haalbaarheid van kernfusie als energiebron aan te tonen. De Europese deelname aan de bouw van de Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor is gebaseerd op een overeenkomst die in november 2006 is ondertekend tussen zeven partners uit alle werelddelen: Euratom i, de Verenigde Staten, de Russische Federatie, Japan, China, Zuid-Korea en India.

Euratom-programma

Het programma voor onderzoek en opleiding van Euratom i was een onderzoeks- en trainingsprogramma op het gebied van kernenergie met de nadruk op het verbeteren van nucleaire veiligheid, beveiliging en stralingsbescherming. Op de lange termijn moesten deze activiteiten bijdragen aan het op een efficiënte, veilige en betrouwbare wijze koolstofvrij maken van het energiesysteem. Het ondersteunen van deze activiteiten droegen bij aan de doelstellingen van het Horizon-2020 i kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

Strategische Europese infrastructuur

InvestEU

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is een leningsinstrument van de Europese Commissie i en de Europese Investeringsbank (EIB) i. Het fonds is een belangrijk onderdeel van het Investeringsplan voor Europa om de structurele economische groei in de EU te bevorderen. Het EFSI verleent EU-garanties om particuliere investeerders aan te trekken en zo het vertrouwen op het gebied van investeringen te bemoedigen. Het fonds staat ook wel bekend als het Junckerfonds.

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen ('Connecting Europe Facility')

Connecting Europe Facility (CEF) is een subsidieprogramma om het Europese vervoers-, energie- en digitale netwerk te verbeteren. Het programma moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zo met het CEF Transport zorgen voor een beter en uitgebreider Europees vervoersnetwerk, het CEF Energie voor een veiligere en kostenefficiëntere energievoorziening, en het CEF telecoom voor de aanleg en verbetering van breedbandnetwerken.

Programma Digitaal Europa

Het financieringsprogramma Digitaal Europa is een voorstel van de Europese Commissie om de digitalisering van de Europese economie en in de samenleving te bevorderen. Digitaal Europa moet de internationale concurrentiepositie van de EU verbeteren en de strategische digitale capaciteiten van Europa ontwikkelen en versterken.

Eengemaakte markt

Programma voor de eengemaakte markt

Het financieringsprogramma voor de eengemaakte markt is een voorstel van de Europese Commissie om consumenten en ondernemingen volop te laten profiteren van een goed functionerende interne markt. Het programma zal het bestuur van de interne markt van de EU versterken, het concurrentievermogen van het bedrijfsleven ondersteunen, en mensen, dieren en planten beter beschermen.

EU-fraudebestrijdingsprogramma

Hercules III was een anti-fraudeprogramma van de Europese Unie. Het programma ondersteunde de Commissie i, de EU-lidstaten en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF i) bij de bestrijding van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden. Ook stimuleert het programma transnationale samenwerking en coördinatie. Het Hercules III-programma was bedoeld voor gespecialiseerde technische bijstand en organiseert gespecialiseerde opleidingen, workshops, analyses en conferenties.

Het Hercules-programma begon in 2004 als Hercules I, en werd opgevolgd door het Hercules II i (2007-2013) en het Hercules III-programma (2014-2020). Het programma werkte op basis van zogenoemde oproepen van aanvragen, waar nationale en regionale overheidsdiensten als ook onderzoeks- en onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties een voorstel voor kunnen indien. Het programma staat open voor lidstaten en voor verschillende landen waar de Europese Unie een partnerschap mee heeft. De oproepen zijn te vinden op de website van OLAF i.

In de context van het nieuwe meerjarig financieel kader 2021-2027 i heeft de EC een nieuw fraudebestrijdingsprogramma aangenomen, dat in feite een verbetering is van het Hercules III-programma i. Het voegt hierbij twee activiteiten samen die eerst onder OLAF vielen: het antifraude- en informatiesysteem (AFIS), dat de wederzijdse administratieve bijstand tussen douane-autoriteiten vergroot en het onregelmatigheidsbeheersysteem, het IT-systeem waarmee lidstaten eventuele onregelmatigheden met betrekking tot EU-middelen melden (IMS). De EC heeft 181 miljoen euro beschikbaar gesteld om de bestrijding van fraude en corruptie in de komende budgetperiode te intensiveren.

Fiscalis

Fiscalis 2020 is een subsidieprogramma dat tot doel heeft de samenwerking tussen de belastingdiensten van EU-lidstaten i en van andere deelnemende landen te verbeteren. Daarbij is het belangrijkste oogmerk om de verschillende belastingsystemen goed naast elkaar te laten functioneren om belastingfraude te voorkomen en de interne markt te versterken. Naast de EU-lidstaten doen ook Albanië, Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije mee aan het Fiscalis 2020-programma.

Het programma tracht de doelstellingen te behalen door belastingdiensten onderling te laten netwerken, trainingen te verschaffen aan het personeel en IT-systemen voor de uitwisseling van informatie aan te bieden.

In 2018 stelde de Commissie i voor om Fiscalis 2020 voort te zetten onder de naam Fiscalis. Het programma voor 2021-2027 moet de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking i opvoeren. Daarvoor wil de Commissie meer geld beschikbaar maken.

Douane

Dit Europese subsidieprogramma moest de samenwerking tussen de douanediensten van de deelnemende landen helpen bevorderen. Dit gebeurde vooral door de handel te bevorderen en douaneprocedures te vereenvoudigen en versnellen en daarmee blokkades voor de interne markt weg te nemen. Door investeringen in douanediensten moeten EU-lidstaten meer inkomsten kunnen vergaren en fraude beter bestrijden.

Taken

Het programma, dat onder de Eurocommissaris voor economische en financiële zaken, belastingen en douane viel, had de volgende taken:

  • de samenwerking tussen douanediensten vergroten en daarmee efficiëntie bevorderen;
  • de economie van deelnemende landen competitiever maken;
  • netwerken en gemeenschappelijke acties van douaneautoriteiten bevorderen en IT-systemen moderniseren.

Van Douane 2020 naar Programma Douane

Het Douane 2020 programma begon op 1 januari 2014 en liep tot 2020. Douane 2020 hing sterk samen met Fiscalis 2020 i, een programma dat is opgezet om de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen op het gebied van belasting. Ook Fiscalis 2020 moest het functioneren van de interne markt bevorderen. De Commissie wil het programma voor de periode 2021-2027 omdopen tot 'programma Douane i.' Doet moet nog aangenomen worden.

Ruimtevaart

Europees Ruimtevaartprogramma

Het Europees ruimtevaartprogramma (ESP) is een programma van de Europese Commissie om in de meerjarenbegroting van 2021-2027 i alle bestaande en nieuwe ruimte gerelateerde activiteiten in één programma bijeen te brengen. Het budget van het Europees ruimtevaartprogramma moet onder andere worden gebruikt voor investeringen in ruimtevaartactiviteiten, het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe technologieën op het gebied van ruimtevaart en het versterken van de Europese toegang tot de ruimte.

5.

Cohesie en waarden

Regionale ontwikkeling en cohesie

EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft tot doel om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid i.

Cohesiefonds

Het Cohesiefonds is een Europees Structuurfonds i dat als doel heeft om EU-lidstaten i te ondersteunen waar het bruto nationaal inkomen i (BNI) per inwoner onder de 90 procent van het EU-gemiddelde ligt. Het fonds tracht in de betreffende lidstaten de economische en sociale achterstanden weg te werken, de economische situatie te stabiliseren en een duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Het fonds is onderdeel van het Europese regionaal beleid i.

Steun voor de Turks-Cypriotische gemeenschap

Hiervoor is 240 miljoen euro begroot

Economische en monetaire unie

Steunprogramma voor Structurele Hervormingen

Het Steunprogramma voor Structurele Hervormingen (SRSP) is een programma dat EU-lidstaten i ondersteunt bij institutionele, administratieve en groeigerichte structurele hervormingen. Het programma ondersteunt zowel de voorbereidingen als het ontwerp en de implementatie van de hervormingen.

Pericles IV

Pericles IV is een programma dat tot doel heeft om fraude door het vervalsen van geld tegen te gaan. Specifiek betekent dit dat het programma zich richt op het beschermen tegen vervalsing van eurobankbiljetten en ‑munten in Europa en de rest van de wereld. Tot aan 2020 heette het programma Pericles 2020. Voor de periode 2021-2027 gaat dit programma overanderd over in Pericles IV.

Pericles 2020 werd in 2014 gestart om de economie en de interne markt i te beschermen tegen fraude en om het vertrouwen in de Euro i als munt te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van drie typen maatregelen om de doelen van het programma te behalen. Ten eerste wordt ondersteuning gegeven aan de bevoegde nationale instanties door de organisatie van workshops, gerichte stages en de uitwisseling van personeel. Bovendien wordt technische, wetenschappelijke en en operationele ondersteuning geboden, bijvoorbeeld door handboeken over de Europese wetgeving te verstrekken.

Ten slotte verstrekt het programma geld voor de aankoop van de apparatuur die wordt gebruikt door de gespecialiseerde anti-namaak autoriteiten.

Informatie over het aanvragen van financiering in het kader van Pericles 2020 en Pericles IV is te vinden op de website van de Europese Commissie i.

Investeren in mensen, sociale cohesie en waarden

ESF+

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het ESF is een van de Europese structuurfondsen i. De activiteiten van het fonds sluiten aan bij de doelstellingen van verschillende Europese beleidsterreinen: het regionale beleid i, het werkgelegenheidsbeleid i en de inspanningen op het gebied van gelijke kansen voor alle EU-burgers i.

Erasmus

Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport. Het programma heeft onder meer als doel om de werkloosheid (vooral onder jongeren) te bestrijden, innovatie te ondersteunen en de samenwerking en mobiliteit met EU-partnerlanden te bevorderen.

Europees Solidariteitskorps

Het Europees Solidariteitskorps is een initiatief van de Europese Unie dat jongeren de kans biedt om vrijwilligerswerk te doen of mee te werken aan een project in eigenland of elders in Europa. Het doel is om jongeren bij elkaar te brengen en de solidariteit tussen mensen te vergroten. Via het solidariteitskorps bouwen jongeren samen aan een inclusievere samenleving en pakken ze maatschappelijke problemen aan.

Programma Justitie

Justitie is een financieringsprogramma van de Europese Commissie dat eraan moet bijdragen dat het recht in de Unie efficiënt, consistent en consequent wordt toegepast. Het programma bevordert justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken en een effectieve toegang tot justitie in Europa. Daarnaast helpt het rechters en andere beoefenaars van juridische beroepen op te leiden door middel van trainingen. Verder vallen initiatieven voor de ontwikkeling van het drugspreventiebeleid ook onder dit programma. Alle acties die door het programma worden gefinancierd moeten grensoverschrijdende voordelen hebben.

Meer informatie

Creatief Europa

Creatief Europa is een subsidieprogramma van de Europese Unie ter ondersteuning en bevordering van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. Met het Creatief Europa-programma wil de Europese Commissie i de Europese cultuur sector promoten en beschermen. Het programma is ontwikkeld uit de overtuiging dat cultuur een meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van de Europese samenleving. Zo wil de Commissie bijvoorbeeld een impuls geven aan de Europese muziek- en filmindustrie.

Creatief Europa is in 2014 opgericht als opvolger van CULTUUR 2007 i, MEDIA 2007 i en MEDIA Mundus i. Het huidige subsidieprogramma bestaat uit drie onderdelen: 'Cultuur' voor de ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren, 'Media' voor de audiovisuele sector, en 'Cross-sectoraal' voor sectoroverschrijdende projecten. In 2016 is onder deze laatste tak een Financiële Garantiefaciliteit opgezet, waarmee het voor kleine actoren in de culturele en creatieve industrie gemakkelijker moet worden om toegang te krijgen tot bankkredieten.

EU-lidstaten, maar ook landen waarmee toetredingsonderhandelingen lopen, kunnen in aanmerking komen voor subsidies uit dit programma. De subsidies worden op basis van oproepen van de Commissie verstrekt. Elke oproep heeft zijn eigen deadline. De aanvraag wordt beoordeeld door het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).

6.

Natuurlijke hulpbronnen en milieu

Landbouw- en maritiem beleid

Europees Garantiefonds voor de Landbouw

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) is een Europees fonds dat tot doel heeft om de marktmaatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), zoals het verlenen van inkomenssteun aan boeren, te financieren. Samen met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling i (ELFPO) financieert het fonds het GLB. Het ELFPO is bestemd voor de financiering van programma's voor plattelandsontwikkeling.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is een Europees fonds dat tot doel heeft het concurrentievermogen van de Europese land- en bosbouw te vergroten, het milieubeheer te verbeteren en de sociale sociale en economische leefomstandigheden in plattelandsgebieden te verbeteren. Daarnaast wordt het fonds ingezet voor de financiële ondersteuning van plannen voor de ontwikkeling van specifieke plattelandsgebieden en de daarbij benodigde technische bijstand.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) heeft tot doel de uitvoering van het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid i financieel mogelijk te maken. Het is een van de Europese structuur- en investeringsfondsen die samen een sterkere en duurzamere Europese economie moeten bewerkstelligen.

Milieu en klimaatactie

LIFE

LIFE is een financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van milieu en natuur. Het huidige LIFE programma loopt van 2021 t/m 2027, voortbouwend op eerdere programma's. LIFE ondersteunt het Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid.

7.

Migratie en grenbeheer

Migratie

Asiel- en Migratiefonds (AMF)

Het Asiel-, Migratie-, en Integratie fonds heeft samen met het Fonds voor Interne Veiligheid i (ISF) het doel om de efficiënte omgang met migranteninstromingen te bevorderen en om een Europese aanpak voor asiel en migratie verder te ontwikkelen. Het fonds is de opvolger van vier oude migratiefondsen (Integratiefonds i, Terugkeerfonds i, Vluchtelingenfonds i en Buitengrenzenfonds i). De activiteiten van het fonds vallen binnen het kader van het Europese asiel- en migratiebeleid i.

Grensbeheer

Fonds voor geïntegreerd grensbeheer

Het fonds voor geïntegreerd grensbeheer heeft tot doel om, samen met het Asiel en Migratiefonds i, te zorgen dat de EU beter in staat is om onregelmatige migratie het hoofd te bieden. Het fonds moet voortbouwen op het werk dat de afgelopen jaren verricht is op het gebied van grensbeheer. Zo zal geld vanuit het fonds gebruikt worden voor investeringen in Frontex, voor investeringen in systematische controles bij grenzen en voor de ontwikkeling van IT-hulpmiddelen zoals het European Travel Information and Authorisation system.

8.

Veiligheid en defensie

Veiligheid

Fonds voor Interne Veiligheid (ISF)

Het Fonds voor Interne Veiligheid (ISF) heeft tot doel de veiligheid in de EU te vergroten door het verbeteren van grenscontroles en de infrastructuur bij de grenzen. Het Fonds is opgesplitst in twee programma's:

Ontmanteling van nucleaire installaties (Litouwen)

Ontmanteling en veiligheid van nucleaire installaties (incl. Bulgarije en Slowakije)

Defensie

Europees Defensiefonds

Het Europees Defensiefonds is een financieringsinstrument van de Europese Commissie om onderzoek en ontwikkeling op het gebied van defensietechnologie en -apparatuur te bevorderen. Hiermee wil de Commissie samenwerking tussen lidstaten stimuleren en kostenbesparing bewerkstelligen.

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen ('Connecting Europe Facility')

(militaire mobiliteit)

Connecting Europe Facility (CEF) is een subsidieprogramma om het Europese vervoers-, energie- en digitale netwerk te verbeteren. Het programma moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zo met het CEF Transport zorgen voor een beter en uitgebreider Europees vervoersnetwerk, het CEF Energie voor een veiligere en kostenefficiëntere energievoorziening, en het CEF telecoom voor de aanleg en verbetering van breedbandnetwerken.

Crisisrespons

Mechanisme voor civiele bescherming van de Unie (rescEU)

RescEU is een financieringsmechanisme van de Europese Unie dat betrekking heeft op ‘civiele rampen.’ Dit betreft onder andere natuurrampen, rampen door menselijk toedoen of acute noodsituaties. Het mechanisme moet het reactievermogen van lidstaten verbeteren, maar ook moet het initiatieven van de EU-lidstaten in het geval van civiele rampen coördineren, aanvullen en ondersteunen.

9.

Nabuurschap en internationaal beleid

Externe actie

Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

Dit instrument heeft tot doel om de waarden en belangen van de Europese Unie wereldwijd hoog te houden en uit te dragen. Op deze manier moet het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen en beginselen van het externe optreden i van de Unie, zoals verankerd in artikel 3 i, lid 5, artikel 8 i en artikel 21 i van het Verdrag betreffende de Europese Unie i.

Het instrument is de opvolger van verschillende financieringsinstrumenten die in 2020 afliepen, te weten het Europees Nabuurschapsinstrument i (ENI), het Europees Ontwikkelingsfonds i (EDF), het Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking i (DCI), het Europees instrument voor democratie en mensenrechten i (EIDHR), het Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede i (IcSP), het Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen i (PI) en het Garantiefonds voor extern optreden i. Het EDF viel voorheen niet onder de EU-begroting, maar wordt daarin vanaf 2021 wel opgenomen. Door verschillende instrumenten samen te voegen wil de Unie flexibeler kunnen reageren op complexe internationale situaties.

Instrument voor Humanitaire Hulp

Het Instrument voor Humanitaire Hulp (IHA) is een financieringsinstrument van de Europese Unie voor humanitaire hulp voor zowel op de korte termijn als de lange termijn. Het instrument is bedoeld voor niet-lidstaten die te maken hebben met natuurrampen, of humanitaire rampen zoals (burger)oorlogen en soortgelijke crises. Het financiert naast noodmaatregelen op de korte termijn, ook de preventie van toekomstige rampen en hersteloperaties van getroffen gebieden.

Vanuit het Instrument voor Humanitaire Hulp kan geld worden gevraagd voor levensreddende acties tijdens en vlak na natuurrampen, hulp aan slachtoffers van langdurige rampen of oorlogen, en hulp voor herstel van infrastructuur op korte termijn. In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i is vastgelegd dat humanitaire hulpacties worden uitgevoerd overeenkomstig de beginselen van het internationaal recht, en de beginselen van onpartijdigheid, neutraliteit en non-discriminatie.

De EU is een van de grootste verstrekkers van humanitaire wereldwijd. Sinds 1992 biedt de Europese Commissie humanitaire hulp in meer dan 110 landen. Het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) i financiert hulpacties en coördineert het beleid en de activiteiten van lidstaten. De hulp wordt verstrekt via meer dan 200 partners, waaronder agentschappen van de VN, ngo's en Internationale organisaties.

Meer informatie

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Hiervoor is in totaal 3 miljard euro begroot

Landen en gebieden overzee (met inbegrip van Groenland)

Europese Vredesfaciliteit

Dit is een niet-budgettair fonds dat buiten het meerjarig financieel kader valt

Pretoetredingssteun

Instrument voor Pretoetredingssteun

Het Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA) is het financiële instrument van de Europese Commissie om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten i te ondersteunen in hun toetredingsproces en de daarvoor noodzakelijke hervormingen. Zij kunnen die steun gebruiken om politieke, institutionele, juridische, administratieve, sociale en economische hervormingen door te voeren die nodig zijn om te voldoen aan de EU-criteria voor toetreding i.

10.

Europees openbaar bestuur

Europees openbaar bestuur

Voor onder meer administratieve uitgaven, pensioenen en Europese scholen is 76 miljard euro begroot.

11.

Instrumenten boven de plafonds van het meerjarig financieel kader

Reserve voor noodhulp

Hiervoor wordt 600 miljoen euro begroot

Solidariteitsfonds van de EU

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie is een financieringsinstrument om doeltreffend en soepel op noodsituaties in de EU te kunnen reageren. In geval van een ramp in één of meerdere lidstaten van de Unie kan dit fonds steun verlenen aan getroffen gebieden. Zo kan de EU de gevolgen van overstromingen, extreme droogte, bosbranden, orkanen en andere rampen bestrijden.

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering (EFG) is een Europees Fonds dat als doel heeft om werklozen te helpen herintegreren in de arbeidsmarkt nadat ze werkloos zijn geworden als gevolg van een veranderende markt door globalisering. Het fonds moet een bijdrage leveren aan het stimuleren van de economie en de banengroei in de EU. Het budget van het fonds wordt vastgesteld door de Europese Commissie, en in het bijzonder door de Eurocommissaris Werkgelegenheid i. Het EFG is onderdeel van het Werkgelegenheids- en sociaal beleid i van de Europese Unie.

Flexibiliteitsinstrument

Hiervoor wordt 1 miljard euro begroot

Stabilisatiefunctie voor Europese investeringen

De stabilisatiefunctie voor Europese investeringen heeft tot doel investeringen ondanks economische fluctuaties stabiel te houden. De functie moet ervoor zorgen dat lidstaten bij economische problemen, zoals een financiële crisis, snel gebruik kunnen maken van Europese middelen en geen andere landen meetrekken in hun economische problemen.

12.

Structuurfondsen

De financiele regels rondom het toekennen van subsidies vanuit de structuurfondsen worden beschreven in de zogenaamde Verordening Gemeenschappelijke Bepalingen ("Common Provisions Regulation"). De Commissie heeft hiertoe op 29 mei 2018 een voorstel gepresenteerd voor de periode 2021-2027:

Met geld uit de structuurfondsen verkleint de Europese Unie i de welvaartsverschillen tussen de regio's en tussen de lidstaten i onderling. Dit gebeurt in het kader van het regionaal beleid i. De structuurfondsen vormen ongeveer een derde van de EU-begroting.